На основу Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Мали Зворник за 2017.годину (“Сл.лист општине Мали Зворник“,бр.2/17) и Решења о именовању председника, заменика и чланова Комисије буџетског фонда за за пружање подршке за спровођење мера пољопривредне политике и политике руралног развоја на територији општине Мали Зворник број 06-2453 од 22.12.2016. године и Решења о давању претходне сагласности Министарства пољопривреде и заштите животне средине број 320-00-2933/2018-09 од 03.05.2018. године, Комисија буџетског фонда за пружање подршке за спровођење мера пољопривредне политике и политике руралног развоја на територији општине Мали Зворник,  р а с п и с у ј е 

К  О   Н   К   У   Р  С

ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈА КРОЗ ИНВЕСТИЦИОНА УЛАГАЊА У ПОЉОПРИВРЕДУ ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК ЗА 2018. ГОДИНУ

Комисија буџетског фонда за пружање подршке за спровођење мера пољопривредне политике и политике руралног развоја на територији општине Мали Зворникрасписује Конкурс за доделу подстицаја ( у даљем тексту субвенција) кроз инвестициона улагања у пољопривреду.

01 – Текст конкурса

02 – Образац Изјаве

03 – Образац Захтева