Mali Zvornik, 30.03.2020. godine

Republika Srbija
Opština Mali Zvornik
Štab za vanredne situacije
Broj: 06-668/82
Dana: 30.03.2020.godine
Mali Zvornik

 

Na osnovu člana 41. Zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama („Službeni glasnik RS“ broj 87/2018), člana 17. Uredbe o sastavu i načinu štabova za vanredne situacije (“Službeni glasnik RS“, broj 98/2010) i Odluke o proglašenju vanrednog stanja („Službeni glasnik RS“ broj 29/2020) Opštinski štab za vanredne situacije, na vanrednoj sednici održanoj 30.03.2020. godine doneo je

Z A K LJ U Č A K

I

Predsednik opštine i zamenik predsednika opštine Mali Zvornik će nakon što Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje dostavi spisak penzionera čija je penzija niža od 30.000,00 dinara odrediti iznos novčanih sredstava u saradnji sa Centrom za socijalni rad Mali Zvornik i Crvenim krstom koji će biti isplaćen kao novčana pomoć.

II

 

Isplata novčanih sredstava iz tačke I ovog zaključka vršiće se preko Komisije za dodelu novčanih pomoći i pomoći u naturi korisnicima sa područja opštine Mali Zvornik i preko Centra za socijalni rad Mali Zvornik. 

III

Ovaj zaključak objaviti na zvaničnoj internet prezentaciji i oglasnoj tabli opštine Mali Zvornik.

OPŠTINSKI  ŠTAB ZA VANREDNE SITUACIJE 

KOMANDANT ŠTABA
Zoran Jevtić, s.r.