Objavljeno 30.08.2016. godine

Na osnovu člana 64. stav 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu («Sl.glasnik RS», broj 62/06, 69/08, 41/09 i 112/2015) i člana 1. Odluke o određivanju nadležnog organa za sprovođenje postupka davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini („Sl. list opštine Mali Zvornik“, broj 4/13), predsednik opštine Mali Zvornik je dana 30.08.2016. godine, doneo 

ODLUKU

O RASPISIVANJU JAVNOG OGLASA ZA DAVANJE U ZAKUP I NA KORIŠĆENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI
U OPŠTINI MALI ZVORNIK

i raspisuje 

Oglas

za prikupljanje pisanih ponuda za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u Opštini Mali Zvornik 

I

– Predmet javnog nadmetanja – 

 1. Raspisuje se oglas za javnu  licitaciju u prvom krugu za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u Opštini Mali Zvornik u sledećim katastarskim opštinama:

KO

Broj jav. nad.

Površina (ha, ari, m2)

Početna cena

(din/ha)

Depozit

(din)

20 %

Period zakupa

(godina)

Step.

zaštite

Brasina

1

0,0904

17.700,00

320,02

1

 

Brasina

2

0,0385

17.700,00

136,29

1

 

Budišić

3

0,6208

16.200,00

2.011,39

1

 

Donja Borina

4

0,4862

15.700,00

1.526,67

1

 

Donja Borina

5

1,6910

16.200,00

5.478,84

1

 

Donja Trešnjica

6

1,8986

16.200,00

6.151,46

1

 

Donja Trešnjica

7

0,4018

16.200,00

1.301,83

1

 

Donja Trešnjica

8

0,0950

10.700,00

203,30

1

 

Donja Trešnjica

9

1,0693

16.200,00

3.464,53

1

 

Donja Trešnjica

10

0,8934

16.700,00

2.983,96

1

 

Donja Trešnjica

11

0,3399

17.200,00

1.169,26

1

 

Donja Trešnjica

12

0,5215

11.200,00

1.168,16

1

 

Donja Trešnjica

13

0,7030

16.200,00

2.277,72

1

 

Mali Zvornik

14

0,3800

17.200,00

1.307,20

1

 

Mali Zvornik

15

0,9130

17.200,00

3.140,72

1

 

Mali Zvornik

16

0,0775

18.200,00

282,10

1

 

Mali Zvornik

17

0,1736

18.200,00

631,90

1

 

Mali Zvornik

18

0,0646

17.700,00

228,68

1

 

Mali Zvornik

19

0,0627

17.700,00

221,96

1

 

Mali Zvornik

20

0,1241

17.700,00

439,31

1

 

Mali Zvornik

21

0,8386

17.700,00

2.968,64

1

 

Mali Zvornik

22

0,1563

18.200,00

568,93

1

 

Mali Zvornik

23

0,3338

17.700,00

1.181,65

1

 

Mali Zvornik

24

0,1696

18.200,00

617,34

1

 

Mali Zvornik

25

0,2056

18.200,00

748,38

1

 

Mali Zvornik

26

0,2387

17.700,00

845,00

1

 

Mali Zvornik

27

0,0817

17.700,00

289,22

1

 

Mali Zvornik

28

0,1191

18.200,00

433,52

1

 

Mali Zvornik

29

0,0929

18.200,00

338,16

1

 

Mali Zvornik

30

0,0975

18.200,00

354,90

1

 

Mali Zvornik

31

0,3639

17.700,00

1.288,21

1

 

Mali Zvornik

32

0,3540

17.700,00

1.253,16

1

 

Mali Zvornik

33

0,2635

17.700,00

932,79

1

 

Mali Zvornik

34

0,8567

17.700,00

3.032,72

1

 

Mali Zvornik

35

0,8219

17.700,00

2.909,53

1

 

Mali Zvornik

36

0,0879

17.700,00

311,17

1

 

Mali Zvornik

37

0,0324

11.700,00

75,82

1

 

