На основу члана 10. Одлуке о грађевинском земљишту („Сл. лист општине Мали Зворник“ број 12/17), Председник општине Мали Зворник oбјављује

ДРУГИ ОГЛАС О СПРОВОЂЕЊУ
ПОСТУПКА ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА – ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ДЕЛА КАТАСТАРСКИХ ПАРЦЕЛА 765/2 и 576-ДЕО „И“
СВЕ У КО МАЛИ ЗВОРНИК, У ПОСТУПКУ ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА

Закуподавац дела катастарских парцела је општина Мали Зворник.

Општина Мали Зворник у поступку прикупљања писмених понуда даје у закуп делове катастарских парцела 765/2 и 576-део „И“, све у КО Мали Зворник, дефинисане према локацијама и то:

– Локација бр. 5: се налази у УЛИЦИ СВЕТОСАВСКА 5 на катастарској парцели број 765/2 у К.О. Мали Зворник, број листа непокретности 262. Издати у закуп шест локација следећих површина (редом): једна локација површине P = 32,00 m2 (графички прилог слика 2- ознака „С“) , две локације површина P = 29,00 m2 (графички прилог слика 2- ознаке „Т“ и „У“),једна локација површине P = 27,00 m2 (графички прилог слика 2 – ознака „Ћ“), једна локација површине P = 28,00 m2 (графички прилог слика 2 – ознака „П“) и једна локација површине P = 24,00 m2 (графички прилог слика 2- ознака „Р“), за постављање шест монтажних објеката привременог карактера (на свакој описаној локацији по један објекат).
Прве четири од укупно набројаних шест локација на парцели се налазе у низу једна иза друге при чему су преостале две локације у њиховој непосредној близини.
Најближа локација овог низа је удаљена од коловоза око 18,0 м.

– Локација бр. 9: се налази у РИБАРСКОЈ УЛИЦИ на катастарској парцели број 576 у К.О. Мали Зворник, број листа непокретности 262. Издати у закуп једну локацију површине P = 30,00 m2 (графички прилог слика 1 – ознака „И), за постављање једног монтажног објекта привременог карактера.
Наведена локација је смештена на улазу у Рибарску улицу, максимално удаљена од коловоза око 9,0 м.

– ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ СА ПРИКАЗОМ ЛОКАЦИЈА ПО ЗОНАМА

1. Централна зона обухвата следећу локацију са катастарском парцелом на КО МАЛИ ЗВОРНИК:
1.1 ЛОКАЦИЈА 9 – РИБАРСКА УЛИЦА, број катастарске парцеле 576-део „И“

Слика 1. Локација бр. 9

2. Зона Нови мост обухвата следећу локацију са катастарском парцелом на КО МАЛИ ЗВОРНИК:
2.1 ЛОКАЦИЈА 5 – УЛИЦА СВЕТОСАВСКА 5 , број катастарске парцеле 765/2

Слика 2. Локација бр.5

 

Општина Мали Зворник у поступку прикупљања писмених понуда даје у закуп делове катастарских парцела 765/2 и 576-део „И“ све у КО Мали Зворник, дефинисане према локацијама на период до 30 месеци.

Закупац привремени објекат користи у складу са наменом утврђеном урбанистичким условима, исти поставља у складу са Програмом постављања и уклањања монтажних објеката привременог карактера на територији општине Мали Зворник („Сл. лист општине Мали Зворник“ број 18/20), а уколико се земљиште које се даје у закуп буде приводило намени у складу са Планским актом и пре истека рока закупа, будући закупац је дужан да преда посед земљишта општини Мали Зворник и уклони објекат о свом трошку по добијању писменог обавештења у складу са уговором.

Давање у закуп грађевинског земљишта извршиће се у поступку прикупљања писмених понуда, а поступак ће се сматрати успелим ако за оглашену парцелу Комисија констатује да су приспеле најмење две уредне понуде.

Непотпуне, односно неблаговремене и неуредне понуде се одбацују.

Неуредна понуда је понуда која је поднета у отвореној коверти или без видљиве ознаке, на коју појединачну парцелу (односно њен део) се односи; која не садржи податке и документа тражене огласом; у којој понуђени износ није у складу са чланом 28. став 2. Одлуке о грађевинском земљишту („Сл. лист општине Мали Зворник“ број 12/17).

Понуда физичког лица обавезно садржи: назнаку земљишта које је предмет закупа; име, име једног родитеља и презиме; адресу, матични број и потпис; доказ о уплаћеном гарантном износу; број рачуна за враћање гарантног износа.

Понуда правног лица обавезно садржи: назнаку земљишта које је предмет закупа; назив фирме и матични број; име и презиме директора и његов потпис; оверену фотокопију извода из регистра привредних субјеката надлежног органа; оверену фотокопију овлашћења за заступање на отварању понуда, доказ о уплаћеном гарантном износу, број рачуна за враћање депозита, доказ о плаћеном порезу, Уверење Републичке управе јавних прихода и Локалне пореске администрације о измиреним дуговањима; потврду о пореском идентификационом броју.

Понуда предузетника обавезно мора да садржи: пословно име и седиште; мора бити потписана од стране овлашћеног лица и оверена печатом; садржати извод из регистра надлежног органа; потврду о пореском идентификационом броју, доказ о уплаћеном гарантном износу; број рачуна за враћање гарантног износа.

У случају да подносиоца понуде заступа пуномоћник, пуномоћје за заступање мора бити специјално и оверено од стране надлежног органа.

