Na osnovu člana 20. Zakona o lokalnoj samoupravi (“Sl.glasnik RS”, br. 129/2007, 83/2014-dr.zakon i 101/2016, u skladu sa Memorandumom o saradnji između International Managemenr Group (IMG) i Opštine Mali Zvornik u vezi sprovođenja Programa „Opštinski ekonomski razvoj u istočnoj Srbiji“ Faza 2 – Reforma poreza na imovinu, i na osnovu Rešenja načelnika Opštinske uprave o obrazovanju Komisije za izbor saradnika (popisivača) na terenu br. 06-558/2 od 14.03.2018. godine, Komisija za izbor saradnika (popisivača) na terenu objavljuje;

JAVNI POZIV
za 4 saradnika (popisivača) na terenu u projektu „Reforma poreza na imovinu“

Pozivaju se sva lica sa područja opštine Mali Zvornik koja su prijavljena kao nezaposlena u evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje da se u periodu od 19.04.2018. do 23.04.2018. godine prijave sa dokumentacijom u vremenu od 07 do 15 časova u Pisarnici Opštinske uprave opštine Mali Zvornik, Kralja Petra I 38.

Popisivači biće angažovani u popisu imovine poreskih obveznika na teritoriji opštine Mali Zvornik u vezi sprovođenja Projekta „ Reforma poreza na imovinu“.

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava:

– Da je državljanin Republike Srbije (za izabrana lica pribavlja Komisija po službenoj dužnosti);

– Da ima najmanje 18 godina (punoletno lice);

– Da ima najmanje srednji (IV) stepen stručnosti (overena kopija diplome)

– Da dobro poznaje teren (da stanuje na teritoriji opštine za koju se prijavljuje za popisivača),

– Da ima čitak rukopis

– Da protiv kandidata nije pokrenuta istraga i nije podignuta optužnica (za izabrana lica pribavlja Komisija po službenoj dužnosti).

Po izboru kandidata, Ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova biće potpisan između Opštine Mali Zvornik i svakog popisivača, u skladu sa važećim zakonima – najduže na period od 120 radnih dana.

Prilkom odabira kandidata poštovaće se princip rodne ravnopravnosti.

Izbor kandidata obaviće se po isteku poziva na oglasnoj tabli Opštinske uprave opštine Mali Zvornik, oglasnoj tabli Nacionalne službe za zapošljavanje i internet prezentacije opštine Mali Zvornik www.malizvornik.rs.

Detaljne informacije mogu se dobiti u periodu od 19.04.2018 do 23.04.2018. godine u vremenu od 07 do 15 časova u prostorijama Lokalne poreske administracije Opštinske uprave opštine Mali Zvornik, Kralja Petra I 38.

Predsednik Komisije:
Mirjana Jovanović,dipl.ekonomista

U Malom Zvorniku,
dana 19.04.2018.godine