Mali Zvornik, 22.04.2020. godine

Republika Srbija
Opština Mali Zvornik
Štab za vanredne situacije
Broj: 06-668/148
Dana: 22.04.2020.godine
Mali Zvornik

 

Na osnovu člana 41. i 43. Zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama („Službeni glasnik RS“ broj 87/2018), a u vezi sa  Odlukom o proglašenjeu vanrednog stanja u Republici Srbiji („Službeni glasnik RS“ broj 29/2020), Štab za vanredne situacije opštine Mali Zvornik na sednici održanoj 22.04.2020. godine doneo je: 

N A R E D B U 

I

DOZVOLJAVA SE prodaja sopstvenih i drugih proizvoda van objekata za ovu namenu četvrtkom, kao i svaka vrsta prodaje i pijačna prodaja van objekta koji su namenjeni za tu namenu, uz obezbeđivanje primene svih preventivnih mera od uticaja na bezbednost i zdravlje zaposlenih tj. korisnika usluga, a posebno onih koji se odnose na sprečavanje širenja zarazne bolesti „Covid-19“ izazvane virusom „SARS CoV-2“ (držanje socijalne distance, dezinfekciju  i upotrebu zaštitnih sredstava tj. maski i rukavica).

Korisnici usluga (prodavci i posetioci, odnosno kupci) su dužni da se pridržavaju uputstava i da primenjuju propise, odnosno utvrđene mere koje se odnose na održavanje socijalne distance i upotrebu sredstava za ličnu zaštitu.

II

O sprovođenju ove Naredbe staraće se komunalna i tržišna inspekcija kao i PS Mali Zvornik. 

III

Danom donošenja ove Naredbe, prestaje da važi Naredba Štaba za vanredne situacije opštine Mali Zvornik br. 06-667/9 od 18.03.2020. godine i Izmena Naredbe broj 06-667/9 od 18.03.2020. godine, br. 06-668/42 od 21.03.2020. godine. 

IV

Naredba stupa na snagu danom donošenja. 

Ovu Naredbu objaviti na zvaničnoj internet stranici opštine Mali Zvornik.

KOMANDANT ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE
Zoran Jevtić, dipl.inž.rud.