Република Србија
ОПШТИНА МАЛИ ЗВОРНИК 
– Комисија за доделу стипендија
Број: 06-1766
Дана: 05.11.2014.године
Мали Зворник 

         На основу члана 3. став 3. Правилника о стипендирању студената („Службени лист општине Мали Зворник“ бр.6/13) и Одлуке о броју и висини студентске стипендије за школску 2014/2015 годину бр.06-1736 од 31.10.2014. године, Комисија за доделу стипендија општине Мали Зворник дана 05.11.2014. године расписује 

 

К О Н К У Р С

за доделу стипендија студентима
са подручја општине Мали Зворник за школску 2014/2015 годину

 

I

 

           РАСПИСУЈЕ СЕ Конкурс за доделу стипендија студентима за школску 2014/2015 годину за десет студената са подручја општине Мали Зворник.

Месечни износ стипендије утврђује се у висини од 10.000,00 динара.

            Стипендије за текућу годину исплаћиваће се у десет једнаких месечних рата, почев од октобра месеца 2014.године.

 

II

 

Право на стипендију могу остварити редовни студенти високошколских

установа чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе, (у даљем тексту: студент), који су први пут уписани у текућој школској години на студије, који имају држављанство Републике Србије, под следећим условима:

 

            1. да су уписали једну од година основних студија у трајању од најмање четири године, односно за које је законом предвиђено да имају збир од 240 ЕСПБ (Европски систем преноса бодова), од друге до последње или мастер академских студија.

            2. да студирају на терет буџета,

            3. да током студија имају просечну оцену најмање 8,50,

            4. да током студија нису обнављали ни једну годину,

            5. да су положили све испите из претходних година,

            6. да имају пребивалиште на територији општине Мали Зворник најмање

                три године.           

 

III

 

Корисник кредита не може бити студент:

 

–          I године студија или који има статус апсолвента, осим ако је дефицитаран кадар,

–          који је у радном односу,

–          ако обнавља актуелну годину,

–          војне и полицијске академије,

–          ако је већ корисник студентске стипендије или кредита од Министарства просвете и спорта и других разних фондова, организација и предузећа.

 

IV

 

            Студент уз пријаву подноси следећа документа:

           

            1. уверење о уписаном зимском семестру одговарајуће године студија, са степеном студија,

            2. уверење да студира на буџету,

            3. уверење о висини просечне оцене током студија и да су положени сви испити из претходних година са бројем ЕСПБ,

            4. уверење да током студија није обнављао годину,

            5. фотокопију свих страна индекса,

            6. доказ о пребивалишту,

            7. уверење о држављанству Републике Србије.

 

V

 

            Редослед студената за доделу стипендија утврђује се на основу следећих критеријума:

            1. постигнутог успеха у студирању

            2. уписане године студија.

 

            Под постигнутим успехом у студирању, подразумева се висина просечне оцене током студија.

            Критеријум се вреднује бодовима, тако што се висина просечне оцене студија помножи са индексом 6.

 

            Критеријуми за уписану годину вреднују се по бодовима и то за.

 

            1. уписану другу годину студија                  – 10 бодова,

            2. уписану трећу годину студија                  – 15 бодова,

            3. уписану четврту годину студија               – 20 бодова,

            4. уписану пету годину студија                   – 25 бодова,

            5. уписану шесту годину студија                  – 30 бодова,

 

            Укупан број бодова добија се сабирањем бодова  утврђених по критеријумима, а према подацима из званичне документације.

            На основу броја бодова утврђује се ранг листа.

Конкурс ће бити објављен на огласној табли општине Мали Зворник, огласним таблама Месних заједница и на сајту општине Мали Зворник.

 

Пријаве на конкурс доставити на адресу: Општина Мали Зворник, Комисија за доделу стипендија студентима са територије општине Мали Зворник, улица Краља Петра I бр.38. 

 

Рок за достављање пријава је 15 дана од дана објављивања конкурса.

           

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

 

VI

 

            Одлуку о додели стипендија донеће Комисија за доделу стипендија у року од 8 дана од дана затварања конкурса.

 

VII

 

            Резултати конкурса ће бити објављени на огласној табли у згради Општине Мали Зворник, улица Краља Петра I бр.38.

 

            За све додатне информације можете се обратити на телефон 015/472-270.

   

                                                              Комисија за доделу стипендија 


Конкурс за доделу стипендија >>>