Konkurs objavljen 16.07.2018. godine

Republika Srbija
OPŠTINA MALI ZVORNIK
Opštinska uprava
Broj: 105- 3/2018-02
Dana: 16.07.2018. godine
MALI ZVORNIK 

Na osnovu člana  102. Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“ br. 21/2016 i 113/2017), članova 11.,12.,13.,14., i 15. Uredbe o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“ br. 95/2016) i Zaključka Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava 51 broj: 112-3855/2018 od 25.04.2018. godine, oglašava se 

JAVNI KONKURS

ZA POPUNJAVANJE IZVRŠILAČKOG RADNOG MESTA
U OPŠTINSKOJ UPRAVI OPŠTINE MALI ZVORNIK
 

 

I Organ u kome se radno mesto popunjava:

Opštinska uprava opštine Mali Zvornik, ulica Kralja Petra 1, br. 38, 15 318 Mali Zvornik

II Radno mesto koje se popunjava:

Interni revizor, u zvanju – Savetnik, 1 izvršilac.

Opis poslova:Organizuje i planira rad Službe;izrađuje godišnji plan revizije; vrši procenu u oblasti rizika;definiše predmet revizije, razvija kriterijume i analizira dokaze i dokumentovanje procesa i procedura subjekta revizije;sprovodi revizorske procedure;vrši reviziju revizije uspešnosti, revizije informacionih tehnologija, finansijske revizije i reviije usaglašenosti sa propisima;utvrđuje uzroke nastanka slabosti –utvrđuje posledice i daje preporuke za otklanjanje slabosti;obrađuje i dokumentuje revizorske nalaze i preporuke;pruža stručnu pomoć pri saopštavanju rezultata obavljenih revizija putem pisanih ili usmenih izveštaja;sačinjava periodične i godišnje izveštaje. Lice koje je raspoređeno na ovim poslovima a nema položen ispit za ovlašćenog internog revizora u javnom sektoru je dužno da u što kraćem roku započne obuku koju organizuje Centralna jedinica za harmonizaciju Ministarstva finansija kako bi steklo potrebna znanja i kvalifikacije,može obavljati poslove ovlašćenog internog revizora u javnom sektoru, odnosno rukovodioca službe interne revizije, najduže godinu dana od dana završetka obuke koju organizuje Centralna jedinica za harmonizaciju Ministarstva finansija.  

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje na osnovnim akademskim studijama  iz oblasti ekonomskih nauka, pravnih nauka ili drugih srodnih fakulteta i fakulteta društveno – humanističkih nauka u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, master strukovnim studijama, specijalističkim akademskim studijama,  specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, položen državni stručni ispit i  ispit za ovlašćenog revizora u javnom sektoru (prema propisu kojim se uređuje interna revizija), najmanje tri godine radnog iskustva u struci i poznavanje rada na računaru. 

 Stručne osposobljenosti, znanje i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku: Poznavanje Zakona o budžetskom sistemu, Zakona o računovodstvu, Zakona o lokalnoj samoupravi, Zakon o inspekcijskom nadzoru, veštine: analitičko rezonovanje, logičko zaključivanje, veština komunikacije, organizacione sposobnosti, veština rukovođenja i sl. Provera stručne sposobnosti, znanja i veština kandidata utvrđivaće se u usmenom razgovoru koji je obavezan. 

III Mesto rada: Mali Zvornik, Opštinska uprava, ul. Kralja Petra 1, br. 38 

IV Adresa na koju se podnose prijave:

Konkursna komisija Opštinske uprave opštine Mali Zvornik, ul. Kralja Petra 1, br. 38, 15 318 Mali Zvornik, sa naznakom: „za javni  konkurs“ 

V Lice koje je zaduženo za davanje obaveštenja o javnom konkursu: Marijana Maksimović, telefon: 015/472-861.

