Република Србија
Општина Мали Зворник
Штаб за ванредне ситуације
Број: 820-52/2020
Дана: 02.12.2020.године
Мали Зворник

На основу члана 41. и 43. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“ број 87/2018), Штаб за ванредне ситуације општине Мали Зворник на телефонској седници одржаној 02.12.2020. године донео је:

Н А Р Е Д Б У

I

НАЛАЖЕ СЕ обустава редовног рада објекaта предшколске установе „Црвенкапа“ Мали Зворник, почев од 03.12.2020. године до 21.12.2020. године, ради смањења ризика од ширења заразне болести изазване вирусом COVID19, а све у циљу њеног сузбијања и спречавања ширења.

II

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се на званичној интернет презентацији и огласној табли општине Мали Зворник.

КОМАНДАНТ ШТАБА
Зоран Јевтић, с.р.