Mali Zvornik

38

0,4077

17.700,00

1.443,26

1

 

Mali Zvornik

39

0,2829

18.200,00

1.029,76

1

 

Mali Zvornik

40

0,5415

17.700,00

1.916,91

1

 

Mali Zvornik

41

0,2444

17.700,00

865,18

1

 

Mali Zvornik

42

0,8137

17.700,00

2.880,50

1

 

Mali Zvornik

43

0,1893

17.700,00

670,12

1

 

Mali Zvornik

44

1,1183

17.700,00

3.958,78

1

 

Radalj

45

0,4773

15.700,00

1.498,72

1

 

Radalj

46

0,1823

17.200,00

627,11

1

 

Radalj

47

0,6865

12.700,00

1.743,71

1

 

Radalj

48

3,5468

10.200,00

7.235,47

1

 

Sakar

49

1,5966

16.200,00

5.172,98

1

 

Sakar

50

0,0420

17.200,00

144,48

1

 

Velika Reka

51

0,4236

16.200,00

1.372,46

1

 

Velika Reka

52

0,5477

16.700,00

1.829,32

1

 

Velika Reka

53

0,0702

18.200,00

255,53

1

 

Velika Reka

54

0,0570

18.700,00

213,18

1

 

Velika Reka

55

0,6786

16.700,00

2.266,52

1

 

Čitluk

56

0,5410

16.200,00

1.752,84

1

 

Čitluk

57

0,3481

16.700,00

1.162,65

1

 

Čitluk

58

0,1759

16.700,00

587,51

1

 

UKUPNO

28,7304

 

 

 

 

 

2. Uvid u dokumentaciju:grafički pregled katastarskih parcela po katastarskim opštinama i spisak parcela po formiranim javnim nadmetanjima (kompleksima), koja su predmet izdavanja u zakup i na korišćenje,  može se izvršiti u zgradi Opštine Mali Zvornik, u kancelariji br. 19 svakog radnog dana od 07 do 15 časova.

Kontakt osoba:Branko Radić, tel:472-859.

3. Zemljište iz ovog oglasa daje se u viđenom stanju.

4. Obilazak poljoprivrednog zemljišta, koje se daje u zakup i na korišćenje može se izvršiti:           

za KO Brasina dana 08.09.2016. godine u 8:00 časova

za KO Budišić dana 08.09.2016. godine u 10:00 časova

za KO Donja Borina dana 08.09.2016. godine u 12:00 časova

za KO Donja Trešnica dana 08.09.2016. godine u 14:00 časova

za KO Mali Zvornik dana 09.09.2016. godine u 08:00 časova

za KO Radalj dana 09.09.2016. godine u 10:00 časova

za KO Sakar dana 09.09.2016. godine u 12:00 časova

za KO Velika Reka dana 09.09.2016. godine u 13:00 časova

za KO Čitluk  dana 09.09.2016. godine u 14:00 časova

 

5. Ukoliko nakon raspisivanja Oglasa za javno nadmetanje za zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini dođe do promena površine iz oglasa po bilo kom zakonskom osnovu, dalji postupak davanja poljoprivrednog zemljišta  u zakup i na korišćenje će se sprovesti samo za tako utvrđenu površinu.

6. Sve troškove koji nastanu po osnovu zakupa i korišćenja poljoprivrivrednog zemljišta u državnoj svojini snosi lice koje dobije to zemljište  u zakup, odnosno na korišćenje.

7. Zemljište iz ovog Oglasa daju se u zakup i na korišćenje isključivo za poljoprivrednu proizvodnju, ne može se koristiti u druge svrhe.

