Na osnovu člana 5. Pravilnika o načinu i postupku dodele sredstava tradicionalnim crkvama i verskim zajednicama iz budžeta opštine Mali Zvornik („Službeni list opštine Mali Zvornik“ br. 2/16) a u vezi sa Odlukom o budžetu opštine Mali Zvornik za 2016. godinu („Službeni list opštine Mali Zvornik“ br. 12/15 i 5/16) Komisija za sprovođenje konkursa za finansiranje redovne aktivnosti i programa udruženja od javnog interesa i konkursa za raspodelu sredstava tradicionalnim crkvama i verskim zajednicama iz budžeta opštine Mali Zvornik, dana 17.06.2016. godine, raspisuje

J  A  V  N  I     K  O  N  K  U  R  S
za dodelu sredstava tradicionalnim crkvama i verskim zajednicama iz budžeta opštine Mali Zvornik za 2016. godinu

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja odnosno od 17.06.2016. do 01.07.2016. godine.

Nepotpune i neblagovremene prijave sa nepotpunom dokumentacijom, podnete na neodgovarajućem obrascu ili za namene suprotne raspisanom konkursu, kao i prijava koje nisu podnete od strane ovlašćenih lica, neće se razmatrati. 

Potrebni obrasci za konkurisanje>>>
(Obrasci se popunjavaju u elektronskoj formi) 

 

Republika Srbija
Opštinska uprava
Opštine Mali Zvornik
Broj: 06-1161
Datum: 17.06.2016.godine 

Na osnovu člana 5. Pravilnika o načinu i postupku dodele sredstava tradicionalnim crkvama i verskim zajednicama iz budžeta opštine Mali Zvornik („Službeni list opštine Mali Zvornik“ br. 2/16) a u vezi sa Odlukom o budžetu opštine Mali Zvornik za 2016. godinu („Službeni list opštine Mali Zvornik“ br. 12/15 i 5/16) Komisija za sprovođenje konkursa za finansiranje redovne aktivnosti i programa udruženja od javnog interesa i konkursa za raspodelu sredstava tradicionalnim crkvama i verskim zajednicama iz budžeta opštine Mali Zvornik, dana 17.06.2016. godine, raspisuje

J  A  V  N  I     K  O  N  K  U  R  S
za dodelu sredstava tradicionalnim crkvama i verskim zajednicama iz budžeta opštine Mali Zvornik za 2016. godinu

I 

Raspisuje se Javni konkurs za dodelu sredstava crkvama i verskim zajednicama za izgradnju, adaptaciju, tekuće održavanje i obnovu crkvenih i verskih objekata na teritoriji opštine Mali Zvornik, kao i finansiranje događaja bitnih za crkvu / versku zajednicu ili realizaciju kulturnih, naučnih i drugih programa.

Odlukom o raspisivanju konkursa za raspodelu sredstava tradicionalnim crkvama i verskim zajednicama iz budžeta opštine Mali Zvornik za 2016. godinu planirana su sredstva u ukupnom iznosu do  1.000.000,00 dinara.

Predviđena sredstva dodeljuju se za:

 • Izgradnju ili obnovu crkava i verskih objekata
 • Adaptaciju ili rekonstrukciju crkava ili verskih objekata
 • Investiciono i tekuće održavanje crkava i verskih objekata
 • Finansiranje događaja bitnih za crkvu/versku zajednicu ili
 • Realizaciju kulturnih, naučnih i drugih programa 

II 

Pravo na dodelu sredstava putem ovog Javnog konkursa imaju tradicionalne crkve i verske zajednice  koje se nalaze na teritoriji opštine Mali Zvornik i koje program od javnog interesa realizuju na teritoriji opštine Mali Zvornik.  

III 

Kriterijumi za dodelu sredstava za finansiranje ili sufinansiranje projekata tradicionalnih crkava i verskih zajednica iz budžeta opštine Mali Zvornik za izgradnju, obnovu, adaptaciju i tekuće održavanje crkvenih i verskih objekata kao i finansiranje događaja bitnih za crkvu/versku zajednicu ili realizaciju kulturnih, naučnih i drugih programa jesu:

 • da podnosilac programa ima status pravnog lica,
 • da je sedište podnosioca programa na teritoriji opštine Mali Zvornik,
 • da se program od javnog interesa realizuje na teritoriji opštine Mali Zvornik
 • karakter i značaj programa,
 • kapacitet za realizaciju programa,
 • dosadašnja iskustva u realizaciji programa,
 • broj korisnika prema kojima je usmeren program
 • visina sredstava koja su dobijena u prethodnom periodu iz budžeta opštine,
 • da li su iz drugih izvora sakupljena sredstva, pa je potreban samo jedan deo sredstava da bi se zatvorila finansijska konstrukcija. 

