На основу члана 20. Закона о локалној самоуправи ( „ Службени гласник РС“ бр. 129/2007, 83/2014-др. закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), у складу са Уговором о сарадњи између Представништва HELVETAS Swiss Intercooperation SRB и општине Мали Зворник у вези спровођења Програма „Општински економски развој у источној Србији“ Фаза 2- Реформа пореза на имовину и на основу Решења начелника Општинске управе о образовању  Комисије за избор сарадника (пописивача) на терену број 06-2085 од 28.11.2019. године, Комисија за избор сарадника (пописивача ) на терену објављује:

ЈАВНИ ПОЗИВ
за 1 сарадника ( пописивача) на терену у пројекту „ Реформа пореза на имовину“

Позивају се сва лица са подручја општине Мали Зворник  која су пријављена као незапослена  у евиденцији Националне службе за запошљавање, да се у периоду од 08.07.2020. године до 17.07.2020. године пријаве са документацијом у времену од 07 до 15 часова у писарници Општинске управе општине Мали Зворник, Краља Петра I  38.

Пописивач ће бити ангажован у попису имовине пореских обвезника на територији општине Мали Зворник у вези спровођења пројекта „ Реформа пореза на имовину.“

     Општи услови које кандидат треба да испуњава:   

Да је држављанин Републике Србије (за изабрано  лице прибавља Комисија по службеној дужности);

-Да има најмање 18 година (пунолетно лице);

-Да има најмање средњи (IV) степен стручности (оверена копија дипломе);

-Да добро познаје терен (да станује на територији општине за коју се пријављује за пописивача);

-Да има читак рукопис;

-Да против кандидата није покренута истрага и није подигнута оптужница ( за изабрано лице прибавља Комисија по службеној дужности. 

По избору кандидата, Уговор о обављању привремених и повремених послова биће потписан између општине Мали Зворник и пописивача, у складу са важећим законима-најдуже на период од 120 радних дана.

Избор кандидата обавиће се по истеку Јавног позива на огласној табли Општинске управе општине Мали Зворник, огласној табли Националне службе за запошљавање и интернет презентацији општине Мали Зворник www.malizvornik.rs. 

Детаљне информације могу се добити у периоду од 08.07.2020. године до 17.07.2020. године, у времену од 07 до 15 часова у просторијама Локалне пореске администрације Општинске управе општине Мали Зворник, Краља Петра I  38. 

                                                                    Председник  Комисије:
                                                            Мирјана Јовановић,дипл.економиста

У Mалом Зворнику,
дана 08.07.2020.године

Одлука о избору кандидата