8. Zemljište i objekti iz ovog oglasa ne mogu se davati u podzakup.  

II

– Uslovi za prijavljivanje na javno nadmetanje- 

1. Pravo učešća u javnom nadmetanju za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u držvnoj svojini ima:

–  fizičko lice koje je upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalazi se u aktivnom statusu najmanje tri godine, sa prebivalištem najmanje tri godine u katastarskoj opštini na kojoj se nalazi zemljište koje je predmet zakupa i koje je vlasnik najmanje 0,5 ha poljoprivrednog zemljišta;

            – fizičko lice –  upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalazi se u aktivnom statusu najmanje tri godine na teritoriji jedinice lokalne samouprave koja sprovodi javno nadmetanje, a čija se parcela graniči sa zemljištem u državnoj svojini koje je predmet zakupa.

            –  pravno lice koje je upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalazi se u aktivnom statusu najmanje tri godine, koje je vlasnik poljoprivrednog zemljišta najmanje 10 ha u katastarskoj opštini u kojoj se nalazi zemljište koje je predmet zakupa i ima sedište na teritoriji jedinice lokalne samouprave kojoj pripada ta katastarska opština.

2. Pravo učešća u javnom nadmetanju za davanje na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini ima:

              – fizičko i pravno lice koje je upisano u registar poljoprivrednih gazdinstava i nalazi se u aktivnom statusu-za poljoprivrednu proizvodnju;

               – fizičko i pravno lice koje je upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalazi se u aktivnom statusu, uz obavezu da u roku navedenom u ugovoru o korišćenju pribave odobrenje za investicione radove koje daje Ministarstvo i to u skladu sa članom 67. Zakona o poljoprivrednom zemljištu-za proizvodnju energije iz obnovljenih izvora od biomase i stočarstva.

3.Ispunjenost uslova za prijavljivanje na javno nadmetanje za zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini ponuđač dokazuje fotokopijama sledećih dokumenata:

      -dokaz o mestu prebivališta u poslednje tri godine za fizička lica;

      -izvod iz privrednog registra (ne stariji od 6 meseci do dana objavljivanja oglasa) kao dokaz da ima sedište na teritoriji jedinice lokalne samouprave kojoj pripada katastarska opština u kojoj se nalazi zemljište koje je predmet zakupa za pravna lica;

      -potvrda o aktivnom statusu u registru poljoprivrednih gazdinstava u poslednje tri godine,

     -izvod iz javne evidencije o nepokretnosti kao dokaz o vlasništvu najmanje 0,5 ha poljoprivrednog zemljišta za fizička lica (ne stariji od 6 meseci);

      -izvod iz javne evidencije o nepokretnosti i katastarski plan kao dokaz o vlasništvu poljoprivrednog zemljišta koje se graniči sa zemljištem koje je predmet zakupa za fizička lica (ne stariji od 6 meseci);

      – izvod iz javne evidencije o nepokretnosti kao dokaz o vlasništvu najmanje 10 ha poljoprivrednog zemljišta pravnog lica u katastarskoj opštini  u kojoj se nalazi zemljište koje je predmet zakupa (ne stariji od 6 meseci);

   4. Ispunjenost uslova za prijavljivanje za korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini za poljoprivrednu proizvodnju za brojeve javnih nadmetanja označenih * u tabeli tačke 1. Ovog oglasa ponuđač dokazuje fotokopijama sledećih dokumenata:

-fotokopijom lične karte ili očitanom ličnom kartom za lične karte sa čipom za fizička lica, odnosno, fotokopijom izvoda iz privrednog registra (ne stariji od šest meseci do dana objavljivanja oglasa) za pravna lica;

-potvrda o aktivnom statusu u Registru poljoprivrednih gazdinstava.

