На основу  члана 21. Правилника о суфинансирању мера енергетске санације породичних кућа, станова и стамбених зграда које се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централну припрему потрошне топле воде по Јавном позиву управе за подстицање и унапређење енергетске ефикасности ЈП1/22 („Службени лист општине Мали Зворник“ бр. 03/22), Јавног позива за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације стамбених објеката на територији општине Мали Зворник број 06-951/2 и Предлога коначне Одлуке о избору директних корисника у спровођењу мера енергетске санације стамбених објеката на територији општине Мали Зворник, сачињене од стране Комисије за реализацију мера енергетске санације од 20.07.2022. године, Председник општине Мали Зворник, дана  20.07.2022. године, доноси 

 ОДЛУКУ О ИЗБОРУ ДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА (ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА) У СПРОВОЂЕЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ СТАМБЕНИХ ОБЈЕКАТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК

I

Утврђује се Одлука о избору директних корисника (привредних субјеката) у спровођењу мера енергетске санације стамбених објеката на територији општине Мали Зворник, по следећим мерама и на следећи начин: 

Мера 1- Заменa спољних прозора и врата и других транспарентних елемената термичког омотача са одговарајућим термичким својствима према негрејаним просторијама,за породичне куће и станове.

Ова мера обухвата и пратећу oпрему за прозоре/врата, као што су окапнице, прозорске даске, ролетне, капци и др, као и пратеће грађевинске радове на демонтажи и правилној монтажи прозора/врата, као што је демонтажа старих прозора/врата и одвоз на депонију, правилна монтажа прозора, обрада око прозорa/врата гипс-картон плочама, глетовање, обрада ивица и кречење око прозора/врата са унутрашње стране зида. 

Редни

број

Назив привредног субјекта Седиште Контакт телефон, e-mail и законски заступник Укупан број бодова
1. „BAUWIN DECOR“ DOO-ОГРАНАК БРАСИНА Светосавска 217 Брасина, 15317 Доња Борина 015/7796-618

066/85-50-293

said.bauwin@gmail.com

Саид Мујкић

100
2. “ГРАДЕКС“ ДОО, ЛОЗНИЦА Учитељска 12, 15300 Лозница 064/680-51-22

069/389-39-93

gradeks015@gmail.com

Дејан Аврамовић

 

96
3. „ХРАМ 032 ПВЦ TRADE“ DOO, ПРЕЉИНА Ибарски пут бб,32212 Прељина 032/515-05-20

            office@hram032.rs

          Владимир Речевић

94
4. „ЧОКАЊ ПВЦ“, ЛОЗНИЦА Марка Краљевића 10В, 15300 Лозница  

064/30-79-144

brankopvcstolarija@gmail.com

            Јелица Николић

 

89
5. „ЕУРО СТОЛАРИЈА“ДОО,ЛОЗНИЦА Марка Краљевића бб,15300 Лозница 015/878-005

065/378-06-22

eurostolarija@gmail.com

Зоран Мирковић

89
6. „EXTOL“ DOO, ЛОЗНИЦА Николе Тесле 44, 15300 Лозница 015/812-424

063/820-13-39

extolstolarija@gmail.com

Звонко Василић

88
7. „САЛЕПЛАСТ“ ДОО, ЛОЗНИЦА Градилиште 7, 15300 Лозница 063/836-56-16

saleplastdoo@gmail.com

Даница Ђуричић

79
8. „ВУЈИЋ ИНВЕСТ“ ДОО, ВАЉЕВО Алексе Дундића 61/1, 14000 Ваљево 014/227-201

069/227-00-11

vujicvaljevo@yahoo.com

Владисав Вујић

70

  

Мера 2- Постављање и набавка материјала за термичку изолацију зидова, таваница изнад отворених пролаза, зидова, подова на тлу и осталих делова термичког омотача према негрејаном простору за породичне куће

Редни

број

Назив привредног субјекта Седиште Контакт телефон, e-mail и законски заступник Укупан број бодова
1. СГР ДРАГАН СТАНКОВИЋ ПР, МАЛИ ЗВОРНИК Светосавска 122, 15318 Мали Зворник 064/418-36-09

radovanjovan@gmail.com

Драган Станковић

80

 

Мера 4- Постављање и набавка материјала за термичку изолацију испод кровног покривача за породичне куће

Ова мера може обухватити, у случају да је оштећен кровни покривач и хидроизолациони кровни систем, грађевинске радове на замени хидроизолације и других слојева кровног покривача, као и лимарске радове, али не и радове на замени конструктивних елемената крова

Редни

број

Назив привредног субјекта Седиште Контакт телефон, e-mail и законски заступник Укупан број бодова
1. СГР ДРАГАН СТАНКОВИЋ ПР, МАЛИ ЗВОРНИК Светосавска 122, 15318 Мали Зворник 064/418-36-09

radovanjovan@gmail.com

Драган Станковић

80

 Мера 5- Набавка и  инсталација котлова на природни гас и/или биомасу (дрвни пелет, брикет, сечка), грејачa простора, или замена постојећег грејача простора (котао или пећ) ефикаснијим, за породичне куће и станове 

