Мали Зворник, 14.06.2019. године

Република Србија
О П Ш Т И Н А М А Л И  З В О Р Н И К
Комисија за спровођење поступка
доделе бесповратних средстава брачним паровима
са пребивалиштем на територији општине Мали Зворник за
куповину кућа са окућницом на селу
Број: 06- 1103
Датум: 14.06.2019. године
МАЛИ ЗВОРНИК

На основу Одлуке о расписивању конкурса за доделу бесповратних средстава  брачним паровима са пребивалиштем на територији општине Мали Зворник за куповину куће са окућницом на селу број 06-986 од 27.05.2019. године , члана 69. став 1. тачка 18.  Статута општине Мали Зворник („Сл. лист општине Мали Зворник“, бр. 21/18) и члана 3. Правилника о условима за доделу бесповратних  средстава брачним паровима са пребивалиштем на територији општине Мали Зворник за куповину кућа са окућницом на селу („Сл. лист општине Мали Зворник“, бр. 04/19), Општинско веће општине Мали Зворник,  расписује  

Ј А В Н И  П О З И В

   ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА БРАЧНИМ ПАРОВИМА СА ПРЕБИВАЛИШТЕМ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК ЗА КУПОВИНУ КУЋА СА ОКУЋНИЦОМ НА СЕЛУ

 

I 

ПРЕДМЕТ ЈАВНОГ ПОЗИВА 

            Предмет јавног позива је додела бесповратних средстава брачним паровима, односно ванбрачних партнера ( у даљем тексту: Учесници конкурса),  са пребивалиштем на територији општине Мали Зворник за куповину кућа са окућницом на селу, до 50 ари, брачним паровима са пребивалиштем на територији општине Мали Зворник који немају стамбени простор у власништву/сувласништву и избор брачних парова, односно ванбрачних партнера којима ће бити додељена средства за куповину кућа са окућницом, на територији општине Мали Зворник.

Брачним паром/ванбрачним партнером, сматра се заједница живота жене и мушкарца који је склопљен у складу са законом којим се регулишу породични односи (Породични закон).

            Кућу са окућницом, чини стамбени објекат који је усељив или стамбени објекат који није усељив али је погодан за адаптацију и реконструкцију, стамбени објекат који је у изградњи (незавршен), као и земљиште које се налази на истој катастарској парцели, као и земљиште издвојено од исте катастарске парцеле а које се налази у истој катастарској општини, а које заједно са стамбеним објектом не прелази 50 ари, које се налазе на територији општине Мали Зворник.

            Село је основни облик територијалне, социјалне и економске организације становништва које се бави претежно пољопривредном.

            У циљу поправљања демографске структуре становништва, ове мере превасходно ће се примењивати у следећим насељеним местима: Брасина, Доња Борина, Радаљ, Сакар, Будишић, Амајић, Доња Трешњица, Цулине, Читлук и Велика Река.

            Укупна средства која се додељују по овом јавном позиву износе 2.000.000,00 динара.

            Учесници јавног позива могу да аплицирају само једном пријавом, а висина додељених средстава не може бити већа од 1.000.000,00 динара.

 II

 ЦИЉЕВИ ЈАВНОГ ПОЗИВА

 

            Циљеви јавног позива усмерени су на:

            – подстицање развоја руралних средина;

            – оживљавање и подмлађивање села кроз долазак деце и повећање наталитета;

            – иницирање процеса побољшања демографске структуре као предуслова за покретање привредних активности. 

III

 УСЛОВИ И КРИТЕРИЈУМИ ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА

             Учесници јавног позива могу бити брачни парови који морају да испуњавају следеће услове:

1. да су држављани Републике Србије и да немају двојно држављанство;

2. да један од супружника/ванбрачних партнера није старији од 45 година живота у моменту подношења пријаве на Конкурс

3. да један супружник има најмање 3 године  непрекидно пријављено пребивалиште на територији општине Мали Зворник;

4. супружници чија брачна заједница траје најмање годину дана;

5. супружници који нису власници или сувласници било какве непокретности на територији Републике Србије и да исти нису отуђили у претходних 5 година од дана објављивања Јавног позива;

6. чланови породичног домаћинства који нису власници или сувласници било какве непокретности на територији Републике Србије и да исту (родитељи малолетне деце, односно пунолетна деца) нису отуђили у претходних 5 година од дана објављивања Конкурса ;

7. супружници/ванбрачни партнери који нису сродници по правој линији без обзира на степен сродства, у побочној закључно са трећим степеном сродства, а у тазбинском сродству закључно са другим степеном сродства, као ни лица која су у међусобном односу усвојиоца и усвојеника, односно стараоца и штићеника са потенцијалним продавцем непокретности. 

8. да Учесници Конкурса нису правоснажно осуђивани  на казну затвора од најмање 6 месеци;

9. да грађевинска вредност предметне непокретности не прелази износ од 4.000.000,00 динара. 

Услови из претходног става морају бити кумулативно испуњени.

  Брачни парови – учесници Јавног позива могу аплицирати само са једном пријавом. 

