Нa oснoву члaна 46. Зaкoнa o плaнирaњу и изгрaдњи ( “ Сл.гласник РС “, бр. 72/2009, 81/2009 – испр. 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019, 9/2020 и 52/2021 ) и чл. 36-43. Правилника  о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС“, број  32/19), оглашава:

 РАНИ ЈАВНИ УВИД

Елабората Плана детаљне регулације за изградњу и уређење туристичко – рекреативне зоне од подвожњака – скретања за Петковиће до скретања за Крстиће у Доњој Борини, општина Мали Зворник 

РАНИ ЈАВНИ УВИД обавиће се у трајању од 15 дана у периоду од 29. 11. 2021. године до  13. 12. 2021. године закључно,  сваког радног дана од 08 до 14 часова, у канцеларији број 31. у згради Скупштине Општине Мали Зворник, ул. Краља Петра I број 38. у Малом Зворнику.

Елаборат за потребе  Раног јавног увида Плана  детаљне регулације  „за изградњу и уређење туристичко – рекреативне зоне од подвожњака – скретања за Петковиће до скретања за Крстиће у Доњој Борини, општина Мали Зворник“ ,  биће изложен у дигиталном облику на званичној  интернет страни  Општине Мали Зворник www.malizvornik.rs

Позивају се  органи, организације, јавна предузећа и остали носиоци јавних овлашћења, као и заинтересована правна и физичка лица, да за време трајања јавног увида,  доставе примедбе и сугестије на предложено Планско решење у писменој форми, Одељењу за привреду, инспекцијске послове, урбанизам и обједињену процедуру у згради Скупштине Општине Мали Зворник, ул. Краља Петра I број 38. у Малом Зворнику.

Одељење за привреду,  инспекцијске послове, урбанизам и обједињену процедуру Општинске управе Општине Мали Зворник, пружиће све потребне информације и стручну помоћ заинтересованим лицима, која врше увид у наведени Плански документ, у горе назначеном термину.

Термин и место одржавања седнице Комисије за Планове, којој ће подносиоци примедби моћи да присуствују je 17.12.2021. године у 11:00 h у сали Општинског већа.

Сва додатна обавештења у вези  јавног увида могу се добити радним данима на телефон број 015/ 7 195-188 , локал 131.

Одељење за привреду, инспекцијске послове,
урбанизам и обједињену процедуру
ОПШТИНСКА УПРАВА МАЛИ ЗВОРНИК

Рани јавни увид – Документ

Прилог 1

Прилог 2