Република Србија
Општинска управа
Општине Мали Зворник
Број: 06-507/1
Датум: 07.03.2018. године 

На основу члана 7. Правилника о финансирању програма удружења од јавног интереса из буџета општине Мали Зворник („Службени лист општине Мали Зворник“ бр. 3/17) а у вези са Одлуком о буџету општине Мали Зворник за 2018. годину („Службени лист општине Мали Зворник“ бр. 19/17 и 2/18) Комисија за спровођење поступка јавног конкурса за доделу средстава удружењима за реализовање програма/пројеката од јавног интереса из буџета општине Мали Зворник за 2018. годину, дана 07.03.2018. године, расписује

Ј  А  В  Н  И     К  О  Н  К  У  Р  С
за финансирање редовне активности и програма удружења од јавног интереса
из буџета општине Мали Зворник за 2018. годину

  

I 

Расписује се Јавни конкурс за финансирање редовне активности и програма удружења од јавног интереса из буџета општине Мали Зворник у 2018. години

Одлуком о расписивању конкурса за финансирање редовне активности и програма удружења од јавног интереса из буџета општине Мали Зворник за 2018. годину планирана су средства у укупном износу до  7.000.000,00 динара.

Предвиђена средства додељују се за:

 • Редовне активности
 • Подстицање програма-пројеката који су од јавног интереса а које реализују удружења у приоритетним областима (Социјалне заштите, борачко-инвалидске заштите, заштита лица са инвалидитетом, друштвене бриге о деци, заштите интерно расељених лица са Косова и Метохије и избеглица, подстицање наталитета, помоћ старима, здравствене заштите, заштите и промовисања људских и мањинских права, образовања, науке, информисања, заштите животне средине, одрживог развоја, заштите животиња, заштите потрошача, борбе против корупције, подстицање и развој привредних делатности (туризам, стари занати, и др.), омладинске политике, као и хуманитарни програми и други програми у којима удружење искључиво и непосредно следи јавне потребе) 

Редовне активности ће се финансирати у 100% износу одобрених средстава по пријави на конкурс. Минимални износ који се може доделити по овом основу је 20.000,00 РСД а максимални 100.000,00 РСД. Финансирање редовних активности подразумева сталне месечне трошкове (трошкови грејања, ел. енергије, воде, телефона, интернета), трошкове хонорара/накнаде за рад чланова запослених у Удружењу или организацији, трошкове ангажовања сарадника за реализацију одређених активности.

Финансирање програма-пројеката из буџета општине Мали Зворник ће се одобравати у износу до 90% од укупног буџета из пријаве предлога програма-пројекта. Минимални износ који се може доделити по овом основу је 50.000,00 РСД. Учешће из сопствених или других извора финансирања мора износити минимум 10%. Финансирање програма/пројеката подразумева финансирање пројектних активности, људских ресурса, путних трошкова, трошкове набавке опреме, машина, канцеларијских трошкова и осталих трошкова услуга. 

II 

Право на коришћење средстава из члана 1.  став 2. овог позива имају активна удружења која су уписана у регистар надлежних органа, имају седиште на територији општине Мали Зворник и која програм / пројекат реализују највећим делом на територији општине Мали Зворник.

Подносилац пријаве може учествовати са више програма-пројеката, а средства из буџета општине Мали Зворник могу се доделити за финансирање највише три програма-пројекта по учеснику на јавном конкурсу.

III 

Пријава на конкурс подноси се Комисији за спровођење поступка јавног конкурса за доделу средстава удружењима за реализовање програма/пројеката од јавног интереса из буџета општине Мали Зворник за 2018. годину на јединственом обрасцу „Пријава на конкурс за финансирање редовне активности и програма удружења од јавног интереса из буџета општине Мали Зворник за 2018. годину“ (Пријава на конкурс) који је саставни део конкурсне документације.