VI Uslovi za rad na radnom mestu:

Državljanstvo Republike Srbije; da je učesnik konkursa punoletan; da učesniku konkursa ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu, organu autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa,  da nije pravnosnažno osuđivan na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest meseci, stečeno visoko obrazovanje na osnovnim akademskim studijama  iz oblasti ekonomskih nauka, pravnih nauka ili drugih srodnih fakulteta i fakulteta društveno – humanističkih nauka u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, master strukovnim studijama, specijalističkim akademskim studijama,  specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, položen državni stručni ispit i  ispit za ovlašćenog revizora u javnom sektoru (prema propisu kojim se uređuje interna revizija), najmanje tri godine radnog iskustva u struci i poznavanje rada na računaru, položen državni stručni ispit kao i veština da se pri rešavanju složenih stručnih problema stečena znanja stvaralački primene, poznavanje rada na računaru. 

VII Rok za podnošenje prijava:  Rok za podnošenje prijava je 15 dana i počinje da teče narednog dana od dana oglašavanja obaveštenja o javnom konkursu u dnevnom listu koje se distribuira na celoj teritoriji Republike Srbije «Informer» i na internet prezentaciji opštine Mali Zvornik. 

VIII Dokazi koji se prilažu uz prijavu na javni konkurs:

Prijava sa biografijom i dokazima o dosadašnjem radnom iskustvu ( potvrda, rešenje i drugi akti kojima se dokazuje na kojim poslovima i sa kojom stručnom spremom  i u kom periodu je stečeno radno iskustvo; uverenje o državljanstvu ( ne starije od 6 meseci); izvod iz matične knjige rođenih; diploma kojom se potvrđuje stručna sprema;  dokaz o položenom državnom stručnom ispitu  (lica sa položenim pravosudnim ispitom umesto uverenja o položenom državnom stručnom ispitu dostavljaju uverenje o položenom pravosudnom ispitu); uverenje da kandidat nije pravosnažno osuđivan na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest meseci ( izvod iz kaznene evidencije nadležne Policijske uprave izdat nakon objavljivanja konkursa), dokaz da kandidatu ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu, odnosno organu autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa, uverenje o zdravstvenoj sposobnosti (dostavlja samo izabrani kandidat naknadno).

Svi dokazi prilažu se u originalu  ili u fotokopiji koja je overena u opštini, sudu ili kod javnog beležnika. 

IX  Trajanje radnog odnosa: Za navedeno radno mesto, radni odnos se zasniva na neodređeno vreme.

X  Mesto, dan i vreme kada će se sprovesti izborni postupak:

Ca kandidatima čije su prijave blagovremene, dopuštene, razumljive i potpune, uz koje su priloženi svi potrebni dokazi i koji ispunjavaju uslove za rad na oglašenom radnom  mestu obaviće se provera  stručnih osposobljenosti, znanja i veština koje se vrednuju u izbornom postupku o čemu će kandidati biti obavešteni na kontakte (brojeve telefona ) koje navedu u svojim prijavama.

NAPOMENA:

Kandidati koji prvi put zasnivaju radni odnos u državnom organu, organu autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave podležu probnom radu od 6 meseci. Kandidati sa položenim pravosudnim ispitom umesto dokaza o položenom državnom stručnom ispitu podnose dokaz o položenom pravosudnom ispitu.

Odredbom člana 9. i člana 103. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS“, br. 18/2016) propisano je, između ostalog, da u postupku koji se pokreće po zahtevu stranke organ može da vrši uvid, pribavlja i obrađuje lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija kada je to neophodno za odlučivanje, osim ako stranka izričito izjavi da će te podatke pribaviti sama. Navedene dokaze kandidat može dostaviti uz prijavu i sam, a u cilju efikasnijeg i bržeg sprovođenja izbornog postupka.
Potrebno je da kandidat popuni izjavu kojom se opredeljuje za jednu od dve mogućnosti, da organ pribavi podatke o kojima se vodi službena evidencija ili da će to kandidat činiti sam. Navedenu izjavu je moguće preuzeti na sajtu opštine Mali Zvornik www.malizvornik.rs 

Popunjenu izjavu je neophodno dostaviti uz napred navedene dokaze kako bi organ mogao dalje da postupa.

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave i prijave uz koje nisu priloženi svi traženi dokazi u originalu ili fotokopiji overenoj u opštini ili sudu  ili od strane javnog beležnika biće odbačene.

Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u ovom oglasu koji su upotrebljeni u muškom gramatičkom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola. 

                                             KONKURSNA KOMISIJA