Република Србија
ОПШТИНА МАЛИ ЗВОРНИК                                   
ОПШТИНСКА УПРАВА                                                   
Комисија за доделу стипендија
Број: 06-1963
Дана: 28.11.2014.године
МАЛИ ЗВОРНИК 

            На основу члана 9. Правилника о стипендирању студената бр.06-1463 од 22.10.2013.године, Комисија за доделу стипендија студентима на седници одржаној дана 28.11.2014.године, донела је 

О Д Л У К У
О додели стипендија студентима за школску 2014/2015.годину

 

I

            На основу расписаног и објављеног Конкурса за доделу стипендија студентима са територије општине Мали Зворник за школску 2014/2015.годину додељују се стипендије следећим студентима, и то:

            1. Виолета Станковић из Радаља, Физички факултет Београд 77,14 бодова
            2. Никола Деспотовић из Малог Зворника, ФТН Нови Сад 77,08 бодова
            3. Марко Врачевић из Малог Зворника, Економски факулт.Суботица 76,78 бодова
            4. Весна Савић из Малог Зворника, Учитељски факултет Ужице 72,86 бодова
            5. Дејана Гајић из Малог Зворника, Медицински факултет Нови Сад 67,00 бодова
            6. Тамара Ристић из Малог Зворника, Медицински факулт. Нови Сад 66,28 бодова
            7. Душко Јокић из Малог Зворника, Ветеринарски факултет Београд 64,90 бодова
            8. Дајана Бојић Малог Зворника, Медицински факултет Београд 64,00 бодова
            9. Сања Павловић из Брасине, Медицински факултет Нови Сад 64,00 бодова
          10. Маја Вуковић из Малог Зворника, ПМФ Нови Сад 63,40 бодова

II

            Месечни износ стипендије за студенте са територије општине Мали Зворник утврдило је Општинско веће општине Мали Зворник, Одлуком о броју и висини студентске стипендије за школску 2014/2015.годину бр.06-1736 од дана 31.10.2014.годиине у висини од 10.000,00 динара. 

III

            Стипендија из тачке II ове Одлуке се додељује без обавезе враћања, изузев ако дође до раскида уговора и студенту се исплаћује се у 10 једнаких месечних рата, а студенту завршне године студија са непарним бројем семестара у пет једнаких месечних рата, почев од октобра месеца 2014.године.
            Исплата стипендије ће се вршити преко текућег рачуна Корисника стипендије. 

 

IV

            Исплата стипендије студентима из тачке I ове Одлуке врши се на терет буџета општине Мали Зворник са позиције 8, функције 110, економске класификације 472, за 2014/2015.годину.
            За реализацију претходног става ове тачке надлажна је Служба буџета.

 

V

            Студент – Корисник стипендије закључује Уговор о стипендирању са Даваоцем стипендије којим се ближе регулишу међусобна права и обавезе, најкасније у року од 15 дана од дана пријема ове Одлуке, с тим да је дужан у истом року доставити изјаву дату у Месној канцеларији према месту пребивалишта да већ није корисник студентске стипендије или кредита од Министарства просвете и спорта и других разних фондова, организација или предузећа.

            Корисник стипендије се обавезује да достави са факултета потврду да није корисник студентске стипендије или кредита од Министарства просвете или спорта.

            У случају да неко од кандидата који су Одлуком о додели стипендија добили стипендију, недостави потврду са факултета да већ није корисник студентске стипендије или кредита од Министарства просвете и спорта, губи право на стипендију и аутоматски следећи кандидат са ранг листе стиче право да буде корисник стипендије.

            Саставни део ове Одлуке је и ранг листа кандидата за студентске стипендије за школску 2014/2015.годину. 

VI

            Студент који није задовољан Одлуком о додели стипендија може у року од 8 дана од дана пријема исте, поднети приговор Општинском већу општине Мали Зворник, чија је одлука коначна. 

VI

            Одлуку доставити: учесницима конкурса, Председнику општине, Начелнику Општинске управе и архиви. 

VII

            Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се у „Службеном листу општине Мали Зворник“.

 

О б р а з л о ж е њ е 

            На основу члана 3. став.3 Правилника о стипендирању студената („Службени лист општине Мали Зворник“, бр.6/13) и Одлуке о броју и висини студентске стипендије за школску 2014/2015.годину бр.06-1736 од 31.10.2014.године, расписан је Конкурс за доделу стипендија студентима са подручја општине Мали Зворник за школску 2014/2015.годину.

            Конкурс за доделу стипендија студентима са подручја општине Мали Зворник за школску 2014/2015.годину број 06-1766, објављен је дана 05.11.2014.године, на огласној табли Општине Мали Зворник, огласним таблама месних заједница и на сајту општине Мали Зворник.

Конкурсом је предвиђена додела десет стипендија у висини од 10.000,00 динара, месечно а сагласно Одлуци о броју и висини студентских стипендија за школску 2014/2015.годину број 06-1736 од 31.10.2014.године.           

Конкурс је био отворен 15 дана од дана објављивања.

