Opštinsko veće opštine Mali Zvornik na sednici u sredu, 09. decembra, utvrdilo je predlog odluke o budžetu opštine Mali Zvornik za 2021. godinu, prema kojoj su ukupni prihodi i primanja opštinskog budžeta iz svih izvora za narednu godinu planirani u iznosu od 738.000.000 dinara.

Osnovni prihodi i primanja budžeta predviđeni su u iznosu od 540.700.000 dinara, sredstva iz ostalih izvora u iznosu od 197.300.000,00 dinara, od čega preneta neutrošena sredstva iz prethodne godine u iznosu od 150.000.000,00 dinara, donacije međunarodnih organizacija u iznosu od 46.700.000 dinara, a transfer od drugih nivoa vlasti u iznosu od 600.000 dinara.

Prema rečima zamenika predsednika opštine Mali Zvornik, Miloša Radojčića, odluka o budžetu opštine za 2021. godinu urađena je u skladu sa odredbama Zakona o budžetskom sistemu Republike Srbije, kojim se uređuje planiranje, priprema, donošenje i izvršenje budžeta i finansijskih planova, budžetsko računovodstvo, izveštavanje i izvršenje, finansijsko upravljanje, kontrola i druga pitanja od značaja za funkcionisanje budžetskog sistema i u skladu sa Uputstvom za pripremu odluke o budžetu lokalne vlasti za 2021. godinu i projekcijama za 2022. i 2023. godinu.

On je takođe naveo da su prihodi i primanja, kao i rashodi i izdaci budžeta za 2021. godinu, utvrđeni na bazi njihovog kretanja u periodu januar – septembar 2020. godine, sa projekcije njihovog kretanja u narednoj godini, projekcije kretanja osnovnih makroekonomskih pokazatelja utvrđenih Uputstvom za pripremu odluke o budžetu lokalne vlasti za 2021. godinu i projekcija za 2022. i 2023. godinu, kao i uticaja koji imaju izmene zakonskih propisa na kretanje i ostvarenje prihoda i rashoda budžeta opštine.

O predloženoj odluci o budžetu opštine za narednu godinu konačnu reč daće odbornici Skupštine opštine Mali Zvornik na petoj redovnoj sednici u petak, 18. decembra.

Opštinsko veće opštine Mali Zvornik na sednici u sredu, pre usvajanja nacrta budžeta za iduću godinu, razmotrilo je i usvojilo izveštaj o izvršenju budžeta opštine za period od 01. januara do 30. septembra 2020. godine, prema kojem su tekući prihodi i primanja budžeta u navedenom periodu ostvareni su u iznosu od 349.489.692,01 dinara ili 56,03 posto u odnosu na plan.

Preneta sredstva iz ranijih godina iznose 123.956.081,32 dinara, tako da ukupno ostvareni prihodi i primanja sa suficitom, od januara do septembra 2020. godine, iznose 473.445.773,33 dinara ili 63,32 posto u odnosu na plan, dok rashodi i izdaci budžeta opštine u istom periodu iznose 314.629.324,69 dinara ili 42,07 posto u odnosu na ukupno planirane rashode.

Na dnevnom redu 5. redovne sednice Opštinskog veća opštine Mali Zvornik bile su ukupno 23 tačke.

Članovi ovog tela, između ostalog, utvrdili su predlog kadrovskog plana u Opštinskoj upravi, Opštinskom pravobranilaštvu i Internoj reviziji opštine Mali Zvornik za 2021. godinu.

Utvrđen je i predlog odluke o usvajanju Plana detaljne regulacije “Izgradnja naseljske saobraćajnice u Donjoj Borini i regulisanje bujičnog potoka „Crkvenjak“, kao i predlog odluke o usvajanju Plana detaljne regulacije “Regulacija dela rečnog korita u Donjoj Borini – Borinska reka“.

Među nacrtima odluka utvrđenim na sednici Opštinskog veća u Malom Zvorniku je i predlog odluke o izradi Plana detaljne regulacije za izgradnju mreže vodosnabdevanja treće visinske zone naselja Radalj, u dužini od 9.544 metara i širini pojasa 20 metara, sa izgradnjom crpnih stanica za svaki zaseok u opštini, te predlog odluke da se ne izrađuje strateška procena uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije za izgradnju mreže vodosnabdevanja treće visinske zone naselja Radalj.

Javnom komunalnom preduzeću „Drina“ iz Malog Zvornika data je saglasnost na cenovnik komunalnih usluga za 2021. godinu, koji je predložio Nadzorni odbor ovog preduzeća.

Novi cenovnik komunalnih usluga predviđa povećanje naknade odvoženja smeća za korisnike komunalnih usluga u seoskim mesnim zajednicama na području opštine, sa 250 na 350 dinara, bez PDV-a.

