Objavljeno 15.07.2016.godine

Skupština opštine Mali Zvornik, na 2. sednici održanoj 11. jula 2016. godine, na osnovu člana 36. i 37. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS“, broj 15/16), člana 32. stav 1. tačka 9. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, broj 129/07 i 83/14 – dr. zakon), člana 37. tačke 9. Statuta opštine Mali Zvornik („Sl.list opštine Mali Zvornik“ broj 5/15) i Odluke o sprovođenju javnog konkursa za imenovanje direktora Javnog komunalnog preduzeća „Drina“, objavljuje 

OGLAS
O JAVNOM KONKURSU ZA IMENOVANJE DIREKTORA
JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA ,,DRINA“ MALI ZVORNIK 

1. Podaci o javnom preduzeću: Preduzeće posluje pod poslovnim imenom Javno kumunalno preduzeće „Drina“, sedište Javnog kumunalnog preduzeće „Drina“ je na adresi Ribarska br. 21, Mali Zvornik. Skraćeni naziv poslovnog imena glasi: JKP „Drina, PIB: 101361692, matični broj 07168764, pretežna šifra delatnosti je 3811 – Skupljanje otpada koji nije opasan. 

2. Radno mesto: direktor Javnog komunalnog preduzeća „Drina“ Mali Zvornik.

Poslovi direktora: predstavlja i zastupa Preduzeće, organizuje i rukovodi procesom rada, vodi poslovanje Preduzeća, odgovara za zakonitost rada Preduzeća, predlaže godišnji program poslovanja i preduzima mere za njegovo sprovođenje, predlaže finansijske i druge poslovne izveštaje, izvršava odluke Nadzornog odbora, odlučuje o zasnivanju radnog odnosa, raspoređivanju zaposlenih i prestanku radnog odnosa, sklapa ugovore o radu, i donosi rešenja o raskidu ugovora o radu, odlučuje o disciplinskoj odgovornosti zaposlenih i izriče disciplinske mere, donosi odluku o rasporedu radnog vremena u okviru radne nedelje, odlučuje o službenom putovanju zaposlenih i o korišćenju službenih automobila, predlaže Nadzornom odboru organizaciju Preduzeća i nakon njegove verifikacije  donosi akt o sistematizaciji radnih mesta, preduzima mere bezbednosti i zdravlja na radu, u skladu sa zakonom i aktima Preduzeća, zaključuje pojedinačni kolektivni ugovor, utvrđuje iznos osnovne zarade zaposlenih, obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, Odlukama osnivača, ovim Statutom, i drugim opštim aktima Preduzeća. 

3.Uslovi za imenovanje

1)      da je punoletno i poslovno sposobno;

2)      da ima stečeno visoko obrazovanje na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, odnosno na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, master strukovnim studijama, specijalističkim akademskim studijama ili specijalističkim strukovnim studijama

3)      da ima najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima za koje se zahteva visoko obrazovanje

4)      da ima najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima koji su povezani sa poslovima javnog preduzeća;

5)      da poznaje oblast korporativnog upravljanja;

6)      da ima radno iskustvo u organizovanju rada i vođenju poslova;

7)      da nije član organa političke stranke, odnosno da mu je određeno mirovanje u vršenju funkcije u organu političke stranke;

8)      da nije osuđivano na kaznu zatvora od najmanje šest meseci;

9)      da mu nisu izrečene mere bezbednosti u skladu sa zakonom kojim se uređuju krivična dela, i to:

          -obavezno psihijatrijsko lečenje i čuvanje u zdravstvenoj ustanovi;
          -obavezno psihijatrijsko lečenje na slobodi;
          -obavezno lečenje narkomana;
          -obavezno lečenje alkoholičara;
          -zabrana vršenja poziva, delatnosti i dužnosti. 

4. Mesto rada: Mali Zvornik 

5. Stručna osposobljenost, znanje i veštine koje se ocenjuju u izbornom postupku i načinu njihove provere: poznavanje delokruga rada Javnog komunalnog preduzeća „Drina“, uvidom u podatke iz prijave i  usmenim razgovorom, provera se posedovanje stručnih,organizacionih i drugih sposobnosti neophodnih za uspešno organizovanje i obavljanje funkcije direktora. 

6. Rok za podnošenje prijava na javni konkurs: rok za podnošenje prijava na javni konkurs je 30 dana od dana objavljivanja javnog konkursa u „Službenom glasniku Republike Srbije”. Rok počinje da teče narednog dana od dana objavljivanja javnog konkursa. 

7. Prijava na konkurs sadrži: ime i prezime kandidata, datum i mesto rođenja, adresu stanovanja, podatke o obrazovanju, podatke o vrsti i dužini radnog iskustva s kratkim opisom poslova na kojima je kandidat radio do podnošenja prijave na konkurs i odgovornosti na tim poslovima, podatke o stručnom usavršavanju i podatke o posebnim oblastima znanja. 

8. Dokazi koji se prilažu uz prijavu na javni konkurs: izvod iz matične knjige rođenih; diploma o stručnoj spremi; isprave kojima se dokazuje radno iskustvo u struci (potvrde, rešenja i drugi akti iz kojih se vidi na kojim poslovima, sa kojom stručnom spremom i u kom periodu je stečeno radno iskustvo); overena izjava u sudu ili opštini da nije član organa političke stranke, odnosno da mu je određeno mirovanje u vršenju funkcije u organu političke stranke; uverenje nadležnog organa da lice nije osuđivano na kaznu zatvora od najmanje šest meseci; uverenje nadležnog organa da mu nisu izrečene mere bezbednosti u skladu sa zakonom kojim se uređuju krivična dela, i to:

– obavezno psihijatrijsko lečenje i čuvanje u zdravstvenoj ustanovi;
– obavezno psihijatrijsko lečenje na slobodi;
– obavezno lečenje narkomana;
– obavezno lečenje alkoholičara;
– zabrana vršenja poziva, delatnosti i dužnosti.

Svi dokazi prilažu se u originalu ili u fotokopiji koja je overena u opštini ili sudu, odnosno kod javnog beležnika.

9. Adresa na koju se podnose prijave na javni konkurs:  Opština Mali Zvornik, ul. Kralja Petra I br.38, 15318 Mali Zvornik, sa naznakom „Za javni konkurs – za imenovanje direktora Javnog komunalnog preduzeća „Drina“.

10. Podaci o licu zakontakt:  Lica zadužena za davanje obaveštenja o javnom konkursu za imenovanje direktora je Branko Ilić, predsednik Komisije za imenovanje direktora Javnog komunalnog preduzeća ,,Drina“ Mali Zvornik, broj telefona 064/315-76-29 i  060/315-76-29. 

Napomena: Neblagovremene, nerazumljive i nepotpune prijave uz koje nisu priloženi svi potrebni dokazi Komisija će odbaciti. 

Oglas o javnom konkursu je objavljen u „Službenom glasniku RS“ broj 63/16 u petak 15.07.2016.godine. 

Skupština opštine Mali Zvornik