Republika Srbija
OPŠTINA MALI ZVORNIK                                   
OPŠTINSKA UPRAVA                                                   
Komisija za dodelu stipendija
Broj: 06-1963
Dana: 28.11.2014.godine
MALI ZVORNIK 

            Na osnovu člana 9. Pravilnika o stipendiranju studenata br.06-1463 od 22.10.2013.godine, Komisija za dodelu stipendija studentima na sednici održanoj dana 28.11.2014.godine, donela je 

O D L U K U
O dodeli stipendija studentima za školsku 2014/2015.godinu

 

I

            Na osnovu raspisanog i objavljenog Konkursa za dodelu stipendija studentima sa teritorije opštine Mali Zvornik za školsku 2014/2015.godinu dodeljuju se stipendije sledećim studentima, i to:

            1. Violeta Stanković iz Radalja, Fizički fakultet Beograd 77,14 bodova
            2. Nikola Despotović iz Malog Zvornika, FTN Novi Sad 77,08 bodova
            3. Marko Vračević iz Malog Zvornika, Ekonomski fakult.Subotica 76,78 bodova
            4. Vesna Savić iz Malog Zvornika, Učiteljski fakultet Užice 72,86 bodova
            5. Dejana Gajić iz Malog Zvornika, Medicinski fakultet Novi Sad 67,00 bodova
            6. Tamara Ristić iz Malog Zvornika, Medicinski fakult. Novi Sad 66,28 bodova
            7. Duško Jokić iz Malog Zvornika, Veterinarski fakultet Beograd 64,90 bodova
            8. Dajana Bojić Malog Zvornika, Medicinski fakultet Beograd 64,00 bodova
            9. Sanja Pavlović iz Brasine, Medicinski fakultet Novi Sad 64,00 bodova
          10. Maja Vuković iz Malog Zvornika, PMF Novi Sad 63,40 bodova

II

            Mesečni iznos stipendije za studente sa teritorije opštine Mali Zvornik utvrdilo je Opštinsko veće opštine Mali Zvornik, Odlukom o broju i visini studentske stipendije za školsku 2014/2015.godinu br.06-1736 od dana 31.10.2014.godiine u visini od 10.000,00 dinara. 

III

            Stipendija iz tačke II ove Odluke se dodeljuje bez obaveze vraćanja, izuzev ako dođe do raskida ugovora i studentu se isplaćuje se u 10 jednakih mesečnih rata, a studentu završne godine studija sa neparnim brojem semestara u pet jednakih mesečnih rata, počev od oktobra meseca 2014.godine.
            Isplata stipendije će se vršiti preko tekućeg računa Korisnika stipendije. 

 

IV

            Isplata stipendije studentima iz tačke I ove Odluke vrši se na teret budžeta opštine Mali Zvornik sa pozicije 8, funkcije 110, ekonomske klasifikacije 472, za 2014/2015.godinu.
            Za realizaciju prethodnog stava ove tačke nadlažna je Služba budžeta.

 

V

            Student – Korisnik stipendije zaključuje Ugovor o stipendiranju sa Davaocem stipendije kojim se bliže regulišu međusobna prava i obaveze, najkasnije u roku od 15 dana od dana prijema ove Odluke, s tim da je dužan u istom roku dostaviti izjavu datu u Mesnoj kancelariji prema mestu prebivališta da već nije korisnik studentske stipendije ili kredita od Ministarstva prosvete i sporta i drugih raznih fondova, organizacija ili preduzeća.

            Korisnik stipendije se obavezuje da dostavi sa fakulteta potvrdu da nije korisnik studentske stipendije ili kredita od Ministarstva prosvete ili sporta.

            U slučaju da neko od kandidata koji su Odlukom o dodeli stipendija dobili stipendiju, nedostavi potvrdu sa fakulteta da već nije korisnik studentske stipendije ili kredita od Ministarstva prosvete i sporta, gubi pravo na stipendiju i automatski sledeći kandidat sa rang liste stiče pravo da bude korisnik stipendije.

            Sastavni deo ove Odluke je i rang lista kandidata za studentske stipendije za školsku 2014/2015.godinu. 

VI

            Student koji nije zadovoljan Odlukom o dodeli stipendija može u roku od 8 dana od dana prijema iste, podneti prigovor Opštinskom veću opštine Mali Zvornik, čija je odluka konačna. 

VI

            Odluku dostaviti: učesnicima konkursa, Predsedniku opštine, Načelniku Opštinske uprave i arhivi. 

VII

            Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u „Službenom listu opštine Mali Zvornik“.

 

O b r a z l o ž e nj e 

            Na osnovu člana 3. stav.3 Pravilnika o stipendiranju studenata („Službeni list opštine Mali Zvornik“, br.6/13) i Odluke o broju i visini studentske stipendije za školsku 2014/2015.godinu br.06-1736 od 31.10.2014.godine, raspisan je Konkurs za dodelu stipendija studentima sa područja opštine Mali Zvornik za školsku 2014/2015.godinu.

            Konkurs za dodelu stipendija studentima sa područja opštine Mali Zvornik za školsku 2014/2015.godinu broj 06-1766, objavljen je dana 05.11.2014.godine, na oglasnoj tabli Opštine Mali Zvornik, oglasnim tablama mesnih zajednica i na sajtu opštine Mali Zvornik.

Konkursom je predviđena dodela deset stipendija u visini od 10.000,00 dinara, mesečno a saglasno Odluci o broju i visini studentskih stipendija za školsku 2014/2015.godinu broj 06-1736 od 31.10.2014.godine.           

