Konkurs objavljen dana 10.01.2020. godine

Na osnovu čl. 19. Zakona o javnom informisanju i medijima („Službeni glasnik RS”, br. 83/14, 58/15 i 12/16 – autentično tumačenje), Rešenja Komisije za kontrolu državne pomoći broj 401-00-00148/2019-01/2 od 26.12.2019. godine, članova 87 i 95-97. Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći („Službeni glasnik RS“ br. 13/10,100/11, 91/12, 37/13, 97/13 i 119/14), Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja („Službeni glasnik RS“ broj: 16/16 i 8/17), člana 69. stav 1. tačka 18. Statuta opštine Mali Zvornik („Sl. list opštine Mali Zvornik“, br. 21/18) i Odluke o budžetu opštine Mali Zvornik za 2020. godinu („Sl. list opštine Mali Zvornik“, broj 15/19), Opštinsko veće opštine Mali Zvornik, na sednici održanoj dana 06.01.2020. godine, raspisuje

K O N K U R S
za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Mali Zvornik u 2020. godini

INAMENA SREDSTAVA I IZNOS 

Konkurs se raspisuje radi sufinansiranja proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja koji doprinose istinitom, nepristrasnom, pravovremenom i potpunom informisanju svih građana opštine Mali Zvornik; podizanju kvaliteta informisanja osoba sa invaliditetom i pripadnika drugih manjinskih grupa; zaštiti i razvoju ljudskih prava i demokratije; unapređivanju pravne i socijalne države; slobodnom razvoju ličnosti i zaštiti dece i razvoju kulturnog i umetničkog stvaralaštva; razvoju obrazovanja, uključujući i medijsku pismenost kao deo obrazovnog sistema; razvoju nauke, sporta i fizičke kulture; zaštiti životne sredine i zdravlja ljudi; unapređivanju medijskog i novinarskog profesionalizma i ostalih medijskih sadržaja koji doprinose zadovoljavanju potreba građana opštine Mali Zvornik za informacijama i sadržajima iz svih oblasti života, bez diskriminacije. 

Sredstva opredeljena Odlukom o raspisivanju konkursa za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Mali Zvornik u 2020. godini, iznose 7.200.000,00 dinara. 

Najmanji iznos sredstava koji se može odobriti po projektu iznosi 100.000,00 dinara, a najveći iznos sredstava po projektu je 3.600.000,00 dinara. 

Učesnik konkursa za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja za štampane medije, radio, internet medije i novinske agencije, može podneti zahtev za sufinansiranje najviše do 80% vrednosti projekta. Projektima koji se realizuju putem štampanih medija, na radiju i internet portalima, sredstva će se dodeljivati u skladu sa članom 95-97 Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći („Službeni glasnik RS“ br. 13/10,100/11, 91/12, 37/13, 97/13 i 119/14), odnosno po pravilima za državnu pomoć male vrednosti (de minimis državna pomoć). 

Učesnik konkursa za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja za televiziju, može podneti zahtev za sufinansiranje najviše do 50% vrednosti projekta. 

II PRAVO UČEŠĆA 

Na konkursu može učestvovati:

 1. izdavač medija čiji medij je upisan u Registar medija u Agenciji za privredne registre, ukoliko se medijski sadržaj emituje/distribuira na teritoriji opštine Mali Zvornik
 2. pravno lice, odnosno preduzetnik koji se bavi proizvodnjom medijskih sadržaja i koji priloži dokaz da će sufinansiran medijski sadržaj biti realizovan putem medija koji je upisan u Registar medija i emituje se na teritoriji opštine Mali Zvornik. 

Pravo učešća na Konkursu nemaju izdavači koji se finansiraju iz javnih prihoda.

Pravo učešća na Konkursu nemaju lica koja su u prethodnom periodu dobila sredstva namenjena projektnom sufinansiranju, a nisu u ugovorom predviđenom roku i u propisanoj formi podnela narativni i finansijski izveštaj o realizaciji projekta, kao i lica za koja se utvrdi da su sredstva nenamenski trošila.

Učesnik Konkursa može konkurisati samo sa jednim projektom.

Izdavač više medija ima pravo učešća na Konkursu s jednim projektom za svaki medij. 

