Mali Zvornik, 05.05.2020. godine

Republika Srbija
Opština Mali Zvornik
Štab za vanredne situacije
Broj: 06-668/163
Dana: 05.05.2020.godine
Mali Zvornik

 

Na osnovu člana 41. Zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama („Službeni glasnik RS“ broj 87/2018), a u vezi sa Odlukom o proglašenju vanrednog stanja u Republici Srbiji („Službeni glasnik RS“ broj 29/2020), Štab za vanredne situacije opštine Mali Zvornik na sednici održanoj 05.05.2020. godine doneo je:

Z A K LJ U Č A K

I

Štab za vanredne situacije opštine Mali Zvornik, upućuje zahtev Opštinskoj upravi opštine Mali Zvornik da se iz budžeta opštine izdvoje sredstva u iznosu od 2.700.000,00 dinara, za subvenciju računa usluge odnošenja smeća i vodosnabdevanje JKP Drina ka fizičkim licima za mesec april 2020. godine. 

II

Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja i biće objavljen na zvaničnoj internet prezentaciji i oglasnoj tabli opštine Mali Zvornik.

KOMANDANT ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE
Zoran Jevtić, dipl.inž.rud.