Obrazlažući navedeni predlog, direktor JKP „Drina“ Dragan Čikarić naveo je da je odluka o korekciji cene odvoženja smeća u selima predložena u skladu sa načelom jednakosti, kojim se preduzeće rukovodi u pogledu politike cena prema korisnicima usluga u selima i urbanom delu opštine, težeći da ga dostigne.

On je podsetio da je cena odvoženja smeća u selima paušalna i znatno povoljnija u odnosu na cenu za korisnike u mesnim zajednicama Centar i Donje Naselje, napominjući da se obračun naknade za odvoženje smeća u gradskoj zoni vrši po metru kvadratnom i da iznosi 6,5 dinara po kvadratu.

Direktor komunalnog preduzeća rekao je i to da visina naknade za odvoženje smeća u selima odavno nije korigovana, iako je postojala potreba, usled konstantnog rasta cena i činjenice da su troškovi preduzeća pri pružanju ove usluge u selima znatno viši nego pri pružanju usluge u gradu.

Čikarić je kao razlog za korekciju naknade za odvoženje smeća u selima naveo i potrebu preduzeća da uveća prihode i smanji dugovanja prema dobavljačima energenata, navodeći da ona trenutno iznose oko 18.000.000 dinara i da, osim toga, postoje dugovanja preduzeća koje je aktuelno rukovodstvo zateklo 2016. godine, prilikom preuzimanja dužnosti u firmi, koja iznose oko 30.000.000 dinara.

Opštinsko veće opštine Mali Zvornik dalo je saglasnost i na ostale predložene cenovnike usluga JKP „Drina“ za 2021. godinu, na odluku Nadzornog odbora preduzeća o usvajanju cenovnika ostalih komunalnih i nekomunalnih usluga za 2021. godinu i odluku o usvajanju Programa radova na održavanju, čišćenju i pranju javnih površina za 2021. godinu.

Ostale predložene cene usluga ovog preduzeća u novoj godini ostale su nepromenjene.

Opštinsko veće opštine Mali Zvornik podržalo je i Program JKP „Drina“ za održavanje lokalnih i nekategorisanih puteva u letnjim i zimskim uslovima za 2021. godinu.

Razmotrena je i podržana i odluka Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća “Drina“ o usvajanju izmena i dopuna Programa poslovanja za 2020. godinu, kao i Program poslovanja JKP “Drina“ za 2021. godinu.

Nakon razmatranja odluke o usvajanju posebnog programa JKP „Drina“ za korišćenje sredstava i subvencija iz budžeta opštine Mali Zvornik za 2021. godinu, utvrđen je predlog odluke o dodeli tekućih subvencija ovom preduzeću.

Za izmirenje troškova preduzeća za električnu energiju, gas, vodosnabdevanje i smeće predviđena je pomoć u iznosu od 5.000.000 dinara.

Subvencija za prevoz cisterne u slučaju nestašice vode na području opštine u narednoj godini odobrena je u iznosu od 1.000.000 dinara.

Iznos od 1.000.000 dinara predviđen je i na ime subvencije za nadzor nad izvođenjem radova na izgradnji toplane na biomasu u Malom Zvorniku, dok će subvencijom od 4.000.000 dinara opština u idućoj godini obezbediti popuste u plaćanju komunalnih usluga za korisnike sa decom koja imaju neku vrstu invaliditeta.

Na 5. redovnoj sednici Opštinskog veća opštine Mali Zvornik, između ostalog, utvrđen je predlog odluke o finansijskoj podršci porodici sa decom u 2021. godini, te predlog odluke o usvajanju Strategije razvoja predškolskog vaspitanja i obrazovanja opštine Mali Zvornik 2020 – 2025 godine.

Doneta je odluka o dodeli podsticaja, kroz investiciona ulaganja u poljoprivredu opštine Mali Zvornik za 2020. godinu – investicije za meru kreditna podrška, kao i odluka o dodeli regresa za premiju osiguranja za useve, plodove, višegodišnje zasade, rasadnike i životinje, kroz investiciona ulaganja u poljoprivredu opštine Mali Zvornik za 2020. godinu, te odluka o dodeli sredstava za podršku preradi na gazdinstvu, kroz investiciona ulaganja u poljoprivredu opštine Mali Zvornik.

Na zahtev Mačvanskog upravnog okruga za pomoć u kupovini paketića za srpsku decu u Zajedničkom veću opština u Vukovaru, u Hrvatskoj, povodom predstojećih novogodišnjih i božićnih praznika, Opštinsko veće Mali Zvornik odgovorilo je pozitivno i za te namene odobrilo iz budžeta 30.000 dinara za nabavku 30 paketića.

Ljiljana Ristanović