Redovna 18. sednica Skupštine opštine Mali Zvornik, kojom je predsedavao Radovan Tadić, predsednik lokalnog parlamenta, održana je u petak, 26. avgusta.

Zasedanje je počelo u 10.00 časova, utvrđivanjem kvoruma, pri čemu je konstatovano da sednici prisustvuje 24 od 29 odbornika i da Skupština može punovažno da radi i odlučuje.

Usledilo je usvajanje zapisnika sa prethodne sednice i predloženog dnevnog reda.

Odbornici su na zasednju u petak razmotrili i podržali 15 tačaka.

Direktor Javnog komunalnog preduzeća (JKP) „Drina”, Zvonko Cvijić, obrazložio je Izveštaj o realizaciji godišnjeg Programa poslovanja za period od 1. januara do 30. juna 2022. godine i Izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz Programa poslovanja, za period od 1. januara do 30. juna 2022. godine, navodeći da je preduzeće u prvih 6 meseci tekuće godine poslovalo u skladu sa planom.

Prema njegovim rečima, u ovom periodu ostvareni su ukupni prihodi u iznosu od 69.351.000 dinara i ukupni rashodi preduzeća u iznosu od 66.971.000 dinara.

Ostvaren je i finansijski dobitak preduzeća od 2.380.000 dinara.

U JKP „Drina“ u Malom Zvorniku radi 52 zaposlenih, od čega je 48 angažovano po ugovoru na neodređeno vreme i 4 radnika na određeno vreme.

On je naveo da preduzeće vrši investiciona ulaganja planiranom dinamikom, te da ukupna potraživanja od kupaca, zaključno sa poslednjim danom juna tekuće godine, iznose 36.840.000 dinara, a obaveze preduzeća prema dobavljačima 12.471.000 dinara.

Cvijić je informisao odbornike da je izgradnja vodovoda u mesnoj zajednici Donja Trešnica privedena kraju, te da puštanje novog sistema u funkciju predstoji uskoro, po završetku neophodnih ispitivanja ispravnosti vode i ispiranja cevovoda.

On je zaključio da su cilj u radu preduzeća nove investicije, dalje unapređenje kvaliteta usluga, smanjenje dugovanja prema dobavljačima i veći procenat naplate potraživanja od poverilaca.

Upoznajući članove lokalnog parlamenta sa Izveštajem nezavisnog revizora o finansijskim izveštajima JKP „Drina” Mali Zvornik za 2021. godinu, direktor JKP „Drina“ rekao je da je revizor dao pozitivnu ocenu pomenutog izveštaja, te da nije imao negativnih primedbi na dokument.

O radu JKP „Drina“ na 18. sednici Skupštine opštine Mali Zvornik govorio je i predsednik opštine, Zoran Jevtić, iznoseći pohvale i kritike na račun rada ovog preduzeća.

On je, između ostalog, rekao da je za pohvalu to što je dug preduzeća prema dobavljačima od početka tekuće godine smanjen sa 17.400.000 dinara na oko 7.000.000 dinara i izvršeno izmirenje zaduženja po osnovu kredita u celosti, u iznosu od 2.000.000 dinara, te da će izmirenje kredita prema KFW banci za izgradnju toplane i rekonstrukciju toplovoda, koje je predviđeno na 36 polugodišnjih rata, biti nastavljeno u narednim godinama utvrđenom dinamikom.

On je konstatovao da je sa uspehom završena izgradnja vodovoda u mesnoj zajednici Donja Trešnica i toplane na biomasu, što su poslovi kojima je rukovodilo malozvorničko komunalno preduzeće, te da predstoji realizacija niza novih projekta koji treba da doprinesu poboljšanju vodosnabdevanja, kao što je priprema tehničke dokumentacije za izgradnju novog bazena u naselju Vile, rekonstrukcija gradskog i prigradskog vodovoda, obnova cevovoda od centra Malog Zvornika do mosta Kralja Aleksandra I Karađorđevića, koji je delimično saniran nakon poplava 2014. godine, kao i vršenje istražnih radova, odnosno bušotina, za proširenje kapaciteta izvorišta „Šipad“.

