РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА МАЛИ ЗВОРНИК
КОНКУРСНА КОМИСИЈА
Број: 06-917/3
Датум: 20. мај 2019.
М а л и З в о р н и к

На основу Одлуке о расписивању Јавног конкурса за ангажовање пописивача (број:06-917/1 , од 17. маја 2019) за потребе спровођења пројекта „Ефикасно управљање јавном имовином-искорак ка бржем развоју наших локалних самоуправа“, број уговора 48-00-00032/2016-28-8, који финансира Европска унија кроз Програм Exchange 5, Конкурсна комисија општине Мали Зворник, дана 20. маја 2019. године, расписује

Ј А В Н И К О Н К У Р С

ЗА АНГАЖОВАЊЕ ПОПИСИВАЧА

НА ПРОЈЕКТУ „ЕФИКАСНО УПРАВЉАЊЕ ЈАВНОМ ИМОВИНОМ-ИСКОРАК КА БРЖЕМ РАЗВОЈУ НАШИХ ЛОКАЛНИХ САМОУПРАВА“

Пројекат „Ефикасно управљање јавном имовином-искорак ка бржем развоју наших локалних самоуправа“ финансира Европска унија у оквиру Програма Еxchange 5 из алокације за ИПА 2014, а спроводи Министарство државне управе и локалне самоуправе (МДУЛС) у сарадњи са Сталном конференцијом градова и општина (СКГО) као имплементационим партнером. Тело за уговарање свих пројеката грант шеме је Министарство финансија, односно Сектор за уговарање и финансирање програма из средстава Европске уније (CFCU). Пројекат спроводе општине Богатић, Владимирци и Мали Зворник.

У складу са обавезним активностима на пројекту општина Мали Зворник објављује јавни позив за ангажовање 3 екстерна пописивача са територије своје општине који ће спровести попис општинске имовине у трајању од 6 месеци. Ангажовани пописивачи ће радити на прикупљању података о општинској имовини, ажурирању базе података, и провери физичког стања објеката високоградње који су њена имовина. Поред овога, изабрани пописивачи ће бити у обавези да похађају два тродневна тренинга за спровођење пописа и ажурирање базе података објеката и земљишта.

Позивају се сва физичка лица са подручја општине Мали Зворник, која су пријављена као незапослена у евиденцији Националне службе за запошљавање, да у периоду од 20. маја до 7. јуна 2019. године пошаљу своју пријаву за наведену позицију Конкурсној комисији општине Мали Зворник.

Општи услови које кандидат треба да испуњава:

да је незапослено лице пријављено на евиденцији Националне службе за запошљавање;
да је држављанин Републике Србије;
да има најмање 18 година (пунолетно лице);
да има минимум средњу стручну спрему (IV степен);
да има пребивалиште на територији општине Мали Зворник;
да се против кандидата не води поступак истраге и кривични поступак, односно да кандидат није кажњаван.

Посебни услови које кандидат треба да испуни:

да одлично познаје рад на рачунару (MS Office-Word, Excel, интернет, јавно доступне базе података попут РГЗ-а и сл.)
да има добре комуникационе вештине
да поседује флексибилност за тимски рад

Предност ће имати кандидати:

који поседују вишу или високу стручну спрему
имају претходно искуство у попису (становништва, пољоприврених газдинстава, општинске имовине и сл.)
који поседују возачку дозволу „Б“ категорије
који поседују сопствено возило.

Прибављање доказа о чињеницама које су неопходне за одлучивање:

Чланом 103. став 3. Закона о општем управном поступку („Сл. гласник РС“ број: 18/16), прописано је да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама. Ако странка у року не поднесе личне податке неопходне за одлучивање органа, захтев за покретање поступка ће се сматрати неуредним.