            Комисија за доделу стипендија студентима са територије општине Мали Зворник именована решењем Општинског већа општине Мали Зворник бр.06-1583 од 13.11.2013.године, разматрала је приспеле пријаве на Конкурс, на седницама одржаним дана 26.11.2014.године и 28.11.2014.године у сали Општинског већа општине Мали Зворник и том приликом утврдила следеће:

            Благовремене пријаве на конкурс поднело је свих 14 кандидата, и то: Дејана Гајић из Малог Зворника, студент друге године Медицинског факултета у Новом Саду; Весна Савић из Малог Зворника, студент четврте године Учитељског факултета у Ужицу; Тамара Ристић из Малог Зворника, студент друге године Медицинског факултета у Новом Саду; Дајана Бојић из Малог Зворника, студент друге године Медицинског факултета у Београду; Марко Врачевић из Малог Зворника, студент пете године – мастер Економског факултета у Суботици; Никола Деспотовић из Малог Зворника, студент пете године – мастер Факултета техничких наука у Новом Саду; Тамара Зељић из Малог Зворника, студент треће године Природно-математичког факултета у Новом Саду; Маја Вуковић из Малог Зворника, студент друге  године Природно-математичког факултета у Новом Саду; Драгана Гајић из Цулина, студент пете године Медицинског факултета у Новом Саду; Милица Павић из Малог Зворника, студент друге године Архитектонског факултета у Београду; Бобан Глигоревић из Малог Зворника, студент четврте године Медицинског факултета у Београду; Сања Павловић из Брасине, студент друге године Медицинског факултета у Новом Саду; Виолета Станковић из Радаља, студент пете године Физичког факултета у Београду и Душко Јокић из Малог Зворника студент друге године Ветеринарског факултета у Београду.

            Разматрањем приспелих пријава утврђено је да кандидат Драгана Гајић из Цулина није положила све испите из претходне године, а кандидати Бобан Глигоревић из Малог Зворника и Тамара Зељић из Малог Зворника нису испунили услове у погледу конкурсне документације а односи се на уверење да су положени сви испити из претходних година студија.

            Комисија за доделу стипендија је извршила рангирање кандидата на основу критеријума утврђених члановима 11., 12., 13 и 14. Правилника о стипендирању студената, којима је дефинисано следеће:

–          чланом 11. Правилника је дефинисано да се редослед студената за доделу стипендија утврђује на основу постигнутог успеха у студирању и уписане године студија;

–          чланом 12. Правилника је дефинисано да се под постигнутим успехом у студирању, подразумева висина просечне оцене током студија с тим да се критеријуми из претходног члана вреднују бодовима, тако што се висина просечне оцене студија помножи са индексом 6;

–          чланом 13. Правилника је дефинисано да се критеријуми за уписану годину вреднују по бодовима и то за:

1. уписану другу годину студија             – 10 бодова,
2. уписану другу годину студија             – 15 бодова,
3. уписану другу годину студија             – 20 бодова,
4. уписану другу годину студија             – 25 бодова,
5. уписану другу годину студија             – 30 бодова,

      –     чланом 14. Правилника је дефинисано да се укупан број бодова добија сабирањем бодова утврђених по критеријумима из члана 11. овог Правилника, а према подацима из званичне документације.           

            На основу броја бодова утврђује се ранг листа.

            Увидом у приспелу документацију и применом критеријума из Правилника, а посебно члана 13. и члана 14. сачињена је ранг листа која је саставни део ове Одлуке, те је одлучено као у диспозитиву.

 

                                                               КОМИСИЈА ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА
                                                                       
Председник Комисије
                                                                  Миланка Петровић, дипл.ецц.

 

 

 

РАНГ ЛИСТА КАНДИДАТА ЗА СТУДЕНТСКЕ СТИПЕНДИЈЕ
     ЗА ШКОЛСКУ 2014/2015.ГОДИНУ 

 

Редни број

 

Име и презиме

 

Назив факултета

 

Укупно бодова

 

1.

Виолета Станковић

Радаљ

Физички факултет, Београд

 

77,14

 

2.

Никола Деспотовић

Мали Зворник

Факултет техничких    наука, Нови Сад

 

77,08

 

3.

Марко Врачевић

Мали Зворник

Економски факултет, Суботица

 

76,78

 

4.

Весна Савић

Мали Зворник

Учитељски факултет, Београд

 

72,86

 

5.

Дејана Гајић

Мали Зворник

Медицински факултет, Нови Сад

 

67,00

 

6.

Тамара Ристић

Мали Зворник

Медицински факултет, Нови Сад

 

66,28

 

7.

Душко Јокић

Мали Зворник

Ветеринарски факултет Београд

 

64,90

 

8.

Дајана Бојић

Мали Зворник

Медицински факултет, Београд

 

64,00

 

9.

Сања Павловић

Брасина

Медицински факултет, Нови Сад

 

64,00

 

10.

Маја Вуковић

Мали Зворник

Природно-математички факултет, Нови Сад

 

63,40

 

11.

Милица Павић

Мали Зворник

Архитектонски факултет

Београд

 

61,78

Број: 06-1963/1
Дана: 28.11.2013.године                             Комисија за доделу стипендија
Мали Зворник                                                  Председник Комисије
                                                                 Миланка Петровић, дипл.ецц.