Мали Зворник, 30.03.2020. године

Република Србија
Општина Мали Зворник
Штаб за ванредне ситуације
Број: 06-668/82
Дана: 30.03.2020.године
Мали Зворник

 

На основу члана 41. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“ број 87/2018), члана 17. Уредбе о саставу и начину штабова за ванредне ситуације (“Службени гласник РС“, број 98/2010) и Одлуке о проглашењу ванредног стања („Службени гласник РС“ број 29/2020) Општински штаб за ванредне ситуације, на ванредној седници одржаној 30.03.2020. године донео је

З А К Љ У Ч А К

I

Председник општине и заменик председника општине Мали Зворник ће након што Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање достави списак пензионера чија је пензија нижа од 30.000,00 динара одредити износ новчаних средстава у сарадњи са Центром за социјални рад Мали Зворник и Црвеним крстом који ће бити исплаћен као новчана помоћ.

II

 

Исплата новчаних средстава из тачке I oвог закључка вршиће се преко Комисије за доделу новчаних помоћи и помоћи у натури корисницима са подручја општине Мали Зворник и преко Центра за социјални рад Мали Зворник. 

III

Овај закључак објавити на званичној интернет презентацији и огласној табли општине Мали Зворник.

ОПШТИНСКИ  ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ 

КОМАНДАНТ ШТАБА
Зоран Јевтић, с.р.