На основу члана 20. Закона о локалној самоуправи (“Сл.гласник РС”, бр. 129/2007, 83/2014-др.закон и 101/2016, у складу са Меморандумом о сарадњи између International Managemenr Group (IMG) и Општине Мали Зворник у вези спровођења Програма „Општински економски развој у источној Србији“ Фаза 2 – Реформа пореза на имовину, и на основу Решења начелника Општинске управе о образовању Комисије за избор сарадника (пописивача) на терену бр. 06-558/2 од 14.03.2018. године, Комисија за избор сарадника (пописивача) на терену објављује;

ЈАВНИ ПОЗИВ
за 4 сарадника (пописивача) на терену у пројекту „Реформа пореза на имовину“

Позивају се сва лица са подручја општине Мали Зворник која су пријављена као незапослена у евиденцији Националне службе за запошљавање да се у периоду од 19.04.2018. до 23.04.2018. године пријаве са документацијом у времену од 07 до 15 часова у Писарници Општинске управе општине Мали Зворник, Краља Петра I 38.

Пописивачи биће ангажовани у попису имовине пореских обвезника на територији општине Мали Зворник у вези спровођења Пројекта „ Реформа пореза на имовину“.

Општи услови које кандидат треба да испуњава:

– Да је држављанин Републике Србије (за изабрана лица прибавља Комисија по службеној дужности);

– Да има најмање 18 година (пунолетно лице);

– Да има најмање средњи (IV) степен стручности (оверена копија дипломе)

– Да добро познаје терен (да станује на територији општине за коју се пријављује за пописивача),

– Да има читак рукопис

– Да против кандидата није покренута истрага и није подигнута оптужница (за изабрана лица прибавља Комисија по службеној дужности).

По избору кандидата, Уговор о обављању привремених и повремених послова биће потписан између Општине Мали Зворник и сваког пописивача, у складу са важећим законима – најдуже на период од 120 радних дана.

Прилком одабира кандидата поштоваће се принцип родне равноправности.

Избор кандидата обавиће се по истеку позива на огласној табли Општинске управе општине Мали Зворник, oгласној табли Националне службе за запошљавање и интернет презентације општине Мали Зворник www.malizvornik.rs.

Детаљне информације могу се добити у периоду од 19.04.2018 до 23.04.2018. године у времену од 07 до 15 часова у просторијама Локалне пореске администрације Општинске управе општине Мали Зворник, Краља Петра I 38.

Председник Комисије:
Мирјана Јовановић,дипл.економиста

У Mалом Зворнику,
дана 19.04.2018.године