Сагласно наведеном Комисија ће прибавити доказе о чињеницама о којима се води службена евиденција: уверење Националне службе за запошљавање да је подносилац пријаве незапослено лице; уверење о држављанству и потврду о пребивалиштву, изузев уколико кандидат изричито изјави да ће наведене податке прибавити сам. Наведене доказе кандидат може доставити уз пријаву и сам, а у циљу ефикаснијег и бржег спровођења изборног поступка.

Неопходна документација за пријаву:

Заинтересована лица треба да у предвиђеном року доставе следећа документа:

1) попуњену и потписану пријаву

2) оригинал или оверену фотокопију документа (диплома, уверење), којом се потврђује стручна спрема кандидата;

3) фотокопију очитане личне карту;

4) фотокопију очитане возачке дозволе (уколико је кандидат поседује)

5) оригинал потврде или уверења из евиденције Националне службе за запошљавање да се води као незапослено лице;

6) оригинал или фотокопију уверења о држављанству,

7) оригинал или фотокопију потврде о пребивалишту;

8) оригинал или фотокопију уверења да се против кандидата не води поступак истраге и кривични поступак;

9) оригинал или фотокопију уверења да кандидат није кажњаван;

10) потписану изјаву у којој се кандидат опредељује да ли ће сам/а прибавити податке о чињеницама о којима се води службена евиденција (документа под тачком 5., 6., и 7. ), или ће то орган учинити уместо њега.

Образац пријаве као и изјаву којом се опредењује за једну од две могућности (да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или ће то кандидат учинити сам), могуће је преузети на интернет страници општине Мали Зворник www.malizvornik.rsу делу који се односи на Конкурсе, или на писарници у услужном центру Општинске управе општине Мали Зворник, Краља Петра I 38. Попуњену изјаву неопходно је доставити уз горе наведену документацију како би орган могао даље да поступа. Потребно је да кандидати изјаву потпишу својеручно.

Подношење пријаве:

Пријаве се подносе у периоду од 20. маја до 7. јуна 2019. године, у затвореној коверти, лично или поштом на адресу Општина Мали Зворник, Конкурсној комисији, Краља Петра I 38, Мали Зворник.

Са назнаком: „ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА АНГАЖОВАЊЕ ПОПИСИВАЧА НА ПРОЈЕКТУ „ЕФИКАСНО УПРАВЉАЊЕ ЈАВНОМ ИМОВИНОМ-ИСКОРАК КА БРЖЕМ РАЗВОЈУ НАШИХ ЛОКАЛНИХ САМОУПРАВА“

Избор кандидата:

Сви кандидати чије су пријаве благовремене и који испуњавају услове из Јавног конкурса, биће тестирани – тестирање ће обухватити проверу практичног знања кандидата на рачунару. Тестирање је елиминационог карактера и само са канидатима који прођу тестирање обавиће се интервју и бодовање, а на основу тога донети коначна Одлука о избору.

О датуму и месту тестирања кандидати ће бити обавештени телефонским путем, путем електронске поште или поште, на бројеве и адресе које су навели у пријави.

Уколико током трајања пописа дође до спречености изабраног кандидата да извршава обавезе из уговора или уколико изабрани кандидат не испуњава обавезе из уговора у складу са пројектним задатком и планом рада, пописивач може бити замењен са другим кандидатом који је следећи на ранг листи.

Општина Мали Зворник ће са изабраним кандидатима потписати уговор о привременим и повременим пословима на период од 6 месеци. Планирани период ангажовања пописивача је од 1. јула до 31. децембра 2019. године.

НАПОМЕНА: Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве, односно пријаве уз које нису приложени сви потребни докази неће бити узете у разматрање.

Јавни конкурс се објављује на огласној табли Општинске управе општине Мали Зворник и на интернет страници општине Мали Зворник www.malizvornik.rs

Детаљне информације се могу добити у просторијама Општинске управе општине Мали Зворник, Краља Петра I 38, као и на телефон 015/7195-188 локал 128.

 

Јавни позив за пописиваче
Образац пријаве
Опис послова и критеријуми избора
Изјава
Резултати јавног позива