Р  е  п  у  б  л  и  к  а    С  р  б  и  ј  а
Општина Мали Зворник
Општинска управа
Одељење за привреду,урбанизам и инсекцијске послове
Број: 320-  18/21-03
Датум: 16.08. 2021. године
 

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА БЕЗ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ
ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК ЗА 2022. ГОДИНУ

У складу са Законом о пољопривредном земљишту (“Службени гласник РС”, број 62/06,65/08-др закон, 41/09, 112/2015, 80/17 и 95/18-др закон)  и Правилником о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини (“Службени гласник РС”, број 16/2017, 111/2017, 18/2019, 45/2019, 3/2020, 25/2020, 133/20 и 63/21), Комисија за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта (у даљем тексту: Комисија) за територију општине Мали Зворник, расписује јавни позив којим обавештава:

  • образовнe установe – школe, стручнe пољопривреднe службe и социјалнe установe да им се може дати на коришћење површина пољопривредног земљишта у државној својини која је примерена делатности којом се баве, а највише до 100 хектара;
  • високообразовнe установe – факултетe и научнe институтe чији је оснивач држава и установe за извршење кривичних санкција да им се може дати на коришћење површина пољопривредног земљишта у државној својини која је примерена делатности којом се баве, а највише до 1.000 хектара;
  • правнa лицa у државној својини регистрована за послове у области шумарства;

да доставе потребну документацију ради остваривања коришћења без плаћања накнаде пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Мали Зворник за 2022. годину, до дана 31.октобра 2021. године.

Потребна документација:

  • Захтев за остваривање бесплатног коришћења без плаћања накнаде потписан од стране одговорног лица
  • Акт о оснивању установе, односно извод из привредног регистра за правно лице (не старији од шест месеци) којим се доказује да је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе;

Подносиоци захтева достављају потребну документацију из овог јавног позива, у неовереним копијама које морају бити читљиве, при чему Комисија општине Мали Зворник, задржава право да у случају потребе затражи достављање оригинала или оверене копије достављене документације.

Образац захтева може се преузети сваког радног дана од 07 до 15 часова, у просторијама Одељења за привреду,урбанизам и инспекцијске послове  Општинске управе  општине Мали Зворник, улица Краља Петра I, бр.38, I спрат, канцеларија 19 или са сајта www.malizvornik.org.

Рок за достављање захтева и потребне документације из овог јавног позива је 31. октобар 2021. године. Захтев приспео по истеку датума одређеног у овом јавнoм позиву сматраће се неблаговременим и Комисија  ће га вратити подносиоцу неотворен.

Захтев са потребном документацијом се подноси непосредно на писарници општине/града или поштом, у затвореној коверти са назнаком на предњој страни: „Право коришћења пољопривредног земљишта у државној својини без плаћања накнаде за 2022. годину“ за Комисију за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта  zа територији општине Мали Зворник за 2022. годину, на адресу: Одељење за привреду, урбанизам и инспекцијске послове Општинске управе општине Мали Зворник, ул.Краља Петра I, бр. 19. На полеђини коверте наводи се назив и адреса подносиоца захтева.

Контакт особа за све информације у вези са овим јавним позивом је Бранко Радић, телефон: 015/7-195-193, email:branko.radic@malizvornik.rs или лично у просторијама Одељења за привреду, урбанизам и инспекцијске послове  Општинске управе Мали Зворник,  Улица Краља Петра I, бр.19, I спрат, канцеларија 19.

Овај јавни позив објавити  на интернет страници општине Мали Зворник, огласној табли општине и огласним таблама месних канцеларија.

Председник Комисије
Крстић Драган, с.р.

Јавни позив