Понуда се доставља у затвореној коверти са видљивом назнаком на који се оглас односи и ко је подносилац понуде.

Понуда правног лица мора да садржи: назив, седиште и број телефона и мора бити потписана од стране овлашћеног лица.

Понуда је непотпуна ако не садржи све што је прописано, ако нису приложене све исправе како је то предвиђено, односно ако не садржи све податке предвиђене огласом или су подаци дати супротно објављеном огласу.

Закуп дела грађевинског земљишта на коме се могу поставити привремени објекти монтажног карактера износи:
– За локацију бр. 5 – 25,00 дин/м2;
– За локацију бр. 9 – 75,00 дин/м2.

Тржишна цена закупа грађевинског земљишта по 1 м2, процењена је на месечном нивоу, на основу Налаза судског вештака бр. 06-132/2 од 05.02.2021. године.

Критеријум за избор најповољнијег понуђача је највиша понуђена цена.

Понуђени износ закупнине по метру квадратном, мора бити дат у динарском износу, који је најмање једнак или већи од почетног износа утврђеног у расписаном огласу.
Уколико се на јавни оглас о прикупљању понуда пријаве два или више учесника и понуде исти износ цене, комисија ће затражити да у новом року, од три дана, понуђачи доставе другу понуду о висини цене, која мора бити већа од претходне понуде.

Понуде ће се достављати на адресу Општина Мали Зворник, улица Краља Петра I број 38, 15318 Мали Зворник.

Рок за подношење понуде биће 32 дана од дана објављивања огласа у дневном листу ,,Информер“. Понуде се предају лично на писарници општине Мали Зворник или препорученом поштанском пошиљком на наведену адресу, најкасније до дана 24.05.2021. године у 10:45 часова, а понуде које се доставе на писарницу општине Мали Зворник лично или путем препоручене пошиљке након назначеног времена сматраће се неблаговременим. Рок за доставу понуда рачунаће се од наредног дана од дана објаве огласа у дневном листу ,,Информер“.

Подносиоци писаних понуда за давање у закуп грађевинског земљишта на горе наведеним локацијама укључујући физичка, правна лица и предузетнике уплаћују гарантни износ у висини од 10% од почетне цене земљишта, на рачун број: 840-789804-38 са позивом на број: 97/97-065 и том приликом дужни су да доставе рачун на који ће им бити враћен гарантни износ.

Отварање писмених понуда одржаће се дана 24.05.2021. године у згради општине Мали Зворник улица Краља Петра I број 38, 15318 Мали Зворник, у сали Скупштине општине Мали Зворник у 11 часова.

Услови за спровођење поступка разматрања писмених понуда, за сваку конкретну локацију, су испуњени уколико пристигну најмање две благовремене и потпуне понуде.

У случају да је за оглашену парцелу приспела само једна понуда, поступак се понавља у року од 30 дана и сматра се успелим и ако је приспела само једна уредна понуда.

Уколико подносилац благовремене и потпуне понуде не приступи отварању писмених понуда, сматраће се да је одустао од понуде.

Уколико учесник прикупљања понуда који је понудио највиши износ цене одустане пошто је комисија утврдила који понуђач је понудио највиши износ цене, а пре доношења решења о отуђењу грађевинског земљишта, уплаћени гарантни износ се не враћа.

Лице које је одустало нема право на повраћај депозита.

Уколико подносилац благовремене и потпуне понуде након доношења Решења о давању у закуп грађевинског земљишта, од наведеног закупа одустане, неће имати право учешћа на наредном Огласу за давање у закуп грађевинског земљишта.

Подносилац благовремене и потпуне понуде који закључи Уговор о закупу грађевинског земљишта са општином Мали Зворник, на предметној локацији може поставити објекат у складу са Програмом постављања и уклањања монтажних објеката привременог карактера на територији општине Мали Зворник и предвиђеним урбанистичким параметрима, искључиво за обављање комерцијалне делатности. Уколико за сваку од поменутих локација, најповољнији понуђач буде физичко лице, то лице дужно је да општини Мали Зворник најкасније до дана постављања монтажног објекта привременог карактера на грађевинском земљишту које се даје у закуп, достави потврду Агенције за привредне регистре или акт о оснивању предузетника, друштва са ограниченом одговорношћу и сл., као доказ о намери бављења комерцијалном делатношћу.

Подносилац благовремене и потпуне понуде који закључи Уговор о закупу грађевинског земљишта са општином Мали Зворник, дужан је да уплати месечни износ закупнине за период од годину дана унапред, у року од 15 дана од дана закључења Уговора о закупу, према инструкцији надлежног Одељења Општинске управе општине Мали Зворник, а затим док траје закуп најкасније до 15. у месецу за претходни месец.

Подносиоци понуда који су до дана објаве Огласа о давању у закуп грађевинског земљишта, са општином Мали Зворник били у односу Закупац – Закуподавац, дужни су да уз понуду доставе Потврду Одељења за финансије, општу управу и друштвене делатности Општинске управе општине Мали Зворник о измиреним дуговањима за закуп грађевинског земљишта.

Додатне информације могу се добити на број телефона 015/719-51-88, локал 131, или на мејл: aleksandra.zekic@malizvornik.rs особа за контакт Александра Зекић, председник комисије.
 

Број: 06-132/56                                                                              ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Дана: 20.04.2021. године                                                                   МАЛИ ЗВОРНИK
У Малом Зворнику                                                                               Зоран Јевтић, с.р.