Република Србија
Општина Мали Зворник
Општинска управа
Број: 06-993/31
Дана: 27.08.2018. године
Мали Зворник 

У складу са чланом 27. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Службени гласник РС“ бр. 16/16 и 8/17), Општинска управа општине Мали Зворник дана 27.08.2018. године објављује: 

И Н Ф О Р М А Ц И Ј У 

Обавештавају се учесници Конкурса – Јавног позива за учешће на Конкурсу за суфинансирање пројеката ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања на територији општине Мали Зворник у 2018. години број 06-993 од 15.05.2018. године који је објављен дана 15.05.2018. године у недељном листу „Лознички недељник“ и на сајту општине Мали Зворник www.malizvornik.rs који су добили мањи износ средстава од траженог износа, да без одлагања, у року од два дана од дана објављивања ове информације, најкасније до понедељка 03.09.2018. године, доставе на адресу opstinamalizvornik@gmail.com. нову спецификацију трошкова у складу са додељеним средствима, односно обавештење о томе, да одустају од средстава која су им додељена.

Учесници су обавезни да нову спецификацију трошкова на ревидираном обрасцу, потписану и оверену доставе Стручној служби Општинске управе општине Мали Зворник приликом потписивања Уговора.

О датуму закључивања Уговора на основу Решења о расподели средстава по расписаном Конкурсу за суфининасирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији општине Мали Зворник у 2018. години, бићете накнадно обавештени.

Потребно је такође да отворите наменски рачун код Управе за трезор преко кога ће Вам бити уплаћена средства која су Вам одобрена и исти доставите Општинској управи општине Мали Зворник пре закључивања уговора. 

 ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК
Стручна служба

Предлог Одлуке о расподели средстава по Конкурсу за суфинансирање пројеката ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања на територији општине Мали Зворник у 2018 . години>>>

Информација за учеснике конкурса>>>

Решење о додели средстава за суфинансирање пројеката>>>