Конкурс објављен 16.07.2018. године

Република Србија
ОПШТИНА МАЛИ ЗВОРНИК
Општинска управа
Број: 105- 3/2018-02
Дана: 16.07.2018. године
МАЛИ ЗВОРНИК 

На основу члана  102. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“ бр. 21/2016 и 113/2017), чланова 11.,12.,13.,14., и 15. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“ бр. 95/2016) и Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број: 112-3855/2018 од 25.04.2018. године, оглашава се 

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА
У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК
 

 

I Орган у коме се радно место попуњава:

Општинска управа општине Мали Зворник, улица Краља Петра 1, бр. 38, 15 318 Мали Зворник

II Радно место које се попуњава:

Интерни ревизор, у звању – Саветник, 1 извршилац.

Опис послова:Организује и планира рад Службе;израђује годишњи план ревизије; врши процену у области ризика;дефинише предмет ревизије, развија критеријуме и анализира доказе и документовање процеса и процедура субјекта ревизије;спроводи ревизорске процедуре;врши ревизију ревизије успешности, ревизије информационих технологија, финансијске ревизије и ревиије усаглашености са прописима;утврђује узроке настанка слабости –утврђује последице и даје препоруке за отклањање слабости;обрађује и документује ревизорске налазе и препоруке;пружа стручну помоћ при саопштавању резултата обављених ревизија путем писаних или усмених извештаја;сачињава периодичне и годишње извештаје. Лице које је распоређено на овим пословима а нема положен испит за овлашћеног интерног ревизора у јавном сектору је дужно да у што краћем року започне обуку коју организује Централна јединица за хармонизацију Министарства финансија како би стекло потребна знања и квалификације,може обављати послове овлашћеног интерног ревизора у јавном сектору, односно руководиоца службе интерне ревизије, најдуже годину дана од дана завршетка обуке коју организује Централна јединица за хармонизацију Министарства финансија.  

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама  из области економских наука, правних наука или других сродних факултета и факултета друштвено – хуманистичких наука у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама,  специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит и  испит за овлашћеног ревизора у јавном сектору (према пропису којим се уређује интерна ревизија), најмање три године радног искуства у струци и познавање рада на рачунару. 

 Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: Познавање Закона о буџетском систему, Закона о рачуноводству, Закона о локалној самоуправи, Закон о инспекцијском надзору, вештине: аналитичко резоновање, логичко закључивање, вештина комуникације, организационе способности, вештина руковођења и сл. Провера стручне способности, знања и вештина кандидата утврђиваће се у усменом разговору који је обавезан. 

III Место рада: Мали Зворник, Општинска управа, ул. Краља Петра 1, бр. 38 

IV Aдреса на коју се подносе пријаве:

Конкурсна комисија Општинске управе општине Мали Зворник, ул. Краља Петра 1, бр. 38, 15 318 Мали Зворник, са назнаком: „за јавни  конкурс“ 

V Лице које је задужено за давање обавештења о јавном конкурсу: Маријана Максимовић, телефон: 015/472-861.

VI Услови за рад на радном месту:

Држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу, органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе због теже повреде дужности из радног односа,  да није правноснажно осуђиван на безусловну казну затвора од најмање шест месеци, стечено високо образовање на основним академским студијама  из области економских наука, правних наука или других сродних факултета и факултета друштвено – хуманистичких наука у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама,  специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит и  испит за овлашћеног ревизора у јавном сектору (према пропису којим се уређује интерна ревизија), најмање три године радног искуства у струци и познавање рада на рачунару, положен државни стручни испит као и вештина да се при решавању сложених стручних проблема стечена знања стваралачки примене, познавање рада на рачунару. 

VII Рок за подношење пријава:  Рок за подношење пријава је 15 дана и почиње да тече наредног дана од дана оглашавања обавештења о јавном конкурсу у дневном листу које се дистрибуира на целој територији Републике Србије «Информер» и на интернет презентацији општине Мали Зворник. 

VIII Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс:

Пријава са биографијом и доказима о досадашњем радном искуству ( потврда, решење и други акти којима се доказује на којим пословима и са којом стручном спремом  и у ком периоду је стечено радно искуство; уверење о држављанству ( не старије од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених; диплома којом се потврђује стручна спрема;  доказ о положеном државном стручном испиту  (лица са положеним правосудним испитом уместо уверења о положеном државном стручном испиту достављају уверење о положеном правосудном испиту); уверење да кандидат није правоснажно осуђиван на безусловну казну затвора од најмање шест месеци ( извод из казнене евиденције надлежне Полицијске управе издат након објављивања конкурса), доказ да кандидату раније није престајао радни однос у државном органу, односно органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе због теже повреде дужности из радног односа, уверење о здравственој способности (доставља само изабрани кандидат накнадно).

Сви докази прилажу се у оригиналу  или у фотокопији која је оверена у општини, суду или код јавног бележника. 

IX  Трајање радног односа: За наведено радно место, радни однос се заснива на неодређено време.

X  Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак:

Cа кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве и потпуне, уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за рад на оглашеном радном  месту обавиће се провера  стручних оспособљености, знања и вештина које се вреднују у изборном поступку о чему ће кандидати бити обавештени на контакте (бројеве телефона ) које наведу у својим пријавама.

НАПОМЕНА:

Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу, органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе подлежу пробном раду од 6 месеци. Кандидати са положеним правосудним испитом уместо доказа о положеном државном стручном испиту подносе доказ о положеном правосудном испиту.

Одредбом члана 9. и члана 103. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/2016) прописано је, између осталог, да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама. Наведене доказе кандидат може доставити уз пријаву и сам, а у циљу ефикаснијег и бржег спровођења изборног поступка.
Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се опредељује за једну од две могућности, да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандидат чинити сам. Наведену изјаву је могуће преузети на сајту општине Мали Зворник www.malizvornik.rs 

Попуњену изјаву је неопходно доставити уз напред наведене доказе како би орган могао даље да поступа.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или фотокопији овереној у општини или суду  или од стране јавног бележника биће одбачене.

Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола. 

                                             КОНКУРСНА КОМИСИЈА