Konkurs je bio otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

            Komisija za dodelu stipendija studentima sa teritorije opštine Mali Zvornik imenovana rešenjem Opštinskog veća opštine Mali Zvornik br.06-1583 od 13.11.2013.godine, razmatrala je prispele prijave na Konkurs, na sednicama održanim dana 26.11.2014.godine i 28.11.2014.godine u sali Opštinskog veća opštine Mali Zvornik i tom prilikom utvrdila sledeće:

            Blagovremene prijave na konkurs podnelo je svih 14 kandidata, i to: Dejana Gajić iz Malog Zvornika, student druge godine Medicinskog fakulteta u Novom Sadu; Vesna Savić iz Malog Zvornika, student četvrte godine Učiteljskog fakulteta u Užicu; Tamara Ristić iz Malog Zvornika, student druge godine Medicinskog fakulteta u Novom Sadu; Dajana Bojić iz Malog Zvornika, student druge godine Medicinskog fakulteta u Beogradu; Marko Vračević iz Malog Zvornika, student pete godine – master Ekonomskog fakulteta u Subotici; Nikola Despotović iz Malog Zvornika, student pete godine – master Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu; Tamara Zeljić iz Malog Zvornika, student treće godine Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu; Maja Vuković iz Malog Zvornika, student druge  godine Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu; Dragana Gajić iz Culina, student pete godine Medicinskog fakulteta u Novom Sadu; Milica Pavić iz Malog Zvornika, student druge godine Arhitektonskog fakulteta u Beogradu; Boban Gligorević iz Malog Zvornika, student četvrte godine Medicinskog fakulteta u Beogradu; Sanja Pavlović iz Brasine, student druge godine Medicinskog fakulteta u Novom Sadu; Violeta Stanković iz Radalja, student pete godine Fizičkog fakulteta u Beogradu i Duško Jokić iz Malog Zvornika student druge godine Veterinarskog fakulteta u Beogradu.

            Razmatranjem prispelih prijava utvrđeno je da kandidat Dragana Gajić iz Culina nije položila sve ispite iz prethodne godine, a kandidati Boban Gligorević iz Malog Zvornika i Tamara Zeljić iz Malog Zvornika nisu ispunili uslove u pogledu konkursne dokumentacije a odnosi se na uverenje da su položeni svi ispiti iz prethodnih godina studija.

            Komisija za dodelu stipendija je izvršila rangiranje kandidata na osnovu kriterijuma utvrđenih članovima 11., 12., 13 i 14. Pravilnika o stipendiranju studenata, kojima je definisano sledeće:

–          članom 11. Pravilnika je definisano da se redosled studenata za dodelu stipendija utvrđuje na osnovu postignutog uspeha u studiranju i upisane godine studija;

–          članom 12. Pravilnika je definisano da se pod postignutim uspehom u studiranju, podrazumeva visina prosečne ocene tokom studija s tim da se kriterijumi iz prethodnog člana vrednuju bodovima, tako što se visina prosečne ocene studija pomnoži sa indeksom 6;

–          članom 13. Pravilnika je definisano da se kriterijumi za upisanu godinu vrednuju po bodovima i to za:

1. upisanu drugu godinu studija             – 10 bodova,
2. upisanu drugu godinu studija             – 15 bodova,
3. upisanu drugu godinu studija             – 20 bodova,
4. upisanu drugu godinu studija             – 25 bodova,
5. upisanu drugu godinu studija             – 30 bodova,

      –     članom 14. Pravilnika je definisano da se ukupan broj bodova dobija sabiranjem bodova utvrđenih po kriterijumima iz člana 11. ovog Pravilnika, a prema podacima iz zvanične dokumentacije.           

            Na osnovu broja bodova utvrđuje se rang lista.

            Uvidom u prispelu dokumentaciju i primenom kriterijuma iz Pravilnika, a posebno člana 13. i člana 14. sačinjena je rang lista koja je sastavni deo ove Odluke, te je odlučeno kao u dispozitivu.

 

                                                               KOMISIJA ZA DODELU STIPENDIJA
                                                                       
Predsednik Komisije
                                                                  Milanka Petrović, dipl.ecc.

 

 

 

RANG LISTA KANDIDATA ZA STUDENTSKE STIPENDIJE
     ZA ŠKOLSKU 2014/2015.GODINU 

 

Redni broj

 

Ime i prezime

 

Naziv fakulteta

 

Ukupno bodova

 

1.

Violeta Stanković

Radalj

Fizički fakultet, Beograd

 

77,14

 

2.

Nikola Despotović

Mali Zvornik

Fakultet tehničkih    nauka, Novi Sad

 

77,08

 

3.

Marko Vračević

Mali Zvornik

Ekonomski fakultet, Subotica

 

76,78

 

4.

Vesna Savić

Mali Zvornik

Učiteljski fakultet, Beograd

 

72,86

 

5.

Dejana Gajić

Mali Zvornik

Medicinski fakultet, Novi Sad

 

67,00

 

6.

Tamara Ristić

Mali Zvornik

Medicinski fakultet, Novi Sad

 

66,28

 

7.

Duško Jokić

Mali Zvornik

Veterinarski fakultet Beograd

 

64,90

 

8.

Dajana Bojić

Mali Zvornik

Medicinski fakultet, Beograd

 

64,00

 

9.

Sanja Pavlović

Brasina

Medicinski fakultet, Novi Sad

 

64,00

 

10.

Maja Vuković

Mali Zvornik

Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad

 

63,40

 

11.

Milica Pavić

Mali Zvornik

Arhitektonski fakultet

Beograd

 

61,78

Broj: 06-1963/1
Dana: 28.11.2013.godine                             Komisija za dodelu stipendija
Mali Zvornik                                                  Predsednik Komisije
                                                                 Milanka Petrović, dipl.ecc.