Нa oснoву члaна46. Зaкoнa o плaнирaњу и изгрaдњи ( “ Сл.гласник РС “, бр. 72/2009, 81/2009 – испр. 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 и 9/2020 ) и чл. 36-43. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС“, број 32/19), оглашава:

ЈАВНИ УВИД
Нацрта Планова за потребе Jавног увида
Плана детаљне регулације „За изградњу насељске саобраћајнице у Сакару и регулисање потока у засеоку Шахмановићи“, општина Мали Зворник
и Измене и допуне Плана детаљне регулације „За изградњу фекалне канализације у насељу Сакар“ у општини Мали Зворник

ЈАВНИ УВИД обавиће се у трајању од 30 дана у периоду од 17. 03. 2021. године до 15. 04. 2021. године закључно, сваког радног дана од 08 до 14 часова, у канцеларији број 31. у згради Скупштине Општине Мали Зворник, ул. Краља Петра I број 38. у Малом Зворнику.

Нацрт Планова за потребе Jавног увида Плана детаљне регулације „За изградњу насељске саобраћајнице у Сакару и регулисање потока у засеоку Шахмановићи“, општина Мали Зворник и Измене и допуне Плана детаљне регулације „За изградњу фекалне канализације у насељу Сакар“ у општини Мали Зворник биће изложен у холу зграде општине и у дигиталном облику на званичној интернет страни Општине Мали Зворник www.malizvornik.rs/javni-pozivi-2/.

Позивају се органи, организације, јавна предузећа и остали носиоци јавних овлашћења, као и заинтересована правна и физичка лица, да за време трајања јавног увида, доставе примедбе и сугестије на предложено Планско решење у писменој форми, Одељењу за привреду, инспекцијске послове, урбанизам и обједињену процедуру у згради Скупштине Општине Мали Зворник, ул. Краља Петра I број 38. у Малом Зворнику.

Одељење за привреду, инспекцијске послове, урбанизам и обједињену процедуру Општинске управе Општине Мали Зворник, пружиће све потребне информације и стручну помоћ заинтересованим лицима, која врше увид у наведени плански документ, у горе назначеном термину.

Термин и место одржавања седнице Комисије за Планове, којој ће подносиоци примедби моћи да присуствују je 21.04.2021. године у 10:00 h у сали Општинског већа.
Сва додатна обавештења у вези раног јавног увида могу се добити радним данима на телефон број 015/ 7195-188 , локал 131.

Одељење за привреду, инспекцијске послове,
урбанизам и обједињену процедуру
ОПШТИНСКА УПРАВА МАЛИ ЗВОРНИК

Нацрт (графички део)