Republika Srbija
OPŠTINA MALI ZVORNIK
–    Opštinsko veće
Broj: 06 – 1566
Dana, 04.09.2019.godine
Mali Zvornik

Na osnovu Programa mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja opštine Mali Zvornik za 2019.godinu (“Sl.list opštine Mali Zvornik“,br.7/19), člana 69.Statuta opštine Mali Zvornik (“Sl.list opštine Mali Zvornik“,br.21/18), Rešenja o obrazovanju Komisije za realizaciju Programa podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za  opštinu Mali Zvornik za 2019. godinu, broj 06-914 od 15.05.2019. godine i Rešenja o davanju prethodne saglasnosti Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine broj 320-00-4869/2019-09 od 19.06.2019. godine, a na predlog Komisije za realizaciju Programa podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za opštinu Mali Zvornik za 2019. godinu,  Opštinsko veće  opštine Mali Zvornik, na sednici održanoj 04.09.2019. godine, r a s p i s u j e 

K O N K U R S

ZA DODELU PODSTICAJA KROZ INVESTICIONA ULAGANJA U POLJOPRIVREDU OPŠTINE MALI ZVORNIK ZA 2019. GODINU

Konkurs traje od 04.09.2019. godine  do  30.10.2019.godine, osim za meru Kreditna podrška gde konkurs traje do 30.11.2019. godine, odnosno do utroška sredstava planiranih za pojedine namena. Krajnji rok za dostavljanje prijava  je  30.10.2019. godine do 15 časova, osim za meru Kreditna podrška gde je krajnji rok za dostavu prijava 30.11.2019. godine do 15 časova. Prijave koje stignu posle navedenog roka i vremena  smatraće se neblagovremenim.


Teks Konkursa>>>

Obrasci Zahteva>>>

Izjava>>>


           Na osnovu člana 144. Zakona o opštem upravnom postupku (“Sl.glasnik RS“, broj 18/16), donosi se 

R E Š E NJ E

o ispravci tehničke greške
u Konkursu za dodelu podsticaja kroz investiciona ulaganja u
poljoprivredu opštine Mali Zvornik za 2019. godinu

Rešenje o ispravci tehničke greške>>>