5. Ispunjenost uslova za prijavljivanje na javno nadmetanje za korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora od biomase i stočarstva ponuđač za brojeve javnih nadmetanja označenih **u tabeli tačke 1. ovog oglasa dokazuje fotokopijama sledećih dokumenata:

-potvrda o aktivnom statusu u Registru poljoprivrednih gazdinstava;

-za pravna lica-izvod iz registra (ne stariji nod šest mesecido dana objavljivanja oglasa) sa podatkom da je lice registrovano za proizvodnju energijeiz obnovljivih izvoraod biomase i stočarstvai energetska dozvolaodnosno saglasnostnadležnog organa, koju dostavlja najkasnije u roku od dve godine od dana zaključenja Ugovora o korišćenju sa ministarstvom poljoprivrede i zaštite životne sredine;

-za fizička lica Ugovor sa proizvođačem energije koga snabdeva sirovinom, a koji ima energetsku dizvolu odnosno saglasnost nadležnog organa;

6. Ponuđači su dužni da pre početka javnog nadmetanja dostave orginale dokumenata iz tačke 2. Ovog odeljka na uvid komisiji za sprovođenje postupka javnog nadmetanja.  Najpovpljniji ponuđač je dužan da nakon zaključenja zapisnika sa javnog nadmetanja, preda orginale dokumenata iz tačke 2. Ovog odeljka komisiji za sprovođenje postupka javnog nadmetanja, koja razmatra dokumentaciju i utvrđuje ispunjenost uslova iz ovog oglasa.

7. Ponuđač ili njegov ovlašćeni predstavnik dužan je da prisustvuje javnom nadmetanju, u suprotnom se smatra da je odustao od javnog nadmetanja.

8. Ovlašćeni predstavnik ponuđača duđan je da dostavi overeno punomoćje od strane nadležnog organa Komisiji za sprovođenje postupka javnog nadmetanja pre početka javnog nadmetanja. Ovlašćeni predstavnik može zastupati samo jednog ponuđača na javnom nadmetanju.

9. Ponuđači su dužni da zajedno sa prijavom za javno nadmetanje dostave dokaz o uplati depozita u tačnom dinarskom iznosu navedenom u tabeli 1. ovog oglasa, za svako javno nadmetanje pojedinačno, na depozitni račun Opšine Mali Zvornik:840-789804-38.

10.Svim ponuđačima, osim najpovoljnijem, uplaćeni depozit će se vratiti  nakon javnog nadmetanja. Najpovoljnijem ponuđaču depozit će biti uračunat u godišnju zakupninu. U slučaju da najpovoljniji ponuđač odustane od svoje ponude depozit se ne vraća. Depozit se ne vraća ni ponuđaču koji je odlukom Komisije za sprovođenje postupka javnog nadmetanja udaljen sa javnog nadmetanja zbog narušavanja reda i discipline.

11. Ukoliko ponuđena cena prelazi dvostruki iznos početne cene , potrebno je da najpovoljniji ponuđač, nakon otvaranja ponuda, u toku nadmetanja, dopuni depozit do 50 % ponuđene cene.

12. Javno nadmetanje će se održati ukoliko bude blagovremeno dostavljena najmanje  jedna prijava.

13. Pravo zakupa i korišćenja poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini nemaju pravna i fizička lica upisana u Registar poljoprivrednog gazdinstva  koja:

1.) su u pasivnom statusu

2.) nisu ispunila sve obaveze izprethodnih ili tekućih ugovora o zakupu poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini;

3.) su izvršila ometanje poseda poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini;

4.) su narušavala nesmetano odvijanje bilo kog dela postupka javnog nadmetanja prilikom davanja poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u zakup;

5.) su bespravno koristila poljoprivredno zemljište u državnoj svojini;

6.) su dala zakupljeno poljoprivredno zemljište u državnoj svojini u podzakup. 

III

 – Dokumentacija za prijavljivanje na javno nadmetanje –           

 1. formular za prijavljivanje (popunjen u celosti i potpisan);
 2. dokaz o uplati depozita
 3. za zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini dokumentaciju navedenu u delu II tačka 3. ovog oglasa:
 4. za korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini za poljoprivrednu proizvodnju dokumentaciju navedenu u delu II tačka 4. ovog oglasa;
 5. za korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora od biomase i stočarstva dokumentaciju navedenu u delu II tačka 5. ovog oglasa; 

Formular prijave i adresirane koverte, odnosno štampane nalepnice sa adresom opštine  mogu se preuzeti svakog radnog dana na pisarnici opštine Mali Zvornik.