Уз пријаву, подносилац пријаве дужан је да обавезно приложи:

 • Попуњен образац за писање предлога пројекта (Образац бр.1), који је саставни део конкурсне документације,
 • Образац буџета (Образац бр.2), који је саставни део конкурсне документације
 • Образац за писање наративног буџета (Образац бр.3), који је саставни део конкурсне документације
 • Потписану и оверену Изјаву овлашћеног лица о прихватању обавеза и наменском коришћењу додељених средстава (Образац бр.4), која је саставни део конкурсне документације
 • Фотокопију ОП обрасца (овлашћених лица)
 • Фотокопију финансијског извештаја за претходну годину (за удружења која су то била у обавези у 2017. години)
 • Програм рада за текућу годину
 • Доказ о суфинансирању од стране партнерске или донаторске организације на пројекту (потписане протоколе и др.), уколико постоји суфинансирање
 • Другу документацију која је од значаја за доделу средстава

Конкурсну документацију и потребне обрасце можете преузети сваког дана у термину од 700 до 15 00 часова у просторијама Општинске управе Мали Зворник, Краља Петра I 38 као и на званичној интернет страници општине Мали Зворник www.malizvornik.rs Комплетна конкурсна документација доставља се у затвореној коверти лично на писарници Општинске управе Општине Мали Зворник или поштом на адресу Општинска управа Општине Мали Зворник, Краља Петра I 38, 15318 Мали Зворник. На коверти обавезно назначити:

ПРИЈАВА НА КОНКУРС 06-507/1     

ЗА ФИНАНСИРАЊЕ РЕДОВНИХ АКТИВНОСТИ И ПРОГРАМА/ПРОЈЕКАТА

УДРУЖЕЊА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА

НЕ ОТВАРАТИ!

 

На полеђини се наводе основни подаци о подносиоцу пријаве на јавни конкурс. За сваки програм предаје се посебна пријава у посебно затвореној коверти.

Примерак конкурсне документације се доставља и у електронској форми на неком од медија (ЦД, ДВД, УСБ) или путем електронске поште на адресу konkurs.ocd@malizvornik.rs.

IV 

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања односно од 07.03.2018. до 21.03.2018. године.

Непотпуне и неблаговремене пријаве са непотпуном документацијом, поднете на неодговарајућем обрасцу или за намене супротне расписаном конкурсу, као и пријава које нису поднете од стране овлашћених лица, неће се разматрати. 

V 

Критеријуми за доношење предлога одлуке о избору програма-пројеката за финансирање редовне активности и програма удружења од јавног интереса из буџета општине Мали Зворник и висини средстава за њихову реализацију јесу:

 • Година регистрације удружења
 • Број чланова удружења
 • Остварени резултат
 • Испуњеност ранијих обавеза и наменско трошење средстава из буџета
 • Одрживост ранијих програма и пројеката
 • Релевантност програма-пројекта са остваривањем јавног интереса
 • Област од јавног интереса који је обухваћен програмом-пројектом
 • Проценат сопственог учешћа у укупном програму-пројекту
 • Економска оправданост предлога програма-пројекта у односу на циљ и пројектне активности
 • Допринос остварењу јавног интереса након реализације

VI 

Приликом избора пројеката/програма који ће се суфинансирати, предност ће бити дата пројектима који задовоље већи број критеријума следећим редоследом: циљеви који се постижу; одн. референце пројекта; капацитет организације и квалификације пројектног тима; оправданост буџета предлога пројекта; суфинансирање пројекта из других извора; претходно искуство организације у спровођењу пројекта из тематске области на коју се односи предлог пројекта; законитост и ефикасност раније коришћених средстава.

Ради потпунијег сагледавања квалитета предлога пројекта Комисија може тражити појашњења предлога пројекта. Комисија може да предложи ревидирање активности и буџета предлога водићи рачуна о укупном износу расположивих средстава по конкурсу, усаглашености трошкова за поједине намене са истим или сличним трошковима код других пројеката и другим чињеницама од утицаја на суфинансирање пројеката и приоритете расписаног јавног конкурса.

Општина Мали Зворник задржава право да, на предлог Комисије, приликом разматрања пројеката не прихвати пројекте организација које су у претходним годинама добиле финансијску подршку, а нису испунили уговорне обавезе или та сарадња није била на задовољавајућем нивоу.

Општина Мали Зворник задржава право да, на предлог Комисије, по предметном конкурсу не додели укупно опредељена средства, уколико квалитет предложених пројеката није задовољавајући, односно нису испуњени захтевани услови.

 VII

Извештај о спроведеном поступку јавног конкурса са предлогом Одлуке Комисија доставља председнику општине у року од 15 дана од дана затварања конкурса.