IV 

Prijava na konkurs podnosi se Komisiji za sprovođenje konkursa za finansiranje redovne aktivnosti i programa udruženja od javnog interesa i konkursa za raspodelu sredstava tradicionalnim crkvama i verskim zajednicama iz budžeta opštine Mali Zvornik za 2016. godinu na jedinstvenom obrascu „Prijava na konkurs za dodelu sredstava tradicionalnim crkvama i verskim zajednicama iz budžeta opštine Mali Zvornik za 2016. godinu“ (Prijava na konkurs) koji je sastavni deo konkursne dokumentacije.

            Uz prijavu, podnosilac prijave dužan je da obavezno priloži:

 • Popunjen obrazac predloga projekta (Obrazac br.1), koji je sastavni deo konkursne dokumentacije
 • Potisanu i overenu Izjavu (Izjava), koja je sastavni deo konkursne dokumentacije
 • Detaljan opis projekta, za čije finansiranje ili sufinasiranje se podnosi prijava, (Obrazac br.3)
 • Predmer i predračun radova (za prijave predloga projekta koji se odnose na graditeljsku delatnost)
 • Odluku crkve ili verske zajednice o izgradnji, adaptaciji i rekonstrukciji verskog objekta za koji se konkuriše,
 • Budžet projekta i
 • Dokaz o sufinansiranju od strane partnerske ili donatorske organizacije na projektu (potpisane protokole i dr.), ukoliko postoji sufinansiranje

Konkursnu dokumentaciju i potrebne obrasce možete preuzeti svakog dana u terminu od 700 do 15 00 časova u prostorijama Opštinske uprave Mali Zvornik, Kralja Petra I 38 kao i na zvaničnoj internet stranici opštine Mali Zvornik www.malizvornik.rs

Kompletna konkursna dokumentacija dostavlja se u zatvorenoj koverti lično na pisarnici Opštinske uprave opštine Mali Zvornik ili poštom na adresu Opštinska uprava opštine Mali Zvornik, Kralja Petra I 38, 15318 Mali Zvornik.

Na koverti obavezno naznačiti:

ZA KONKURS
ZA DODELU SREDSTAVA CRKVAMA I VERSKIM ZAJEDNICAMA
NE OTVARATI!

 

Na poleđini se navode osnovni podaci o podnosiocu prijave na javni konkurs.

Za svaki program predaje se posebna prijava u posebno zatvorenoj koverti.

V 

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja odnosno od 17.06.2016. do 01.07.2016. godine.

Nepotpune i neblagovremene prijave sa nepotpunom dokumentacijom, podnete na neodgovarajućem obrascu ili za namene suprotne raspisanom konkursu, kao i prijava koje nisu podnete od strane ovlašćenih lica, neće se razmatrati. 

VI 

Po završetku konkursa, u roku od 10 dana, Komisija razmatra prijave i u skladu sa uslovima Konkursa, vrši izbor projekata i sačinjava predlog Predsedniku opštine o izboru projekata koji će se finansirati ili sufinansirati iz budžeta opštine Mali Zvornik.

Odluku o načinu i visini raspodele sredstava donosi Predsednik opštine Mali Zvornik, na osnovu izveštaja i predloga Komisije, u roku od 15 dana od dana prijema izveštaja.

Odluka o raspodeli sredstava dostavlja se svim učesnicima Konkursa, a objavljuje se javno na zvaničnoj internet stranici opštine Mali Zvornik i oglasnoj tabli opštine.

Po donošenju Odluke o dodeli sredstava, a pre potpisivanja Ugovora, korisnik sredstava je u obavezi da otvori namenski račun u Upravi za trezor. Ovo se ne odnosi na korisnike koji već imaju otvoren namenski račun u Upravi za trezor.

Nakon dostavljanja namenskog računa iz Uprave za trezor, sa korisnicima sredstava će se zaključiti ugovor o finansiranju realizacije programa/projekta.

Ovlašćeno lice kome je odobreno finansiranje obavezuje se da novčana sredstva koristi isključivo za namenu za koju su dodeljena.

Svaki prijavljen projekat koji bude odobren mora se realizovati u 2016. godini.

Korisnici sredstava dužni su da u roku od 20 dana po završetku realizacije projekta, a najkasnije do kraja budžetske godine, 31.12.2016. godine, podnesu Izveštaj o realizaciji i dostave dokaze o namenskom korišćenju sredstava u skladu sa zaključenim Ugovorom.

U slučaju nepostupanja u skladu sa prethodnim stavom, dobijena sredstva korisnici će morati da vrate, i neće im biti dodeljena sredstva u naredne dve godine, odnosno neće biti razmatrano njihovo učešće na konkursu.

Dodatne informacije se mogu dobiti u opštinskoj upravi Mali Zvornik, kancelarija br.10 kod Vesne Ilić, kontakt telefon 015/472-035.  

                                              Predsednik Komisije za
                                               sprovođenje konkursa

                                                   Boris Katić,s.r.

 

Potrebni obrasci za konkurisanje>>>
(Obrasci se popunjavaju u elektronskoj formi)