Општинско веће општине Мали Зворник на седници у среду, 09. децембра, утврдило је предлог одлуке о буџету општине Мали Зворник за 2021. годину, према којој су укупни приходи и примања општинског буџета из свих извора за наредну годину планирани у износу од 738.000.000 динара.

Основни приходи и примања буџета предвиђени су у износу од 540.700.000 динара, средства из осталих извора у износу од 197.300.000,00 динара, од чега пренета неутрошена средства из претходне године у износу од 150.000.000,00 динара, донације међународних организација у износу од 46.700.000 динара, а трансфер од других нивоа власти у износу од 600.000 динара.

Према речима заменика председника општине Мали Зворник, Милоша Радојчића, одлука о буџету општине за 2021. годину урађена је у складу са одредбама Закона о буџетском систему Републике Србије, којим се уређује планирање, припрема, доношење и извршење буџета и финансијских планова, буџетско рачуноводство, извештавање и извршење, финансијско управљање, контрола и друга питања од значаја за функционисање буџетског система и у складу са Упутством за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2021. годину и пројекцијаma за 2022. и 2023. годину.

Он је такође навео да су приходи и примања, као и расходи и издаци буџета за 2021. годину, утврђени на бази њиховог кретања у периоду јануар – септембар 2020. године, са пројекције њиховог кретања у наредној години, пројекције кретања основних макроекономских показатеља утврђених Упутством за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2021. годину и пројекција за 2022. и 2023. годину, као и утицаја који имају измене законских прописа на кретање и остварење прихода и расхода буџета општине.

О предложеној одлуци о буџету општине за наредну годину коначну реч даће одборници Скупштине општине Мали Зворник на петој редовној седници у петак, 18. децембра.

Општинско веће општине Мали Зворник на седници у среду, пре усвајања нацрта буџета за идућу годину, размотрило је и усвојило извештај о извршењу буџета општине за период од 01. јануара до 30. септембра 2020. године, према којем су текући приходи и примања буџета у наведеном периоду остварени су у износу од 349.489.692,01 динара или 56,03 посто у односу на план.

Пренета средства из ранијих година износе 123.956.081,32 динара, тако да укупно остварени приходи и примања са суфицитом, од јануара до септембра 2020. године, износе 473.445.773,33 динара или 63,32 посто у односу на план, док расходи и издаци буџета општине у истом периоду износе 314.629.324,69 динара или 42,07 посто у односу на укупно планиране расходе.

На дневном реду 5. редовне седнице Општинског већа општине Мали Зворник биле су укупно 23 тачке.

Чланови овог тела, између осталог, утврдили су предлог кадровског плана у Општинској управи, Општинском правобранилаштву и Интерној ревизији општине Мали Зворник за 2021. годину.

Утврђен је и предлог одлуке о усвајању Плана детаљне регулације “Изградња насељске саобраћајнице у Доњој Борини и регулисање бујичног потока „Црквењак“, као и предлог одлуке о усвајању Плана детаљне регулације “Регулација дела речног корита у Доњој Борини – Боринска река“.

Међу нацртима одлука утврђеним на седници Општинског већа у Малом Зворнику је и предлог одлуке о изради Плана детаљне регулације за изградњу мреже водоснабдевања треће висинске зоне насеља Радаљ, у дужини од 9.544 метара и ширини појаса 20 метара, са изградњом црпних станица за сваки засеок у општини, те предлог одлуке да се не израђује стратешка процена утицаја на животну средину Плана детаљне регулације за изградњу мреже водоснабдевања треће висинске зоне насеља Радаљ.

Јавном комуналном предузећу „Дрина“ из Малог Зворника дата је сагласност на ценовник комуналних услуга за 2021. годину, који је предложио Надзорни одбор овог предузећа.

Нови ценовник комуналних услуга предвиђа повећање накнаде одвожења смећа за кориснике комуналних услуга у сеоским месним заједницама на подручју општине, са 250 на 350 динара, без ПДВ-а.

