Објављено 15.07.2016.године

Скупштина општине Мали Зворник, на 2. седници одржаној 11. јула 2016. године, на основу члана 36. и 37. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 15/16), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07 и 83/14 – др. закон), члана 37. тачке 9. Статута општине Мали Зворник („Сл.лист општине Мали Зворник“ број 5/15) и Одлуке о спровођењу јавног конкурса за именовање директора Јавног комуналног предузећа „Дрина“, објављује 

ОГЛАС
О ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ,,ДРИНА“ МАЛИ ЗВОРНИК 

1. Подаци о јавном предузећу: Предузеће послује под пословним именом Јавно кумунално предузеће „Дрина“, седиште Јавног кумуналног предузеће „Дрина“ је на адреси Рибарска бр. 21, Мали Зворник. Скраћени назив пословног имена гласи: ЈКП „Дрина, ПИБ: 101361692, матични број 07168764, претежна шифра делатности је 3811 – Скупљање отпада који није опасан. 

2. Радно место: директор Јавног комуналног предузећа „Дрина“ Мали Зворник.

Послови директора: представља и заступа Предузеће, организује и руководи процесом рада, води пословање Предузећа, одговара за законитост рада Предузећа, предлаже годишњи програм пословања и предузима мере за његово спровођење, предлаже финансијске и друге пословне извештаје, извршава одлуке Надзорног одбора, одлучује о заснивању радног односа, распоређивању запослених и престанку радног односа, склапа уговоре о раду, и доноси решења о раскиду уговора о раду, одлучује о дисциплинској одговорности запослених и изриче дисциплинске мере, доноси одлуку о распореду радног времена у оквиру радне недеље, одлучује о службеном путовању запослених и о коришћењу службених аутомобила, предлаже Надзорном одбору организацију Предузећа и након његове верификације  доноси акт о систематизацији радних места, предузима мере безбедности и здравља на раду, у складу са законом и актима Предузећа, закључује појединачни колективни уговор, утврђује износ основне зараде запослених, обавља и друге послове утврђене законом, Одлукама оснивача, овим Статутом, и другим општим актима Предузећа. 

3.Услови за именовање

1)      да је пунолетно и пословно способно;

2)      да има стечено високо образовање на основним студијама у трајању од најмање четири године, односно на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама или специјалистичким струковним студијама

3)      да има најмање пет година радног искуства на пословима за које се захтева високо образовање

4)      да има најмање три године радног искуства на пословима који су повезани са пословима јавног предузећа;

5)      да познаје област корпоративног управљања;

6)      да има радно искуство у организовању рада и вођењу послова;

7)      да није члан органа политичке странке, односно да му је одређено мировање у вршењу функције у органу политичке странке;

8)      да није осуђивано на казну затвора од најмање шест месеци;

9)      да му нису изречене мере безбедности у складу са законом којим се уређују кривична дела, и то:

          -обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи;
          -обавезно психијатријско лечење на слободи;
          -обавезно лечење наркомана;
          -обавезно лечење алкохоличара;
          -забрана вршења позива, делатности и дужности. 

4. Место рада: Мали Зворник 

5. Стручна оспособљеност, знање и вештине које се оцењују у изборном поступку и начину њихове провере: познавање делокруга рада Јавног комуналног предузећа „Дрина“, увидом у податке из пријаве и  усменим разговором, провера се поседовање стручних,организационих и других способности неопходних за успешно организовање и обављање функције директора. 

6. Рок за подношење пријава на јавни конкурс: рок за подношење пријава на јавни конкурс је 30 дана од дана објављивања јавног конкурса у „Службеном гласнику Републике Србије”. Рок почиње да тече наредног дана од дана објављивања јавног конкурса. 

7. Пријава на конкурс садржи: име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу становања, податке о образовању, податке о врсти и дужини радног искуства с кратким описом послова на којима је кандидат радио до подношења пријаве на конкурс и одговорности на тим пословима, податке о стручном усавршавању и податке о посебним областима знања. 

8. Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс: извод из матичне књиге рођених; диплома о стручној спреми; исправе којима се доказује радно искуство у струци (потврде, решења и други акти из којих се види на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство); оверена изјава у суду или општини да није члан органа политичке странке, односно да му је одређено мировање у вршењу функције у органу политичке странке; уверење надлежног органа да лице није осуђивано на казну затвора од најмање шест месеци; уверење надлежног органа да му нису изречене мере безбедности у складу са законом којим се уређују кривична дела, и то:

– обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи;
– обавезно психијатријско лечење на слободи;
– обавезно лечење наркомана;
– обавезно лечење алкохоличара;
– забрана вршења позива, делатности и дужности.

Сви докази прилажу се у оригиналу или у фотокопији која је оверена у општини или суду, односно код јавног бележника.

9. Адреса на коју се подносе пријаве на jaвни конкурс:  Општина Мали Зворник, ул. Краља Петра I бр.38, 15318 Мали Зворник, са назнаком „За јавни конкурс – за именовање директора Јавног комуналног предузећа „Дрина“.

10. Подаци о лицу законтакт:  Лица задужена за давање обавештења о јавном конкурсу за именовање директора је Бранко Илић, председник Комисије за именовање директора Јавног комуналног предузећа ,,Дрина“ Мали Зворник, број телефона 064/315-76-29 и  060/315-76-29. 

Напомена: Неблаговремене, неразумљиве и непотпуне пријаве уз које нису приложени сви потребни докази Комисија ће одбацити. 

Оглас о јавном конкурсу је објављен у „Службеном гласнику РС“ број 63/16 у петак 15.07.2016.године. 

Скупштина општине Мали Зворник