Učesnik konkursa koji je u tekućoj kalendarskoj godini već koristio sredstva namenjena projektnom sufinansiranju u oblasti javnog informisanja na republičkom, pokrajinskom ili lokalnom nivou, može učestvovati na konkursu za sufinansiranje istog projekta samo još jednom u toj godini, i to u iznosu koji, uz sredstva koja je već dobio, ne prelazi 80% vrednosti projekta za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja za štampane medije, radio, internet medije, novinske agencije i televiziju.

IIIKRITERIJUMI ZA OCENU PROJEKATA 

Kriterijumi na osnovu kojih će se ocenjivati projekti prijavljeni na konkurs su:

1. Mera u kojoj je predložena projektna aktivnost podobna da ostvari javni interes u oblasti javnog informisanja:

1.1. Značaj projekta sa stanovišta:

*         ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja;

*         ostvarivanje namene konkursa;

*         usklađenosti projekta sa realnim problemima, potrebama i prioritetima ciljnih grupa;

*         identifikovanih i jasno definisanih potreba ciljnih grupa;

*         zastupljenosti inovativnog elementa u projektu i novinarsko istraživačkog pristupa.

1.2. Uticaj i izvodljivost sa stanovišta:

*         usklađenosti planiranih aktivnosti sa ciljevima, očekivanim rezultatima i potrebama ciljnih grupa;

*         stepena uticaja projekta na kvalitet informisanja ciljne grupe;

*         merljivosti indikatora koji omogućavaju prećenje realizacije projekta;

*         razrađenosti i izvodljivosti plana realizacije projekta;

*         stepena razvojne i finansijske održivosti projekta (pozitivni efekti projekta nastavljaju se nakon što se okonča podrška).

1.3. Kapaciteti sa stanovišta:

*         stepena organizacionih i upravljačkih sposobnosti predlagača projekta;

*         neophodnih resursa za realizaciju projekta;

*         stručnih i profesionalnih referenci predlagača projekta, koje odgovaraju predloženim ciljevima i aktivnostima projekta.

1.4. Budžet i opravdanost troškova sa stanovišta:

*         preciznosti i razrađenosti budžeta projekta, koji pokazuje usklađenost predviđenog troška sa projektnim aktivnostima;

*         ekonomske opravdanosti predloga budžeta u odnosu na cilj i projektne aktivnosti.

2. Mera pružanja veće garancije privrženosti profesionalnim i etičkim medijskim standardima:

 1. da li su učesniku konkursa izrečene mere od strane državnih organa, regulatornih tela ili tela samoregulacije u poslednjih godinu dana, zbog kršenja profesionalnih i etičkih standarda (podatke pribavlja stručna služba od Regulatornog tela za elektronske medije, za elektronske medije, a od Saveta za štampu, za štampane i onlajn medije);
 2. dokaz o tome da su nakon izricanja kazni ili mera preduzete aktivnosti koje garantuju da se sličan slučaj neće ponoviti. 

Bliži kriterijumi za ocenjivanje projekata su: 

 1. da je projekat od posebnog značaja za informisanje stanovništva na teritoriji opštine Mali Zvornik;
 2. mera u kojoj projekat doprinosi očuvanju srpskog nacionalnog i kulturnog identiteta i jezika;
 3. aktuelnost teme i dostupnost većem broju korisnika;
 4. mera u kojoj projekat doprinosi boljoj informisanosti osoba sa invaliditetom i pripadnika nacionalnih manjina;
 5. mera u kojoj predloženi projekat doprinosi unapređenju položaja i ravnopravnosti određenih društvenih grupa: maloletnika, žena, starih, ekonomski i socijalno ugroženih društvenih grupa, pripadnika LGBT populacije, itd.;
 6. mera u kojoj projekat doprinosi unapređenju medijske pismenosti i rodne ravnopravnosti.

IVROKOVI 

Prijave na konkurs podnose se u roku od 20 dana od dana objavljivanja Konkursa u dnevnom listu „Informer“ odnosno od 10.01.2020. godine do 30.01.2020. godine do 15 časova. 

Odluka o raspodeli sredstava donosi se najkasnije u roku od 90 dana od dana zaključenja konkursa.

