Република Србија
ОПШТИНА МАЛИ ЗВОРНИК
Општинска управа
Конкурсна комисија
Број:105-2
Датум:27.04.2021. године
МАЛИ ЗВОРНИК

На основу члана 4, 94 и 102. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе (“ Сл.гласник РС“ бр. 21/16, 113/17, 113/17-др. закон и 95/18), чланова 22., 23. и члана 24. став 2. Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом (“Сл. гласник РС“ бр. 36/2009 и 32/2013) и чланова 11.,12.,13.,14., и 15. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“ бр. 95/2016), оглашава се

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА
У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК

I Орган у коме се радно места попуњава:
Општинска управа општине Мали Зворник, улица Краља Петра I, бр. 38, 15318 Мали Зворник

II Радно место која се попуњава:
– Назив радног места: Послови канцеларије за младе, звање Млађи саветник – 1 извршилац, инвалидно лице

III Опис послова радног места: Обавља послове везане за проблеме и потребе младих у локалној захедници. Води базу података организација младих на локалном нивоу. Координира процес успостављања и спровођења политике младих на локалном нивоу, афирмише и врши комуникацију и сарадњу са Министарствима и другим структурама које се баве питањима младих, јавним установама, школама, спортским и другим организацијама и удружењима младих. Сарађује са владиним сектором на подручју општине као и са представницима организације младих из Дијаспоре, организује креативне и едукативне радионице за младе, организује изложбе и друге културне манифестације као и спортска такмичења. Доставља администратору ажуриране информације за општински сајт, а везано за питање младих, ради на унапређењу положаја младих, делује у правцу решавања проблема младих, пружању подршке и обезбеђивању једнаког положаја младих из осетљивих група, сарађује са омладинским удружењима, промовише различитости, толеранцију и солидарност међу младима, врши послове који се односе на: организовани приступ проблемима младих; промовисање рада са младима; унапређење предузетништва младих и развијање предузетничког духа код младих; пружање подршке младима у сарадњи са образовним и културним институцијама, Националном службом запошљавања, привредним субјектима, удружењима привредника, организационим јединицама Општинске управе, невладиним организацијама, кроз активно укључивање младих у друштвене токове и њихово информисање; неформално образовање младих; пружање логистичке подршке у реализацији пројеката младих; креирање модела волонтерских радних кампова; обезбеђивање једнаког положаја младих у друштву; подстицање и вредновање достигнућа младих у различитим областима; унапређивање могућности за квалитетно организовање слободног времена младих;и обавља друге послове по налогу руководиоца одељења и начелника Општинске управе.

IV Услови за рад на радном месту:
Стечено образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету у оквиру образовно – научног поља, техничко – технолошких или друштвено – хуманистичких наука, положен државни стручни испит, као и вештина да се стечена знања примене.

V Вредновање знања и вештина кандидата:
У изборном поступку проверава се познавање законских прописа из делокруга органа и стручно знање из области рада на радном месту усменим разговором са кандидатом.

VI Место рада: Општинска управа општине Мали Зворник, ул. Краља Петра I, бр. 38.

VII Aдреса на коју се подносе пријаве:
Пријаве на конкурс, са доказима о испуњености услова из конкурса, подносе се у затвореној коверти Конкурсној комисији, на писарници Општинске управе општине Мали Зворник, ул. Краља Петра I, бр. 38, 15318 Мали Зворник, са назнаком: „за Јавни конкурс“, или путем поште.

VIII Лице које је задужено за давање обавештења о Јавном конкурсу: Весна Илић, дипл. правник, телефон: 015/7-195-188, локал 110.

IX Кандидат треба да испуњава и остале услове прописане чланом 80. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе (“Сл.гласник РС“ бр. 21/16, 113/17, 113/17-др. закон и 95/18) и то :
– да је пунолетан држављанин Републике Србије;
– да има прописано образовање;
– да није правноснажно осуђиван на безусловну казну затвора од најмање шест месеци;
– да му раније није престајао радни однос у државном органу, односно органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе, због теже повреде дужности из радног односа;
– да испуњава остале услове одређене законом, другим прописом и актом о систематизацији радних места.

X Рок за подношење пријава: Рок за подношење пријава на Јавни конкурс је 15 дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања Јавног конкурса у дневном листу «Информер» и на интернет презентацији општине Мали Зворник.

XI Садржина пријаве на Jавни конкурс:
Пријава на конкурс треба да садржи: назив радног места за које се подноси пријава, име и презиме кандидата, датум и место рођења, адреса становања, контакт телефон, краћа биографија, подаци о образовању, о врсти и дужини радног искуства са кратким описом послова на којима је кандидат радио, подаци о стручном усавршавању и сл.

XII Уз пријаву на Јавни конкурс подноси се биографија кандидата и следећи докази:
– диплома о стеченој стручној спреми,
– уверење о положеном државном стручном испиту за рад у органима државне управе (лица са положеним правосудним испитом, уместо уверења о положеном државном стручном испиту достављају уверење о положеном правосудном испиту; лица која немају положен државни стручни испит могу се примити на рад под условом да положе државни стручни испит до окончања пробног рада)
– доказ о радном искуству (потврда, решење и други акти којима се доказује на којим пословима, у ком периоду и са којом стручном спремом је стечено радно искуство),
– уверење да кандидат није правоснажно осуђиван на безусловну казну затвора од најмање шест месеци (Извод из казнене евиденције надлежне Полицијске управе издат након оглашавања овог конкурса)
– уверење о држављанству ( не старије од шест месеци)
-извод из матичне књиге рођених
-Решење надлежног органа –службе о степену инвалидитета
-изјава дата под материјалном и кривичном одговорношћу да кандидату раније није престајао радни однос у државном органу, односно органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе, због теже повреде дужности из радног односа.
-изјава у којој се странка опредељује да ли ће сама прибавити податке о чињеницама о којима се води службена евиденција или ће то орган учинити уместо ње.

Попуњену изјаву је неопходно доставити уз наведене доказе како би орган могао даље да поступа.

Напомена:Сви докази прилажу се у оргиналу или у овереној фотокопији код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским/градским управама, као поверени посао). Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 01. марта 2017. године у основним судовима, односно општинским/градским управама.

XIII Трајање радног односа: За наведено радно место, радни однос се заснива на неодређено време.

XIV Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак:
Cа кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве и потпуне, уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за рад на оглашеном радном месту обавиће се провера стручних оспособљености, знања и вештина које се вреднују у изборном поступку о чему ће кандидати бити обавештени на контакте (бројеве телефона) које наведу у својим пријавама.

НАПОМЕНА:
Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу, органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе подлежу пробном раду од 6 месеци. Кандидати са положеним правосудним испитом уместо доказа о положеном државном стручном испиту подносе доказ о положеном правосудном испиту.
Одредбом члана 9. и члана 103. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/2016 и 95/18- аутент. тумачење) прописано је, између осталог, да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама. Наведене доказе кандидат може доставити уз пријаву и сам, а у циљу ефикаснијег и бржег
спровођења изборног поступка. Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се опредељује за једну од две могућности, да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандидат чинити сам. Наведену изјаву је могуће преузети на интернет презентацији општине Мали Зворник www.malizvornik.rs

Попуњену изјаву је неопходно доставити уз напред наведене доказе како би орган могао даље да поступа.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или фотокопији овереној у општини или суду или од стране јавног бележника биће одбачене.

Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом конкурсу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

КОНКУРСНА КОМИСИЈА
Весна Илић, председник комисије