Opština Mali Zvornik sufinansiraće u 2023. godini projekte od javnog interesa kroz sprovođenje Akcije „Mali Zvornik po meri građana“ koja omogućava neposredno učešće građana i građanki u rešavanju dela potreba lokalnih zajednica (manjih zahvata na uređenju javnih površina i opremanju objekata u javnoj svojini opštine Mali Zvornik) u saradnji sa opštinom Mali Zvornik, posebno obraćajući pažnju na poboljšanje položaja ranjivih grupa u toku celog procesa.

Javni poziv za sufinansiranje projekata od javnog interesa – Akcije „Mali Zvornik po meri građana“ je objavljen u četvrtak, 25.05.2023. godine i otvoren je narednih 30 kalendarskih dana do 14.07.2023. godine.

Prijave predloga projekata se podnose na unapred definisanim ubrascima koje možete preuzeti na zvaničnoj internet stranici opštine Mali Zvornik – www.malizvornik.ls.gov.rs  ili ih možete dobiti upitom putem elektronske pošte.

Prijave se predaju putem pošte (preporučeno) na adresu: Opština Mali Zvornik, ulica Kralja Petra I, broj 38, ili lično na pisarnici opštine Mali Zvornik, sa naznakom: JAVNI POZIV – AKCIJA „MALI ZVORNIK PO MERI GRAĐANA“ u zatvorenoj koverti sa napomenom na prednjoj strani „NE OTVARATI“. Na zadnjoj strani koverte obavezno navesti naziv Projekta i ime i prezime osobe za kontakt.

Tokom trajanja javnog poziva Savetodavno telo opštine Mali Zvornik za realizaciju akcije „Mali Zvornik po meri građana“ Vam stoji na raspolaganju. Dodatne informacije u vezi sa učestvovanjem na Konkursu mogu se dobiti na broj telefona 015/7-195-198 i 015/7-195-195, svakim radnim danom od 08.00 do 14.00 časova.

Odluka o uključivanju građana u budžetski proces kroz sprovođenje Akcije „Mali Zvornik po meri građana“

Javni poziv

Obrazac 1 – Prijava

Obrazac 2 – Lista potpisnika

Obrazac 3 – Budžet

Odluka o produženju Javnog poziva