Predsednik opštine Mali Zvornik istakao je da su u JKP „Drina“ u proteklih nekoliko meseci izvršene nabavke novih kontejnera i cisterni za vodu, te da predstoji nabavka kamiona za čišćenje ulica, kamiona od 3,5 tone namenjenog za svakodnevne različite radove i potrebe, višenamenskog vozila za otpušavanje kanalizacije, minibusa za prevoz stanovnika na selu, kao i amfibije za čišćenje priobalja.

Nakon svega što je nabrojao, on je rekao da tu nije kraj i da su velike investicije nešto što tek očekuje ovo preduzeće, podsetivši da je opština Mali Zvornik uključena u nacionalni projekat „Čista Srbija“, u okviru kojeg su na teritoriji opštine predviđeni radovi u vrednosti od oko 23 miliona evra, koji uključuju izgradnju 11 postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i oko 52 kilometra kanalizacione mreže.

Jevtić je zaključio da će zahvaljujući svemu navedenom biti značajno povećan obuhvat korisnika usluga JKP „Drina“ i proširena vodovodna mreža, kanalizacioni sistem i toplovod.

On je govorio i o nedostatku vode na teritoriji opštine usled suše, nedovoljnom stepenu naplate potraživanja za utrošenu vodu i rešenosti lokalne samouprave da uspostavi red u ovoj oblasti, budući da naplata za vodu iznosi samo oko 20 posto od zahvaćene vode, što, kako je istakao, ukazuje na gubitke, odnosno pojavu nelegalnih korisnika.

Navodeći da je JKP „Drina“ pred početak 2022. godine predlagalo povećanje naknade za utrošenu vodu od 40 posto, radi prevazilaženja ekonomske situacije, Jevtić je rekao i to da je odgovornom politikom rukovodstva opštine izbegnuto poskupljenje vode za korisnike i pronađeni drugačiji modeli za ublažavanje finansijskih teškoća u preduzeću.

Govoreći o segmentima rada JKP „Drina“ koje je neophodno popraviti, u cilju efikasnijeg funkcionisanja preduzeća, predsednik opštine Mali Zvornik naglasio je da se nedostaci koje je uočio odnose uglavnom na organizaciju rada, radnu disciplinu i kvalitet rada zaposlenih.

On je naveo da je potrebano više posvećenosti poslu, odgovornosti u radu i rezultata i da će od neposrednih rukovodilaca u ovom preduzeću tražiti da se pobrinu da kolektiv bude produktivniji.

Jevtić je istakao da zaposleni svoju platu treba da zarade, da se odgovorno i posvećeno bave svojim radnim obavezama, poštuju radno vreme, a da zauzvrat budu adekvatno i redovno plaćeni za svoj rad.

Predlog Odluke o oslobađanju građana od plaćanja naknade za priključenje na mrežu sistema daljinskog grejanja i drugih pitanja, prema kojoj se stambeni i poslovni prostori, koji se snabdevaju toplotnom energijom sa zajedničke podstanice, oslobađaju plaćanja naknade za priključenje, ako podnesu zahtev za priključenje u periodu od dana stupanja ove odluke na snagu do 20. septembra 2022. godine, usvojen je uz izmenu da su svi korisnici koji ostvare pravo na besplatan priključak na toplovod dužni da ostanu obveznici odnosno korisnici usluge grejanja najmanje 24 meseca ili 2 godine i da je JKP „Drina“ zaduženo da utvrdi mogućnosti i uslove za priključenje na toplovodnu mrežu u 2023. godini objekata pravnih i fizikih lica koji nisu korisnici usluge grejanja.

Predloženu odluku obrazložio je direktor JKP „Drina“, Zvonko Cvijić, objasnivši da do kraja tekuće godine privatne kuće i poslovni objekti koji nisu u sistemu toplovoda ne mogu dobiti priključak zbog nepostojanja tehničkih i finansijskih uslova.

On je naveo da su u slučaju ostvarivanja prava na besplatno priključenje na toplovod korisnici oslobođeni plaćanja naknade za priključak, te da plaćaju samo izvedene radove u skladu sa cenovnikom, prema broju radnih sati, kao i utrošeni materijal i merenje potrošnje.

Navedene izmene odluke koje otvaraju put za stvaranje uslova za priključenje na toplovodnu mrežu u sledećoj godini objekata pravnih i fizikih lica koji nisu korisnici grejanja na sednici je predložio predsednik opštine zalažući se da priključak na toplovod bude dostupan što većem broju korisnika.

