Министарство унутрашњих послова, Сектор за ванредне ситуације, Oдељење за ванредне ситуације у Шапцу, издаје

 

 УПОЗОРЕЊЕ


ПОШТУЈТЕ ЗАКОН И ТИМЕ СПРЕЧИТЕ ПОЖАРЕ
НА ОТВОРЕНОМ ПРОСТОРУ И ШУМСКЕ ПОЖАРЕ ! 

Услед климатских промена и непажње грађана, број пожара се драстично увећава. Пожари на отвореном простору и шумски пожари узрокују уништавање читавог екосистема и наносе непроцењиве еколошке и материјалне штете. Најчешћи узрочник шумских пожара је човек – у преко 95 % случајева. Спаљивање обала и биљних остатака на њивама смањује приносе. 

УПОЗОРАВАМО ГРАЂАНЕ ДА ЈЕ ЗАКОНОМ О ЗАШТИТИ ОД ПОЖАРА
ЗАБРАЊЕНО СПАЉИВАЊЕ НА ОТВОРЕНОМ  ПРОСТОРУ !!!

 

Извод из Закона о заштити од пожара  „Службени гласник РС“, бр. 111/2009 и 20/2015

III МЕРЕ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА

Члан 50.

Забрањено је спаљивање остатака стрних усева, спаљивање смећа на отвореном простору и спаљивање биљних остатака.Лице које је радњама из става 1. овог члана изазвало пожар дужно је да ватрогасно-спасилачкој јединици надокнади трошкове интервенције, у складу с посебним прописом. 

Члан 71.

Грађанин који примети непосредну опасност од избијања пожара или примети пожар дужан је да уклони опасност, односно да угаси пожар ако то може учинити без опасности за себе или другог. Ако грађанин не може сам да угаси пожар, дужан је да о томе без одлагања обавести најближу ватрогасну јединицу, односно полицијску станицу.

VI КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 84.

Новчаном казном од 10.000 до 50.000 динара казниће се за прекршај физичко лице ако спаљује остатке стрних усева, смеће и биљне остатке на отвореном простору

Надзор над применом Закона о заштити од пожара врши Минисратство унутрашњих послова. У циљу сузбијања појаве спаљивања на отвореном простору, сви пожари биће испитани а починиоци процесуирани. Инспектори су овлашћени да покрену поступак за утврђивање одговорности лица која су изазвала пожар. 

Ближе информације можете добити 24 часа дневно на  телефон 1985 – Оперативни центар Шабац

 

МЕЊАЈМО ЛОШЕ НАВИКЕ

СПРЕЧИМО ПОЖАРЕ, ЉУДСКЕ ЖРТВЕ И МАТЕРИЈАЛНУ ШТЕТУ!