Република Србија
ОПШТИНА МАЛИ ЗВОРНИК
–    Oпштинско веће
Број: 06 – 1566
Дана, 04.09.2019.године
Мали Зворник

На основу Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Мали Зворник за 2019.годину (“Сл.лист општине Мали Зворник“,бр.7/19), члана 69.Статута општине Мали Зворник (“Сл.лист општине Мали Зворник“,бр.21/18), Решења о образовању Комисије за реализацију Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за  општину Мали Зворник за 2019. годину, број 06-914 од 15.05.2019. године и Решења о давању претходне сагласности Министарства пољопривреде и заштите животне средине број 320-00-4869/2019-09 од 19.06.2019. године, a на предлог Комисије за реализацију Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за општину Мали Зворник за 2019. годину,  Општинско веће  општине Мали Зворник, на седници одржаној 04.09.2019. године, р а с п и с у ј е 

К О Н К У Р С

ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈА КРОЗ ИНВЕСТИЦИОНА УЛАГАЊА У ПОЉОПРИВРЕДУ ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК ЗА 2019. ГОДИНУ

Конкурс траје од 04.09.2019. године  до  30.10.2019.године, осим за меру Кредитна подршка где конкурс траје до 30.11.2019. године, односно до утрошка средстава планираних за поједине намена. Крајњи рок за достављање пријава  је  30.10.2019. године до 15 часова, осим за меру Кредитна подршка где је крајњи рок за доставу пријава 30.11.2019. године до 15 часова. Пријаве које стигну после наведеног рока и времена  сматраће се неблаговременим.


Текс Конкурса>>>

Обрасци Захтева>>>

Изјава>>>


           На основу члана 144. Закона о општем управном поступку (“Сл.гласник РС“, број 18/16), доноси се 

Р Е Ш Е Њ Е

о исправци техничке грешке
у Конкурсу за доделу подстицаја кроз инвестициона улагања у
пољопривреду општине Мали Зворник за 2019. годину

Решење о исправци техничке грешке>>>