На основу Извештаја комисије и уз сагласност Општинског већа председник општине доноси Одлуку о избору програма-пројекта који ће се финансирати из буџета општине Мали Зворник и висини средстава по одобреном програму-пројекту, у року од 15 дана од дана пријема Извештаја.

Одлука о избору програма-пројекта који ће се финансирати из буџета општине Мали Зворник и висини средстава по одобреном програму-пројекту доставља се свим учесницима Конкурса, а објављује се јавно на званичној интернет страници општине Мали Зворник и огласној табли општине у року од 10 дана од њеног доношења.

Учесници конкурса, у року од 3 дана од дана пријема Одлуке о избору програма-пројекта који ће се финансирати из буџета општине Мали Зворник и висини средстава по одобреном програму-пројекту могу поднети приговор Општинском већу општине Мали Зворник

Након доношења, односно објављивања Коначне Одлуке о избору пројекта са носиоцем пројекта се закључује уговор којим се прецизно одређују права, обавезе и одговорности уговорних страна, а нарочито: утврђен предмет пројекта, рок у коме се пројекат реализује, конкретне обавезе уговорних страна, износ средстава и начин обезбеђења и преноса средстава, инструменте обезбеђења за случај ненаменског трошења средстава обезбеђених за реализацију пројекта, односно за случај неизвршења уговорне обавезе – предмета пројекта, начин извештавања и потребну документацију која се доставља у циљу правдања утрошка одобрених средстава, као и друга питања која су од значаја за реализацију пројекта.

У случају да се носилац пројекта не одазове закључењу уговора у року од 7 дана, сматраће се да је одустао од закључења уговора.

Након објављивања Одлуке о избору пројеката неопходно је да носиоци изабраних пројеката Комисији доставе:

– Бланко соло меницу која је уписана у Регистар Народне банке, као инструмент обезбеђења извршења уговорне обавезе и менично овлашћење;

– Фотокопију картона депонованих потписа оверену од стране банке;

– Број наменског рачуна отврен код Управе за трезор за пренос средстава (у складу са обавезом дефинисаном у Правилнику о измени Правилника о начину утврђивања и евидентирања корисника јавних средстава и о условима и начину за отварање и укидање подрачуна код Управе за трезор ,„Службeни глaсник РС”, бр. 113/13, 8/14 и 24/16).

Поред горе наведене документације подносилац пријаве је обавезан да достави писане сагласности надлежних установа и органа, уколико то Пројекат захтева.

Реализација пројектних активности које подразумевају коришћење финансијских средстава одобрених од стране Општине Мали Зворник не може почети пре потписивања уговора.

Средства која се одобре за реализацију пројекта јесу наменска средства и могу да се користе искључиво за реализацију одобреног пројекта и у складу са уговором који се закључује између Општине Мали Зворник и носиоца пројекта. Уговором се могу утврдити и посебна ограничења (лимити) за одобрене буџетске ставке.

Овлашћено лице коме је одобрено финансирање обавезује се да новчана средства користи искључиво за намену за коју су додељена.

Комисија може у било ком тренутку трајања реализације пројекта тражити увид у до тада реализоване активности и извршити проверу наменског трошења средстава.

Сваки пријављен пројекат који буде одобрен мора се реализовати до 10.12.2018. године, а сва неутрошена средства морају да се врате у буџет општине Мали Зворник до 28.12.2018. године.

Корисници средстава дужни су да у року од 20 дана по завршетку реализације пројекта, а најкасније до 28.12.2017. године, поднесу Извештај о реализацији и доставе доказе о наменском коришћењу средстава у складу са закљученим Уговором. Извештаји се подносе на обрасцима за финансијско и наративно извештавање (Образац бр.5 и Образац бр.6), који су саставни део конкурсне документације.

У случају непоступања у складу са претходним ставом, целокупна средства добијена по овом конкурсу носиоци програма-пројекта (удружење) дужни су да врате у буџет општине Мали Зворник, и неће им бити додељена средства у наредне три године, односно неће бити разматране њихове пријаве на конкурсу.

Додатне информације се могу добити у општинској управи Мали Зворник, код Милана Остојића, контакт телефон 061/175-8002.  

                                               Председник Комисије за
                                               спровођење конкурса

                                                 Милан Остојић, с.р.

Текст Јавног конкурса>>>
Обрасци за подношење предлога пројекта>>>