Na 18. sednici Skupštine opštine Mali Zvornik usvojen je i Predlog rešenja o konstatovanju prestanka funkcije direktora Turističke organizacije opštine Mali Zvornik, Mlađanu Crkvenjašu, diplomiranom ekonomisti iz Malog Zvornika, koji je ostavku na ovu funkciju u pisanoj formi podneo, kako je naveo, iz ličnih razloga.

Razrešenje direktora Turističke organizacije obrazložio je predsednik opštine, Zoran Jevtić, navodeći da mu je Crkvenjaš još u aprilu tekuće godine najavio svoj odlazak, zbog ličnih razloga i planova koje ima u privatnom životu i karijeri, ali da je izašao u susret opštini i ostao na funkciji direktora do završetka letnje turističke sezone i realizacije manifestacije „Drina je smisao života“.

On je zahvalio Crkvenjašu na saradnji i poželeo mu mnogo uspeha u daljem radu.

Nakon razrešenja dosadašnjeg direktora, odbornici su u nastavku sednice podržali predlog Rešenja o imenovanju Marice Lukić, ekonomiste iz Malog Zvornika, za vršioca dužnosti direktora Turističke organizacije opštine Mali Zvornik.

Lukić je dugi niz godina radila u malozvorničkoj biblioteci, kao rukovodilac za finansijsko – računovodstvene poslove i rukovodila Udruženjem žena Malog Zvornika.

Predstavljajući svoje viđenje razvoja turizma u opštini, Lukić je navela, da će, ako joj odbornici ukažu poverenje i imenuju je za vršioca dužnosti direktora Turističke organizacije, sa timom zaposlenih raditi na daljem unapređenju turističke ponude, stavljajući akcenat na razvoj rekreativnog i seoskog turizma, promociju lova i ribolova, pešačkih i biciklističkih staza, Zvorničkog jezera i reke Drine, koja je, kako je istakla i kako čuveni slogan kaže, smisao života.

Lukić je istakla da će Turistička organizacija pod njenim rukovođenjem nastaviti uspešno da radi, u cilju da Mali Zvornik bude veliki na turističkoj mapi Srbije.

O aktuelnim poslovima opštine i planovima za unapređenje turističke ponude govorio je predsednik opštine, Zoran Jevtić, navodeći da je lokalna samouprava od Republike Srbije nedavno dobila 6.200.000 dinara za nastavak uređenja kulturno – istorijskog kompleksa Podzemni grad Karađorđevića.

On je rekao da će opština nastojati da obezbedi i dodatna sredstav koja su neophodna za uređenje kapele u okviru Podzemnog grada.

Najavio je i nastavak intenzivnog rada uz podršku republičkih institucija na uređenju plaže u centru Malog Zvornika i u Sakaru, gde je planirana i izgradnja bazena za kupanje, najpre za decu, zatim i za odrasle i uređenje dela prostora za potrebe realizacije turističko – sportskih manifestacija.

Predsednik opštine Mali Zvornik naveo je da su obezbeđena i sredstva za konzervaciju arheološkog lokaliteta „Orlovine“, nastavak istraživačkih radova na lokalitetu i aktivnosti na uređenju ovog prostora u turističke svrhe, uz izgradnju prilaza lokalitetu, obeležavanje pešačkih staza i uređenje vidikovaca.

U nastavku zasedanja odbornici su podržali predloženo Rešenje o razrešenju člana Komisije za planove opštine Mali Zvornik; Predlog Rešenja o imenovanju člana Komisije za planove opštine Mali Zvornik; Predlog Rešenja o razrešenju zamenika predsednika Saveta za mlade opštine Mali Zvornik; Predlog Rešenja o razrešenju člana Saveta za mlade opštine Mali Zvornik; Predlog Rešenja o razrešenju člana i zamenika člana Izborne komisije za sprovođenje izbora za članove saveta mesnih zajednica; Predlog Rešenja o razrešenju člana Drugostepene izborne komisije za sprovođenje izbora za članove saveta mesnih zajednica; Predlog Rešenja o razrešenju Lokalnog saveta za zapošljavanje opštine Mali Zvornik i Predlog Rešenja o imenovanju Lokalnog saveta za zapošljavanje opštine Mali Zvornik.

Sednica je završena oko 12.00 časova.

„Lotel Media Group“ Loznica/LJ.Ristanović