Образлажући наведени предлог, директор ЈКП „Дрина“ Драган Чикарић навео је да је одлука о корекцији цене одвожења смећа у селима предложена у складу са начелом једнакости, којим се предузеће руководи у погледу политике цена према корисницима услуга у селима и урбаном делу општине, тежећи да га достигне.

Он је подсетио да је цена одвожења смећа у селима паушална и знатно повољнија у односу на цену за кориснике у месним заједницама Центар и Доње Насеље, напомињући да се обрачун накнаде за одвожење смећа у градској зони врши по метру квадратном и да износи 6,5 динара по квадрату.

Директор комуналног предузећа рекао је и то да висина накнаде за одвожење смећа у селима одавно није коригована, иако је постојала потреба, услед константног раста цена и чињенице да су трошкови предузећа при пружању ове услуге у селима знатно виши него при пружању услуге у граду.

Чикарић је као разлог за корекцију накнаде за одвожење смећа у селима навео и потребу предузећа да увећа приходе и смањи дуговања према добављачима енергената, наводећи да она тренутно износе око 18.000.000 динара и да, осим тога, постоје дуговања предузећа које је актуелно руководство затекло 2016. године, приликом преузимања дужности у фирми, која износе око 30.000.000 динара.

Општинско веће општине Мали Зворник дало је сагласност и на остале предложене ценовнике услуга ЈКП „Дрина“ за 2021. годину, на одлуку Надзорног одбора предузећа о усвајању ценовника осталих комуналних и некомуналних услуга за 2021. годину и одлуку о усвајању Програма радова на одржавању, чишћењу и прању јавних површина за 2021. годину.

Остале предложене цене услуга овог предузећа у новој години остале су непромењене.

Општинско веће општине Мали Зворник подржало је и Програм ЈКП „Дрина“ за одржавање локалних и некатегорисаних путева у летњим и зимским условима за 2021. годину.

Размотрена је и подржана и одлука Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа “Дрина“ о усвајању измена и допуна Програма пословања за 2020. годину, као и Програм пословања ЈКП “Дрина“ за 2021. годину.

Након разматрања одлуке о усвајању посебног програма ЈКП „Дрина“ за коришћење средстава и субвенција из буџета општине Мали Зворник за 2021. годину, утврђен је предлог одлуке о додели текућих субвенција овом предузећу.

За измирење трошкова предузећа за електричну енергију, гас, водоснабдевање и смеће предвиђена је помоћ у износу од 5.000.000 динара.

Субвенција за превоз цистерне у случају несташице воде на подручју општине у наредној години одобрена је у износу од 1.000.000 динара.

Износ од 1.000.000 динара предвиђен је и на име субвенције за надзор над извођењем радова на изградњи топлане на биомасу у Малом Зворнику, док ће субвенцијом од 4.000.000 динара општина у идућој години обезбедити попусте у плаћању комуналних услуга за кориснике са децом која имају неку врсту инвалидитета.

На 5. редовној седници Општинског већа општине Мали Зворник, између осталог, утврђен је предлог одлуке о финансијској подршци породици са децом у 2021. години, те предлог одлуке о усвајању Стратегије развоја предшколског васпитања и образовања општине Мали Зворник 2020 – 2025 године.

Донета је одлука о додели подстицаја, кроз инвестициона улагања у пољопривреду општине Мали Зворник за 2020. годину – инвестиције за меру кредитна подршка, као и одлука о додели регреса за премију осигурања за усеве, плодове, вишегодишње засаде, расаднике и животиње, кроз инвестициона улагања у пољопривреду општине Мали Зворник за 2020. годину, те одлука о додели средстава за подршку преради на газдинству, кроз инвестициона улагања у пољопривреду општине Мали Зворник.

На захтев Мачванског управног округа за помоћ у куповини пакетића за српску децу у Заједничком већу општина у Вуковару, у Хрватској, поводом предстојећих новогодишњих и божићних празника, Општинско веће Мали Зворник одговорило је позитивно и за те намене одобрило из буџета 30.000 динара за набавку 30 пакетића.

Љиљана Ристановић