Potrebno je da se ponuđač blagovremeno upozna sa sadržajem formulara prijave.

                   Prijava na oglas se podnosi u zatvorenoj koverti na kojoj mora da piše:

Na prednjoj strani: 

 •  Adresa:Opština Mali Zvornik, ulica Kralja Petra I br. 38., Komisija za sprovođenje postupka davanja u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini.
 • Broj javnog nadmetanja ____ (navesti i KO)

Na zadnjoj strani:

 •  ime i prezime/naziv i adresa ponuđača

 Zajedno sa prijavom na oglas dostavlja se navedena dokumentacija. 

IV

 – Rok za podnošenje prijave – 

Rok za podnošenje dokumentacije za prijavljivanje je do 15:00 časova, dana 09.09.2016. godine. Blagovremenim će se smatrati sve prijave koje stignu u pisarnicu Opštinske uprave opštine Mali Zvornik do navedenog roka.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati. 

V

– Javno nadmetanje – 

Javno nadmetanje za davanje u zakup zemljišta  i objekata iz tačke I. ovog Oglasa održaće se u zgradi Opštine Mali Zvornik, ulica Kralja Petra 1  br.38, i to:

 

– KO Brasina dana 12.09.2016. godine u 8:00 časova

– KO Budišić dana 12.09.2016. godine u 08:30 časova

– KO Donja Borina dana 13.09.2016. godine u 09:00 časova

– KO Donja Trešnica dana 13.09.2016. godine u 09:30 časova

– KO Mali Zvornik dana 14.09.2016. godine u 10:00 časova

– KO Radalj dana 14.09.2016. godine u 10:30 časova

– KO Sakar dana 15.09.2016. godine u 11:00 časova

– KO Velika Reka dana 15.09.2016. godine u 11:30 časova

– KO Čitluk  dana 15.09.2016. godine u 12:00 časova  

VI

– Plaćanje zakupnine – 

            Zakupnina će biti preračunata u evre po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan javnog nadmetanja.

Zakupnina se plaća unapred u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate. 

VII

 – Uplata zakupnine i sredstva obezbeđenja plaćanja – 

Najpovoljniji ponuđač je u obavezi da u roku od 8 dana od pravosnažnosti odluke dostavi dokaz o uplati zakupnine u iznosu utvrđenom pravosnažnom odlukom o davanju u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini, umanjenom za iznos uplaćenog depozita, koje će dostaviti Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine preko Opštinske uprave opštine Mali Zvornik.

 Ukoliko je perod zakupa duži od jedne godine, zakupnina se  plaća najkasnije do 30. septembra za svaku narednu godinu zakupa, a uz uplatnicu za prvu godinu zakupa potrebno je dostaviti  i :

 • garanciju poslovne banke u visini godišnje zakupnine poljoprivrednog zemljišta ili
 • ugovor o jemstvu između Ministarstva kao poverioca i pravnog lica kao jemca ili

dokaz o uplati depozita u visini jedne godišnje zakupnine kao sredstvo obezbeđenja plaćanja zakupnine, a koji će se u slučaju redovnog plaćanja računati kao plaćena zakupnina za poslednju godinu zakupa. 

Ovu odluku objaviti u „Službenom listuopštine Mali Zvornik“, na oglasnoj tabli Opštinske uprave opštine Mali Zvornik, mesnim kancelarijama i na veb strani, s tim što će se rok za podnošenje prijava računati od dana objavljivanja u  „Službenom listu opštine Mali Zvornik“. 

REPUBLIKA SRBIJA
OPŠTINA MALI ZVORNIK
PREDSEDNIK OPŠTINE 

 

Broj: 06-1159                                                PREDSEDNIK OPŠTINE
                                                           Zoran Jevtić, dipl. inž. rudarstva, s.r.

Dana: 17.08.2016. godine