Редни

број

Назив привредног субјекта Седиште Контакт телефон, e-mail и законски заступник Укупан број бодова
1. „VGS ENGINEERING“, ЛОЗНИЦА Војводе Мишића 2/1,15300 Лозница 069/300-45-01

vgs.loznica@gmail.com

Сунчица Васиљевић

90
2. “ГАСТЕЦ ВРШАЦ“ ДОО, ВРШАЦ Ђуре Цвејића 2, 26300 Вршац 013/283-18-07

013/283-10-15

gastec.rs@gmail.com

komercijala@gastec.rs

Борислав Миљуш

88
3. „ENERGY NET SERVICES“DOO, НОВИ САД Темеринска 111, 21000 Нови Сад 021/686-10-00

021/686-10-25

servis@energynet.rs

Далибор Јовановић

81

 Мера 6- Замена постојеће или уградња нове цевне мреже, грејних тела-радијатора и пратећег прибора за породичне куће и станове  

Редни

број

Назив привредног субјекта Седиште Контакт телефон, e-mail и законски заступник Укупан број бодова
1. “ГАСТЕЦ ВРШАЦ“ ДОО, ВРШАЦ Ђуре Цвејића 2, 26300 Вршац 013/283-18-07

013/283-10-15

gastec.rs@gmail.com

komercijala@gastec.rs

Борислав Миљуш

98
2. „ENERGY NET SERVICES“DOO, НОВИ САД Темеринска 111, 21000 Нови Сад 021/686-10-00

021/686-10-25

servis@energynet.rs

Далибор Јовановић

70
3. „VGS ENGINEERING“, ЛОЗНИЦА Војводе Мишића 2/1,15300 Лозница 069/300-45-01

vgs.loznica@gmail.com

Сунчица Васиљевић

48

 Мера 7- Набавка и уградње топлотних пумпи и пратеће инсталације грејног система (грејач простора или комбиновани грејач) за породичне куће 

Редни

број

Назив привредног субјекта Седиште Контакт телефон, e-mail и законски заступник Укупан број бодова
1. “ГАСТЕЦ ВРШАЦ“ ДОО, ВРШАЦ Ђуре Цвејића 2, 26300 Вршац 013/283-18-07

013/283-10-15

gastec.rs@gmail.com

komercijala@gastec.rs

Борислав Миљуш

100
2. „ENERGY NET SERVICES“DOO, НОВИ САД Темеринска 111, 21000 Нови Сад 021/686-10-00

021/686-10-25

servis@energynet.rs

Далибор Јовановић

72
3. „VGS ENGINEERING“, ЛОЗНИЦА Војводе Мишића 2/1,15300 Лозница 069/300-45-01

vgs.loznica@gmail.com

Сунчица Васиљевић

66

 Мера 8- Набавка и уградње соларних колектора у инсталацију за централну припрему потрошне топле воде за грејање санитарне потрошне топле воде и пратеће инсталације грејног система за породичне куће 

Редни

број

Назив привредног субјекта Седиште Контакт телефон, e-mail и законски заступник Укупан број бодова
1. „VGS ENGINEERING“, ЛОЗНИЦА Војводе Мишића 2/1,15300 Лозница 069/300-45-01

vgs.loznica@gmail.com

Сунчица Васиљевић

90
2. „ENERGY NET SERVICES“DOO, НОВИ САД Темеринска 111, 21000 Нови Сад 021/686-10-00

021/686-10-25

servis@energynet.rs

Далибор Јовановић

65

II

Одлука ће бити објављена на огласној табли и званичној интернет страници општине Мали Зворник. 

О б р а з л о ж е њ е

У складу са чланом 21. став 5. Правилника о суфинансирању мера енергетске санације породичних кућа, станова и стамбених зграда које се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централну припрему потрошне топле воде по Јавном позиву управе за подстицање и унапређење енергетске ефикасности ЈП1/22 („Службени лист општине Мали Зворник“ бр. 03/22), учесници конкурса имали су право приговора Комисији за реализацију мера енергетске санације (у даљем тексту: Комисија) на прелиминарну листу директних корисника, у року од осам дана од дана њеног објављивања на огласној табли и званичној интернет страници општине Мали Зворник. На прелиминарну листу директних корисника није било поднетих приговора.

Након спроведеног поступка, а у складу са чланом 21. став 7. Правилника,  Комисија је сачинила Предлог коначне Одлуке о избору директних корисника у спровођењу мера енергетске санације и исту доставила председнику општине.

Прихватајући предлог Комисије, Председник општине Мали Зворник донео је Одлуку као у диспозитиву.

                                                                                      Председник општине
 Зоран Јевтић, с.р.