Република Србија
ОПШТИНА МАЛИ ЗВОРНИК
ОПШТИНСКА УПРАВА
Број: 208-7
Дана, 30.01.2014. године
МАЛИ ЗВОРНИК

  

            Општинска управа Општине Мали Зворник, Одељење за општу управу и друштвене делатности на основу члана 14, 15, 21. и 24. став 3. Закона о јединственом бирачком списку (“Сл. гласник РС“, бр. 104/09 и 99/11) и тачке 3, 9. и 10. Упутства за спровођење Закона о јединственом бирачком списку (“Сл. гласник РС“, бр. 15/12) а у вези са Одлуком о расписивању избора за народне посланике („Сл. гласник РС“, бр. 8/14) заказаних за 16. март 2014. године, ОБЈАВЉУЈЕ

 

О Г Л А С

КОЈИМ СЕ ПОЗИВАЈУ ГРАЂАНИ ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК
ДА МОГУ ИЗВРШИТИ УВИД У БИРАЧКИ СПИСАК
И ТРАЖИТИ УПИС, БРИСАЊЕ, ИЗМЕНУ, ДОПУНУ ИЛИ
ИСПРАВКУ У БИРАЧКОМ СПИСКУ


1.  Део бирачког списка за подручје општине Мали Зворник изложен је у згради општине Мали Зворник (канцеларија бр. 29 у поткровљу).

2.  Увид у бирачки списак може се извршити сваког радног дана од 07 до 15 часова, закључно са 28. фебруаром 2014. године до 24 часа кад се закључује бирачки списак. 

3.  Захтев за упис, брисање, измену, допуну или исправку у бирачком списку подноси се закључно са 28. фебруаром 2014. године до 24 часа Општинској управи Општине Мали Зворник – Одељење за општу управу и друштвене делатности према месту пребивалишта. Уз захтев се подноси лична карта или извод из матичне књиге рођених за лица која још немају личну карту, доказ о пребивалишту на територији општине Мали Зворник и уверење о држављанству Републике Србије. 

4.  Од проглашења изборне листе право на увид и на подношење захтева за измену бирачког списка има и подносилац изборне листе или лице које он овласти у складу са законом на исти начин и по истом поступку по коме то право имају и грађани. Уз захтев прилажу и потeрбну документацију.

5.  Интерно расељено лице уписује се у бирачки списак према месту у коме је пријављено као интерно расељено лице.

6.  Грађани који желе да гласају за народне посланике Народне скупштине Републике Србије, према месту боравишта у земљи (изабрано место гласања), могу поднети Општинској управи општине Мали Зворник захтев да се у бирачки списак унесе податак да ће на предстојећим изборима бирач гласати према месту боравишта које се налази на подручју општине Мали Зворник, најкасније пет дана пре закључења бирачког списка. Уз захтев подноси се доказ о месту боравишта бирача на подручју општине Мали Зворник. Захтев мора да садржи име, презиме, име једног родитеља, ЈМБГ, општину, односно град и адресу пребивалишта бирача, као и адресу боравишта на подручју општине Мали Зворник, према којој ће бирач гласати.

7.  Грађани који имају боравиште у иностранству а пребивалиште на подручју општине Мали Зворник и желе да гласају за народне посланике Народне скупштине Републике Србије, према месту боравишта у иностранству, могу поднети Општинској управи општине Мали Зворник захтев да се у бирачки списак унесе податак да ће на предстојећим изборима бирач гласати према месту боравишта у иностранству, најкасније пет дана пре закључења бирачког списка. Захтев мора да садржи име, презиме, име једног родитеља, ЈМБГ, адресу пребивалишта на подручју општине Мали Зворник као и град и адресу боравишта у иностранству, према којој ће бирач гласати.

8.  Након закључења бирачког списка Министарство правде и државне управе врши све промене у бирачком списку (упис, брисање, измена, допуна или исправка) на начин и по поступку утврђеном законом.

9.  Захтев за упис или друге промене у бирачком списку могу поднети грађани и подносиоци проглашене изборне листе Министарству или Општинској управи општине Мали Зворник, најкасније 72 часа пре дана одређеног за одржавање избора.

10.  Грађанин који није уписан у бирачки списак не може остварити своје бирачко право и не може гласати.

  

                                                                                           ОПШТИНСКА УПРАВА

У Малом Зворнику, 30.01.2014. год.                      Одељење за општу управу и                                                                                                                  друштвене делатности