Mali Zvornik, 05.06.2020. godine

Dokument je platforma za dalji rad na poboljšanju kanalizacione mreže i izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda

Nakon izgradnje postrojenja za prečišćvanje otpadnih voda u mesnim zajednicama Sakar i Donje Naselje, opština Mali Zvornik namerava da u svim delovima opštine sagradi prečistače i obezbedi odgovarajući tretman otpadnih voda, sprečavajući njihovo direktno izlivanje na otvorene površine, u reke i potoke i tako zaštiti životnu sredinu. 

Kao osnov za dalji rad na poboljšanju tretmana otpadnih voda, izrađena je Studija postojećeg stanja kanalizacionog sistema u mesnim zajednicama na području opštine. 

Dokument sagledava aktuelnu situaciju u ovoj oblasti i nudi moguća rešenja za unapređenje stanja, kroz proširenje postojeće kanalizacione mreže i izgradnju nove kanalizacione infrastrukture, uključujući i izgradnju prečistača fekalne kanalizacije.

Ljiljana Ristanović