V DOKUMENTACIJA 

Učesnik konkursa je obavezan da dostavi:

 1. Popunjen i overen prijavni Obrazac 1 za učešće na konkursu, u četiriprimerka. Obrazac se preuzima sa sajta opštine Mali Zvornik, www.malizvornik.rs:
 • Obrazac 1 – prijava: popunjen predlog projekta i
 • Obrazac 1 – tabela: popunjen budžet projekta.
 1. Kopije sledećih dokumenata u jednom primerku:
 • Potvrda Narodne banke Republike Srbije da nema evidentirane osnove i naloge u prinudnoj naplati (da nema blokiran račun);
 • Rešenje o registraciji iz Registra medija koji se vodi u Agenciji za privredne registre, sa podacima upisanim u skladu sa Zakonom o javnom informisanju i medijima (u obzir se neće uzimati rešenje o registraciji iz Registra javnih glasila u Agenciji za privredne registre);
 • Dozvola za emitovanje radio i/ili TV programa izdata od Regulatornog tela za elektronske medije;
 • Overena izjava/saglasnost medija (ili više njih) da će programski sadržaj biti emitovan/objavljen u tom mediju (obavezno samo za pravna lica i preduzetnike koji se bave proizvodnjom medijskih sadržaja i koji su registrovani za produkciju televizijskog i radijskog programa);
 • Potpisana izjava učesnika na konkursu o tome da li je učesniku za isti projekat već dodeljena državna pomoć male vrednosti (de minimis državna pomoć) u tekućoj fiskalnoj godini i u prethodne dve fiskalne godine, odnosno državna pomoć u tekućoj fiskalnoj godini i po kom osnovu, za štampane medije, radio, internet medije i novinske agencije;
 • Potpisana izjava učesnika na konkursu o tome da li je učesniku za isti projekat već dodeljena državna pomoć u tekućoj fiskalnoj godini i po kom osnovu, za proizvodnju medijskih sadržaja za televiziju;
 • Vizuelni prikaz predloženog medijskog sadržaja (trejler, primerak novina, džingl i sl).

 

VI POZIV ZA UČEŠĆE U RADU KOMISIJE 

Pozivaju se novinarska i medijska udruženja, registrovana najmanje tri godine pre datuma raspisivanja konkursa da predlože članove konkursne komisije. 

Uz predlog za člana komisije, prilaže se i dokaz o registraciji udruženja u Registru udruženja. 

Pozivaju se i medijski stručnjaci zainteresovani za učešće u radu komisije, da pisanim putem predlože članove komisije, Opštinskoj upravi opštine Mali Zvornik, Kralja Petra Prvog 38, 15318 Mali Zvornik. Uz predlog za člana komisije potrebno je dostaviti i kratke biografije. 

Predlozi za članove komisije dostavljaju se u roku od 20 dana od dana objavljivanja Konkursa u dnevnom listu „Informer“ odnosno od 10.01.2020. godine do 30.01.2020. godine do 15 časova. 

Predložena lica ne smeju biti u sukobu interesa niti obavljati javnu funkciju, u skladu sa pravilima o borbi protiv korupcije.

VIINAČIN PRIJAVLJIVANJA 

Konkurs i Obrazac za prijavu objavljuju se na sajtu opštine Mali Zvornik, www.malizvornik.rs, gde su vidljivi i dostupni sve vreme trajanja konkursa. 

Prijave projekata slati na adresu: Opštinska uprava opštine Mali Zvornik, Kralja Petra Prvog br.38, 15318 Mali Zvornik, sa naznakom „Za Konkurs za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Mali Zvornik u 2020. godini“, ili lično na pisarnici u uslužnom centru Opštinske uprave opštine Mali Zvornik, Kralja Petra Prvog br.38, 15318 Mali Zvornik. 

Prijave koje stignu van propisanog roka ili na pogrešnom obrascu, neće biti razmatrane. 

Rešenje o raspodeli sredstava po raspisanom konkursu, biće objavljeno na internet stranici opštine Mali Zvornik, www.malizvornik.rs, i dostavljeno svim učesnicima konkursa u elektronskoj formi.

Dodatne informacije se mogu dobiti radnim danima od 11 do 13 časova na telefone: 015/471-300 i 015/7195-195. 

OPŠTINSKO VEĆE OPŠTINE MALI ZVORNIK

Broj: 06-18
Dana, 06.01.2020. godine
Mali Zvornik 

                            PREDSEDNIK OPŠTINE
                                                          Zoran Jevtić, s.r.

Tekst Konkursa>>>

Obrasci za prijavu i izveštavanje>>>

Rešenje o imenovanju stručne komisije za ocenu projekata>>>

Rešenje o raspodeli sredstava>>>