На основу члана 79. тачке 2. Закона о локалној самоуправи (,,Сл.гласник РС“ број 129/07), Скупштина општине Мали Зворник, на седници дана 30.05.2014. године, донела је следећи 

З А К Љ У Ч А К

 I 

Упућује се апел свим надлежним органима и организацијама Републике Србије да, у циљу спречавања потпуног привредног слома општине Мали Зворник и њеног гашења, под хитно реше проблем пуштања у саобраћај магистралног пута I-Б реда, Мали Зворник – Љубовија, деонице у Малом Зворнику код ,,Старог Моста“, као и проблем поновног отварања граничног прелаза са Босном и Херцеговином и Републиком Српском, преко пешачког моста Краља Александра Првог Карађорђевића – ,,Мали Зворник Стари Мост (Пешачки) (СРБ) – Зворник (БиХ)“.

Упућује се апел свим надлежним органима и организацијама Републике Србије, да у циљу отклањања последица поплава и активирања клизишта на целој територији Општине, општини Мали Зворник доставе помоћ у виду слања стручних лица и механизације, који ће бити ангажовани на санацији последица природне катастрофе. 


II
 

Закључак објавити у  ,,Сл.листу општине Мали Зворник“ и интернет сајту општине Мали Зворник. 

III 

Закључак доставити: Влади Републике Србије и ЈП ,,Путеви Србије“ . 

О б р а з л о ж е њ е 

У општини Мали Зворник је, услед незапамћене природне катастрофе тј. незапамћене количине падавина, дана 14.05.2014. године, на целој територији Општине проглашена ванредна ситуација. Временске непогоде су довеле до пораста водостаја реке Дрине, свих река на подручју Општине, плављења великог подручја Општине као и до активирања неколико десетина клизишта. Срушено је 15 мостова, оштећено 11 мостова, уништено 40 км путева а срушен је, оштећен или клизиштима угрожен знатан број стамбених објеката.

Дана 15.05.2014. године, покренуло се велико клизиште у Малом Зворнику код ,,Старог Моста“, где је цело брдо кренуло према реци Дрини, а према незваничним подацима неконтролисано клизи измећу 3-5 милиона м3 земље, камења, воде, дрвећа и другог материјала.

Наведено клизиште је затворило пут IБ реда Мали Зворник – Љубовија, на локацији ,,Стари Мост“, који је жила куцавица општине Мали Зворник, а нанос је сишао у корито реке Дрине и засуо око 1/3 корита.

Проблем са клизиштем није решен ни до данас. Оваква ситуација фактички је целу општину Мали Зворник физички поделила на два дела, довела до затварања граничног прелаза са Босном и Херцеговином и Републиком Српском, преко пешачког моста Краља Александра Првог Карађорђевића – ,,Мали Зворник Стари Мост (Пешачки) (СРБ) – Зворник (БиХ), и у многом допринела драматично тешкој привредној ситуацији на подручју Општине.

Имајући у виду напред наведено као и географски положај Малог Зворника, практично је онемогућен промет роба, добара и услуга на територији Општине. Наиме огромна већина послодаваца, правних лица и предузетника остала је изолована у северном делу, а седишта званичних институција Републике, локалне самоуправе као и пошта и банке остале су одсечене у јужном делу Општине. Овакво стање ствари у огромној мери отежава а код неких привредних субјеката и потуно онемогућава нормално пословање што ће довести до њиховог гашења или промене седишта и одласка на подручја других општина.

Осим тога, имајући у виду да знатан део становништа општине Зворник у Босни и Херцеговини – Републици Српској, еконоски и привредно гравитира према Републици Србији и општини Мали Зворник, затварањем граничног прелаза ,,Мали Зворник Стари Мост (Пешачки) (СРБ) – Зворник (БиХ), који је у нормалним околностима имао фреквенцију преласка од неколико хиљада људи дневно, у економски безизлазан положај доведен је велики број послодаваца, правних и физичких лица који своју делатност обављају у Малом Зворнику, у непосредној близини граничног прелаза али и у остатку Општине.

Неизвестан је и упис ученика у основне и Средњој школи на територији Општине, у следећој школској години јер ће због отежаног доласка ученика до школа родитељи своју децу уписивати у школе у другим општинама, а већ уписану децу исписивати из малозворничких школа што може без егзистенције оставити велики број просветних радника.

Уколико овакво стање остане на снази, у великој мери ће опасти привредна активност на подручју Општине, доћи ће до драматичног отпуштања радника што ће довести до пада животног стандарда становништва у и онако сиромашној средини, што у својој коначници може имати за последицу потпуни привредни слом општине Мали Зворник а самим тим и њено гашење. Због свега тога поред самих радника и послодаваца на губитку ће бити и Општина али и Република због изостанка прихода остварених кроз порезе и доприносе који се сливају у јавне буџете.

Имајући у виду напред наведено Скупштина општине Мали Зворник апелује свим надлежним органима и организацијама Републике Србије да, под хитно реше проблем пуштања у саобраћај магистралног пута IБ реда Мали Зворник – Љубовија, деонице у Малом Зворнику код ,,Старог Моста“, као и проблем поновног отварања граничног прелаза са Босном и Херцеговином и Републиком Српском, преко пешачког моста Краља Александра Првог Карађорђевића – ,,Мали Зворник Стари Мост (Пешачки) (СРБ) – Зворник (БиХ)“, као и да у циљу отклањања последица поплава и активирања клизишта на целој територији Општине, општини Мали Зворник доставе помоћ у слању стручних лица и механизације, који ће бити ангажовани на санацији последица природне катастрофе. 

 

Број: 06-809                                                                        ПРЕДСЕДНИК
Дана 30.05.2014. године                                            СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мали Зворник                                                                  Радован Тадић, с.р.