Република Србија
Општина Мали Зворник
Штаб за ванредне ситуације
Број:820-53/8
Дана:10.12.2020.године
Мали Зворник

На основу члана 41.став 4. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“ број 87/2018) Штаб за ванредне ситуације општине Мали Зворник на седници одржаној 10.12.2020. године донео је

ПРЕПОРУКУ
I

Почев од 11.12.2020. године до стварања повољније епидемиолошке ситуације у Општинској управи Општине Мали Зворник, организовати рад на следећи начин:
1. омогућити рад од куће свим запосленима код којих то радни процес допушта и којим радом се не угрожава функционисање и обављање надлежности напред наведеног правног лица;
2. уколико би радом од куће било отежано функционисање и обављање надлежности Општинске управе општине Мали Зворник, извршити прерасподелу радног времена (сменски рад, наизменични рад по данима и сл.) на тај начин што у радном простору/канцеларијама послодавца не сме боравити истовремено више од 3 запослена;
3. забрањује се окупљање више од 3 запослена код послодавца у заједничким просторијама, односно ван радног простора/канцеларија, као и одлазак запослених у радне просторе/канцеларије других запослених без прописане заштитне опреме, а све ради спречавања ширења заразне болести ЦОВИД-19.

II

Општинска управа ће од петка примењивати редукован рад са странкама, у циљу сузбијања коронавируса.

Апелује се на странке да без преке потребе не долазе у општинску управу, а све потребне информације могу добити на следеће бројеве телефона или на мејл адресе https://malizvornik.ls.gov.rs/kontakt/

Централа – 015/7 – 195 – 188
Начелник Општинске управе – 015/7 – 195 – 188 локал 115
Општинско правобранилаштво – 015/7 – 195 – 188 локал 130
Интерни ревизор – 015/7 – 195 – 198
Буџетски инспектор – 015/472-861
Кабинет председника општине – 015/7 – 195 – 188 локал 131

Одељење за привреду, инспекцијске послове, урбанизам и обједињену процедуру
Руководилац одељења – 015/7 – 195 – 188 локал 124
Јавне набавке – 015/7 – 195 – 188 локал 127
Комунална инспекција – 015/7 – 195 – 194
Грађевинска инспекција – 015/7 – 195 – 188 локал 124
Саобраћајна инспекција – 015/7 – 195 – 188 локал 124
Просветна инспекција – 015/7 – 195 – 194
Урбанизам и обједињена процедура – 015/7 – 195 – 188 локал 128
Имовинско-правни послови – 015/7 – 195 – 198
Послови у области рударства и геологије – 015/7 – 195 – 193
Послови планирања одбране – 015/7 – 195 – 194
Служба за односе за јавношћу – 015/7 – 195 – 188 локал 115
Служба за стручне послове органа општине – 015/7 – 195 – 188 локал 121
Послови пољопривреде, шумарства и водопривреде – 015/7 – 195 – 193
Категоризација туристичких објеката – 015/7 – 195 – 193
Стамбене заједнице – 015/7 – 195 – 193

Одељење за финансије, општу управу и друштвене делатности
Руководилац одељења – 015/7 – 195 – 188 локал 105
Послови писарнице и овере докумената – 015/7 – 195 – 188
Служба буџета – 015/472-861
Матична служба – 015/427 – 862
Бирачки списак – 015/7 – 195 – 196
Социјална и дечија заштита – 015/472 – 035
Борачко-инвалидска заштита – 015/472 – 035
Радни односи и управљање људским ресурсима – 015/7 – 195 – 188 локал 110
Приватно предузетништво – 015/7 – 195 – 193
Породиљска права – 015/7 – 195 – 193
Енергетски заштићени купци – 015/7 – 195 – 193
Служба за информационе технологије – 015/7-195-195
Служба за одржавање зграде – 015/7 – 195 – 188 локал 100

Одељење за локалну пореску администрацију
Руководилац одељења – 015/472-350
Порески инспектор, контрола и наплата пореског дуга – 015/7 – 195 – 188 локал 125
Пореске пријаве, уверења и наплата – 015/7 – 195 – 188 локал 126

Радно време шалтер сале остаје непромењено.

Грађани у шалтер сали могу прибавити изводе из матичне књиге рођених, венчаних и умрлих, поднети захтев за покретање поступка из области грађанских стања, стамбених заједница, имовинске области.
У шалтер сали могу поднети захтев за репрограм, захтев за прекњижавање, пореске пријаве, захтев за уверење, разне приговоре и захтеве, преузети уверење на шалтеру. У шалтер сали странке могу поднети пријаву или захтев за поступање од свих инспекција општинске управе. У шалтер сали грађани могу да добију све захтеве као и информације везане за начин остваривања права на дечији додатак, породиљска боловања, родитељски додатак и регресирање.

III

Ову препоруку објавити на интернет страници Општине Мали Зворник

ЗАМЕНИК КОМАНДАНТА ШТАБА
Милош Радојчић, с.р.