Na osnovu člana 79. tačke 2. Zakona o lokalnoj samoupravi (,,Sl.glasnik RS“ broj 129/07), Skupština opštine Mali Zvornik, na sednici dana 30.05.2014. godine, donela je sledeći 

Z A K LJ U Č A K

 I 

Upućuje se apel svim nadležnim organima i organizacijama Republike Srbije da, u cilju sprečavanja potpunog privrednog sloma opštine Mali Zvornik i njenog gašenja, pod hitno reše problem puštanja u saobraćaj magistralnog puta I-B reda, Mali Zvornik – Ljubovija, deonice u Malom Zvorniku kod ,,Starog Mosta“, kao i problem ponovnog otvaranja graničnog prelaza sa Bosnom i Hercegovinom i Republikom Srpskom, preko pešačkog mosta Kralja Aleksandra Prvog Karađorđevića – ,,Mali Zvornik Stari Most (Pešački) (SRB) – Zvornik (BiH)“.

Upućuje se apel svim nadležnim organima i organizacijama Republike Srbije, da u cilju otklanjanja posledica poplava i aktiviranja klizišta na celoj teritoriji Opštine, opštini Mali Zvornik dostave pomoć u vidu slanja stručnih lica i mehanizacije, koji će biti angažovani na sanaciji posledica prirodne katastrofe. 


II
 

Zaključak objaviti u  ,,Sl.listu opštine Mali Zvornik“ i internet sajtu opštine Mali Zvornik. 

III 

Zaključak dostaviti: Vladi Republike Srbije i JP ,,Putevi Srbije“ . 

O b r a z l o ž e nj e 

U opštini Mali Zvornik je, usled nezapamćene prirodne katastrofe tj. nezapamćene količine padavina, dana 14.05.2014. godine, na celoj teritoriji Opštine proglašena vanredna situacija. Vremenske nepogode su dovele do porasta vodostaja reke Drine, svih reka na području Opštine, plavljenja velikog područja Opštine kao i do aktiviranja nekoliko desetina klizišta. Srušeno je 15 mostova, oštećeno 11 mostova, uništeno 40 km puteva a srušen je, oštećen ili klizištima ugrožen znatan broj stambenih objekata.

Dana 15.05.2014. godine, pokrenulo se veliko klizište u Malom Zvorniku kod ,,Starog Mosta“, gde je celo brdo krenulo prema reci Drini, a prema nezvaničnim podacima nekontrolisano klizi izmeću 3-5 miliona m3 zemlje, kamenja, vode, drveća i drugog materijala.

Navedeno klizište je zatvorilo put IB reda Mali Zvornik – Ljubovija, na lokaciji ,,Stari Most“, koji je žila kucavica opštine Mali Zvornik, a nanos je sišao u korito reke Drine i zasuo oko 1/3 korita.

Problem sa klizištem nije rešen ni do danas. Ovakva situacija faktički je celu opštinu Mali Zvornik fizički podelila na dva dela, dovela do zatvaranja graničnog prelaza sa Bosnom i Hercegovinom i Republikom Srpskom, preko pešačkog mosta Kralja Aleksandra Prvog Karađorđevića – ,,Mali Zvornik Stari Most (Pešački) (SRB) – Zvornik (BiH), i u mnogom doprinela dramatično teškoj privrednoj situaciji na području Opštine.

Imajući u vidu napred navedeno kao i geografski položaj Malog Zvornika, praktično je onemogućen promet roba, dobara i usluga na teritoriji Opštine. Naime ogromna većina poslodavaca, pravnih lica i preduzetnika ostala je izolovana u severnom delu, a sedišta zvaničnih institucija Republike, lokalne samouprave kao i pošta i banke ostale su odsečene u južnom delu Opštine. Ovakvo stanje stvari u ogromnoj meri otežava a kod nekih privrednih subjekata i potuno onemogućava normalno poslovanje što će dovesti do njihovog gašenja ili promene sedišta i odlaska na područja drugih opština.

Osim toga, imajući u vidu da znatan deo stanovništa opštine Zvornik u Bosni i Hercegovini – Republici Srpskoj, ekonoski i privredno gravitira prema Republici Srbiji i opštini Mali Zvornik, zatvaranjem graničnog prelaza ,,Mali Zvornik Stari Most (Pešački) (SRB) – Zvornik (BiH), koji je u normalnim okolnostima imao frekvenciju prelaska od nekoliko hiljada ljudi dnevno, u ekonomski bezizlazan položaj doveden je veliki broj poslodavaca, pravnih i fizičkih lica koji svoju delatnost obavljaju u Malom Zvorniku, u neposrednoj blizini graničnog prelaza ali i u ostatku Opštine.

Neizvestan je i upis učenika u osnovne i Srednjoj školi na teritoriji Opštine, u sledećoj školskoj godini jer će zbog otežanog dolaska učenika do škola roditelji svoju decu upisivati u škole u drugim opštinama, a već upisanu decu ispisivati iz malozvorničkih škola što može bez egzistencije ostaviti veliki broj prosvetnih radnika.

Ukoliko ovakvo stanje ostane na snazi, u velikoj meri će opasti privredna aktivnost na području Opštine, doći će do dramatičnog otpuštanja radnika što će dovesti do pada životnog standarda stanovništva u i onako siromašnoj sredini, što u svojoj konačnici može imati za posledicu potpuni privredni slom opštine Mali Zvornik a samim tim i njeno gašenje. Zbog svega toga pored samih radnika i poslodavaca na gubitku će biti i Opština ali i Republika zbog izostanka prihoda ostvarenih kroz poreze i doprinose koji se slivaju u javne budžete.

Imajući u vidu napred navedeno Skupština opštine Mali Zvornik apeluje svim nadležnim organima i organizacijama Republike Srbije da, pod hitno reše problem puštanja u saobraćaj magistralnog puta IB reda Mali Zvornik – Ljubovija, deonice u Malom Zvorniku kod ,,Starog Mosta“, kao i problem ponovnog otvaranja graničnog prelaza sa Bosnom i Hercegovinom i Republikom Srpskom, preko pešačkog mosta Kralja Aleksandra Prvog Karađorđevića – ,,Mali Zvornik Stari Most (Pešački) (SRB) – Zvornik (BiH)“, kao i da u cilju otklanjanja posledica poplava i aktiviranja klizišta na celoj teritoriji Opštine, opštini Mali Zvornik dostave pomoć u slanju stručnih lica i mehanizacije, koji će biti angažovani na sanaciji posledica prirodne katastrofe. 

 

Broj: 06-809                                                                        PREDSEDNIK
Dana 30.05.2014. godine                                            SKUPŠTINE OPŠTINE
Mali Zvornik                                                                  Radovan Tadić, s.r.