IV 

ОБАВЕЗНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

            Уз пријаву на Конкурс ( образац пријаве се може добити у Општинској управи општине Мали Зворник – на писарници или преузети са сајта www.malizvornik.rs),  потребно је доставити следећу обавезну документацију:

1) фотокопију личних карата брачног пара/ванбрачних партнера, пунолетне деце и извод из МК рођених за малолетну децу;

2) оверене фотокопије диплома о стеченом образовању;

3) доказ о држављанству Републике Србије (у трајању од најмање 3 године);

4) доказ о брачној заједници ( извод из МКВ брачног пара не старији од месец дана)

5) оверену изјаву брачног пара/ванбрачних партнера за себе и њихову малолетну децу и оверену изјаву њихове пунолетне деце да не поседују у власништву/сувласништву непокретност (стамбени објекат, грађевинско земљиште или пољопривредно земљиште) и да исту нису отуђили у претходних 5 година, како на територији  Републике Србије тако и на територији других држава ( изјава се може преузети у Општинској управи општине Мали Зворник – на писарници или преузети са сајта www.malizvornik.rs);

 6) потврду из Министарства финансија РС – Пореске управе да није било преноса власништва или сувласништва имовине на име брачног пара и чланова њиховог породичног домаћинства из тачке 5. овог члана;

7) потврду издату од стране надлежне Локалне пореске администрације о непоседовању непокретности у месту пребивалишта брачног пара и чланова породичног домаћинства;

Ако један или оба супружника имају двојно држављанство, сваки од супружника који има двојно држављанство, обавезан је да достави уверење надлежног органа државе чији је држављанин, да не поседује било какву имовину у тој другој држави.

8) лист непокретности издат од стране РГЗ – Службе за Катастар непокретности за непокретност коју предлажу за куповину;

9) оверену  изјаву потенцијалног продавца да је прихватио услове Јавног позива и да је сагласан са истим;

10) оверену изјаву потенцијалног продавца да је власник/сувласник куће и окућнице, да је сагласан да исте отуђи у корист подносиоца пријаве, да као власник наведених непокретности тврди да предметне непокретности нису у спору или под теретом (под хипотеком и да непокретност није предмет оставинског поступка који је у току), као и да су уписане у Катастару непокретности, односно да је поступак озакоњења окончан, и  да ће примопредају предметних непокретности извршити након уплате новчаних средстава на његов текући рачун, а у складу са претходно сачињеним одговарајућим уговорима закљученим између општине Мали Зворник, продавца и купца, и уговора закљученог између купца и продавца.

11) потврде о пријави пребивалишта за супружнике на територији општине Мали Зворник;

12) оверену изјаву брачног пара/ванбрачних партнера  да ће становати у предметној кући и да исту неће отуђити у периоду од 20 година од дана потписивања Уговора (изјава се може преузети у Општинској управи општине Мали Зворник – на писарници или преузети са сајта www.malizvornik.rs); 

13. уверење МУП-а да учесник Конкурса није правоснажно осуђиван на казну затвора од најмање 6 месеци.

Документација поднета на Конкурс се не враћа.

Потврде, уверења и изводи надлежних органа  из става 1. овог члана морају бити издати након расписивања Конкурса.

V 

Заинтересована лица подносе пријаве на јавни позив  са потребним доказима Комисији за спровођење поступка доделе бесповратних средстава брачним паровима у року од  30 дана од дана објављивања Јавног позива.

Документација се предаје у затвореним ковертама на писарници Општинске управе општине Мали Зворник лично или путем поште препорученом пошиљком на адресу: Општина  Мали Зворник, ул. Краља Петра I бр. 38, са назнаком  “Конкурс  за доделу бесповратних средстава брачним паровима са пребивалиштем  на територији општине Мали Зворник за куповину кућа са окућницом на селу“. 

Рок за подношење пријаве са потребним доказима је 14.07.2019. године. 

Пријаве ће се разматрати и о њима одлучивати по критеријумима и поступку утврђеним Правилником о условима за доделу бесповратних средстава брачним паровима са пребивалиштем на територији општине Мали Зворник за куповину кућа са окућницом на селу.

Неће се узимати у разматрање неблаговремене, недопуштене и непотпуне или неправилно попуњене пријаве, пријаве које нису поднете од стране овлашћених лица, као ни пријаве које нису предмет јавног позива.

Комисија није у обавези да тражи додатну документацију или информације од Учесника конкурса или надлежних органа, као ни да се обраћа надлежним органима, већ оцену и разматрање поднетих пријава Комисија врши искључиво  на основу документације коју су Учесници конкурса поднели до истека рока  предвиђеног у тексту конкурса.

Документација се не подноси у оригиналу, већ се прилаже фотокопија тражених докумената, с тим што Комисија задржава право да пре потписивања уговора затражи оригинал документације на увид. Комисија не враћа примљену документацију већ се она чува у архиви Општинске управе општине Мали Зворник. Предлог листе Учесника конкурса о додели бесповратних средстава сачињава се након бодовања према критеријумима из Правилника о условима за доделу бесповратних средстава брачним паровима на територији општине Мали Зворник за куповину сеоских кућа са окућницом.

Комисија је дужна да у року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава на Конкурс сачини Предлог листе  учесника  конкурса којима се додељују средства и достави га Општинском већу  општине Мали Зворник.

Одлуку о додели средстава доноси Општинско веће општине Мали Зворник на предлог Комисије.

Одлука о додели средстава објављује се на огласној табли и на сајту општине Мали Зворник. 

За све потребне информације можете се обратити  Општинској управи општине Мали Зворник, у канцеларију број 10, код Биљане Спасеновић, или на телефон 015/472-035.

 

    Комисија за спровођење поступка доделе бесповратних                                                

средстава брачним паровима са пребивалиштем на територији 

општине Мали Зворник за куповину кућа са окућницом на селу 

  1. Биљана Спасеновић , председник
  2. Борис Катић, заменик председника
  3. Славица Симеуновић, члан
  4. Бранко Андрић, члан
  5. Драгана Несторовић, члан 

 

01 – Образац – Пријава

02 – Образац – Изјава

03 – Јавни позив