Одборници Скупштине општине Мали Зворник на 16. редовној седници локалног парламента у среду, 01. јуна, којом је председавао председник Скупштине општине, Радован Тадић, дипломирани правник из Малог Зворника, размотрили су и подржали 33 тачке дневног реда.

Међу првима размотрена је и усвојена Одлука о завршном рачуну буџета општине за 2021. годину.

Одлуку је образложио начелник Одељења за општу управу и друштвене делатности, Милан Јевтић, наводећи да укупно остварени приходи и примања буџета са пренетим неутрошеним средствима из ранијих година у 2021. години износе 650.800.077,48 динара, док укупно извршени расходи и издаци износе 693.258.819,96 динара.

Јевтић је рекао да је у 2021. години реализованпо више капиталних пројекта у општини укупне вредности око 120.000.000 динара, од чега је за реконструкцију јавног осветљења издвојено око 45.000.000 динара, за уређење Подземног града Карађорђевића око 26.000.000 динара, за изградњу вртића у Доњем Насељу око 16.000.000 динара и изградњу 7 дечјих игралишта такође око 16.000.000 динара.

За различите акције у оквиру пројекта „Мали Зворник по мери грађана“, за уређење објеката и јавних површина на подручју општине, издвојено је око 4.500.000 динара, за изградњу водовода Доња Трешница – Цулине око 5.000.000 динара, док је за уређење 5 аутобуских стајалишта дато око 3.500.000 динара.

Рађено је и на уређењу археолошког локалитета „Орловине“, на име чега је утрошено око 1.150.000 динара.

У области управљања отпадним водама за изградњу постројења за пречишћавање отпадних вода у месној заједници Доње Насеље издвојено је око 1.900.000 динара.

Он је рекао и то да су средства намењена за енергетску санацију стамбених објеката пренета у 2022. годину, јер су уговори са корисницима субвенција и извођачима потписани крајем године, због чега је извођење и плаћање радова морало да буде у текућој години.

У наставку заседања локалног парламента одборници су усвојили треће измене и допуне Одлуке о буџету општине за 2022. годину, према којима су укупни приходи и примања општинког буџета планирани у износу од 681.982.661,00 динара, а расходи и издаци у износу од 822.034.661,00 динара.

Одлуку је образложио председник општине, Зоран Јевтић, наводећи да ће буџетски дефицит у износу од 140.052.000,00 динара бити покривен из пренетих неутрошених средстава из претходне године, у износу од 132.552.000,00 динара и примања од продаје финансијске имовине у износу од 7.500.000,00 динара.

Говорећи о важним пројектима у општини чија реализација и финансирање предстоје током 2022. године, Јевтић је информисао одборнике да од је Министарства културе Републике Србије на конкурсу „Градови у фокусу“ добијена средства за реконструкцију Велике сале Дома културе, те да очекује да ће тај посао бити завршен до половине септембра, односно до Дана општине, те да би овогодишња свечана седница локалног парламентра требало да буде одржана у обновљеној сали.

Он је рекао и да се настављају радови на изградњи топловода у месној заједници Центар, те да ће локална самоуправа настојати да и у наредној сезони обезбеди бесплатан прикључак корисника на нову топловодну мрежу.

Ребалансом буџета предвиђен је и наставак радова на изградњи постројења за пречишћавање отпадних вода у Доњем Насељу, као и уређење канализације у Сакару, кроз национални пројекат „Чиста Србија“, којим је обухваћена и општина Мали Зворник.

Председник је навео да предстоји и рад на уређењу пијаце и плаже у центру Малог Зворника, те да је локална самоуправа направила прве неопходне кораке на овом плану и упутила одговарајуће дописе и захтеве Дирекцији за имовину ради прибављања неопходних сагласности и дозвола за рад.

У наставку заседања одборници су размотрили и подржали извештаје о раду јавних установа, институција и предузећа, међу којима Извештај о раду општинског правобранилаштва општине Мали Зворник за 2021. годину, Извештај о раду Библиотеке „17. септембар“ и програм рада ове установе за 2022. годину, затим Извештај о раду Центра за социјални рад из Малог Зворника о правима из социјалне заштите која се финансирају из буџета општине за 2021. годину, те програм рада ове јавне установе за текућу годину.

Приликом подношења Извештаја о раду Туристичке организације општине Мали Зворник за протеклу годину, директор Млађан Црквењаш, подсетио је одборнике да је Туристичка организација основана прошле године, те да је у 2021. години укупно радила 6,5 месеци.

Према његовим речима, у наведеном периоду успешно су реализоване све спортско – туристичке и културне манифестације, међу којима по први пут манифестација „Дан заставе“.

Ангажовањем запослених у Туристичкој организацији, Подземни град Карађорђевића у прошлој години био је отворен радним данима, свакодневно од 07 до 15 часова, а од од ове године наведени простор отворен је за посетиоце и викендом.

Израђена је и пуштена у рад веб страница Туристичке организације за ефикаснију презентацију и промоцију туристичке понуде општине Мали Зворник путем интернет мреже.

Образлажући План рада Туристичке организације за 2022. годину, он је навео да је актуелан рад на уређењу и мапирању пешачких и бициклистикуих стаза на подручју општине, те уређењу прилаза и неколико видиковаца на археолошком локалитету Орловине, са погледом на реку Дрину, Зворничко језеро, Мали Зворник и Зворник (РС – БиХ).

У наставку седнице уследило је разматрање и усвајање низа извештаја и одлука од значаја за рад Јавног комуналног предузећа „Дрина“ из Малог Зворника, међу којима Извештаја о раду и финансијском пословању Јавног комуналног предузећа „Дрина“ Мали Зворник за прошлу годину, затим Одлуке о давању сагласности на Одлуку о усвајању финансијског извештаја ЈКП „Дрина“ за 2021. годину, Одлуке о давању сагласности на Одлуку о расподели добити по финансијском извештају ЈКП „Дрина“ за 2021. годину, те предлога Одлуке о додели текуће и капиталне субвенције ЈКП „Дрина“.

На 16. редовном заседању Скупштине општине Мали Зворник, усвајањем предлога Решења о именовању директора ЈКП „Дрина“ Мали Зворник, за директора овог предузећа већином гласова именован је Звонко Цвијић, дипломирани машински инжењер из Радаља.

Усвојен је предлог Одлуке о доношењу Локалног плана управљања отпадом општине Мали Зворник за период од 2022 – 2032. године, предлог Одлуке о усвајању годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта, предлог Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Мали Зворник за 2022. годину, те предлог Правилника о суфинансирању мера енергетске санације породичних кућа, станова и стамбених зграда, које се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централну припрему потрошње топле воде по Јавном позиву Управе за подстицање и унапређење енергетске ефикасности, као и предлог Правилника о суфинансирању мера енергетске санације породичних кућа и станова путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе и унапређење термотехничког система путем уградње калориметра, циркулационих пумпи, термостатичких вентила и делитеља топлоте по основу Јавног позива за суфинансирање програма енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова.

На седници је образована и Комисија за реализацију мера енергетске санације објеката и Комисије за праћење реализације мера енергетске санације.

Усвојен је предлог Решења о разрешењу члана Надзорног одбора Библиотеке „17. септембар“, а затим и предлог Решења о образовању Комисије за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини, предлог Решења о образовању Комисије за обраду и контролу захтева поднетих по Програму мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за општину Мали Зворник, предлог Решења о разрешењу председника и члана Комисије за примопредају дужностии и службених аката, као и предлог Решења о именовању председника Комисије за примопредају дужности и службених аката.

„Lotel Media Group“ Лозница/Љ.Ристановић