Мали Зворник, 16.07.2019. године

На основу члана  102. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе (“ Сл.гласник РС“ бр. 21/16, 113/17, 113/17-др. закон и 95/18),  чланова 11.,12.,13.,14., и 15. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“ бр. 95/2016) и Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број: 112-5314/2019 од  29.05.2019. године, оглашава се 

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА
У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК

Изјава – Образац 1>>>

Мали Зворник, 16.07.2019. године

 

Република Србија
ОПШТИНА МАЛИ ЗВОРНИК
Општинска управа
Број: 105- 1/2019-02
Дана: 15.07.2019. године
МАЛИ ЗВОРНИК 

На основу члана  102. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе (“ Сл.гласник РС“ бр. 21/16, 113/17, 113/17-др. закон и 95/18),  чланова 11.,12.,13.,14., и 15. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“ бр. 95/2016) и Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број: 112-5314/2019 од  29.05.2019. године, оглашава се 

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА
У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК
 

 

I Орган у коме се раднa места попуњавају:

Општинска управа општине Мали Зворник, улица Краља Петра I, бр. 38, 15 318 Мали Зворник

 

II Радна  места  која се попуњавају:

– Назив радног места:

   Имовинско-правни послови- Млађи саветник – 1 извршилац

   Послови књиговође-контисте трезора- Виши референт – 1 извршилац

 

III  Опис послова  радног места:  Имовинско-правни послови

–          Обавља најсложеније послове у вези са коришћењем, управљањем, располагањем и евидентирањем државне имовине и имовине општине, обавља имовинско-правне послове за потребе доношења и спровођења докумената просторног и урбанистичког планирања, решава претходна имовинско-правна питања у поступцима издавања аката из обједињене процедуре и поступка легализације, обавља и све друге имовинско-правне послове поверене законом и другим прописима, води поступак ради утврђивања чињеница о којима се не води службена евиденција и издаје уверења, сачињава извештаје, анализе и информације и доставља их надлежним органима, сарађује са другим државним органима, предузећима, установама и другим органима и организацијама, припрема нацрте аката из свог делокруга рада  а које разматрају и доносе органи општине ( општинска управа, председник општине, општинско веће и скупштина општине), прати и примењује прописе  из ове области стамбених послова  и води стручне послове из ове области, стручни, административни и други послови Буџетског фонда за спровођење мера подршке пољопривредне политике и политике руралног развоја на подручју општине Мали Зворник, као и започете послове Фонда за развој општине Мали Зворник чији је правни следбеник Општинска управа општине Мали Зворник, води првостепени управни поступак, води поступак и доноси решења о конверзији и експропријацији, обавља и друге послове по налогу начелника општинске управе  и руководиоца одељења, лично је одговоран руководиоцу одељења и начелнику Општинске управе за законито, стручно, ефикасно, делотворно и благовремено обављање послова из делокруга својих послова и радних задатака.

Oпис послова  радног места: Послови књиговође-контисте трезора

–          Послови извршења буџета, пријем и обрада захтева, контрола исправности, тачности и законитости рачуноводствених исправа, потписом оверавање њихове валидности, контирање, израда налога за књижење и књижење свих пословних промена, води главну књигу трезора и помоћне књиге и евиденције за све буџетске кориснике, ликвидира целокупну улазну документацију, потписану документацију доставља овлашћеном лицу на оверу, прати квоте и апропријације за буџетске кориснике, врши ликвидирање на основу закључених уговора, усвојених нормативних аката, а ликвидирану и проверену документацију даје на плаћање, праћење прилива и извршења расхода и издатака на консолидованом рачуну трезора, послови буџетског рачуноводства и извештавања, управљање средствима на консолидованом рачуну трезора, обрада плаћања и евидентирање прихода и расхода, вођење књиговодства основних средстава и ситног инвентара, учествовање у припреми и изради буџета, завршних рачуна и извештаја, други послови по налогу шефа службе, руководиоца одељења и начелника Општинске управе, лично је одговоран шефу службе, руководиоцу одељења и начелнику Општинске управе за законито, стручно, ефикасно, делотворно и благовремено обављање послова из делокруга својих послова и радних задатака. 

 IV  Услови за рад на радном месту: Имовинско- правни послови

           Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама,  специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету из научне односно стручне области у оквиру  правних наука  или друштвено – хуманистичких наука,  положен државни стручни испит, завршен приправнички стаж и стечена вештина да се знања примене.

       Услови за рад на радном месту: Послови књиговође-контисте трезора

           Стечено средње образовање  у четворогодишњем трајању и познавање једноставних метода рада и поступака које је стечено радним искуством у струци од најмање пет  година, положен државни стручни испит као и вештина да се стечена знања примене. 

 V Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку:  Имовинско-правни послови– познавање Закона о јавној својини, Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права, као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда, Закона о експропријацији, Закона о општем управном поступку, Закона о претварању права коришћења у право својине на грађевинском земљишту уз накнаду, Закона о планирању и изградњи као и вештине: аналитичко резоновање, логичко закључивање, вештина комуникације, организационе способности и сл.

Послови књиговође-контисте трезора: познавање Закона о буџетском систему, Уредбе о буџетском рачуноводству као и вештине: аналитичко резоновање, логичко закључивање, вештина комуникације, организационе способности и сл.

Провера стручне способности, знања и вештина кандидата утврђиваће се у усменом разговору који је обавезан. 

VI  Место рада: Мали Зворник, Општинска управа, ул. Краља Петра 1, бр. 38 

VII  Aдреса на коју се подносе пријаве:

Конкурсна комисија Општинске управе општине Мали Зворник, ул. Краља Петра 1, бр. 38, 15 318 Мали Зворник, са назнаком: „за јавни  конкурс“ 

VIII Лице које је задужено за давање обавештења о јавном конкурсу: Биљана Спасеновић, телефон: 015/472-035. 

IX Кандидат треба да испуњава и остале услове прописане Законом о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе:

–           да је пунолетан држављанин Републике Србије;

–           да има прописано образовање;

–          да није правноснажно осуђиван на безусловну казну затвора од најмање шест месеци;

–           да му раније није престајао радни однос у државном органу, односно органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе, због теже повреде дужности из радног односа;

–          да испуњава остале услове одређене законом, другим прописом и актом о систематизацији радних места. 

X  Рок за подношење пријава:  Рок за подношење пријава је 15 дана и почиње да тече наредног дана од дана оглашавања обавештења о јавном конкурсу у дневном листу које се дистрибуира на целој територији Републике Србије «Информер» и на интернет презентацији општине Мали Зворник. 

XI  Садржина пријаве на јавни конкурс: Назив радног места за које се подноси пријава, име и презиме  кандидата, датум и место рођења, адреса становања, контакт телефон, краћа биографија, подаци о образовању, о врсти и дужини радног искуства са кратким описом послова на којима је кандидат радио, подаци о стручном усавршавању  и посебним вештинама потребним за обављање радног места уколико их поседује ( тимски рад, комуникација и сл.) 

XII  Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс:

Пријава са биографијом и доказима о досадашњем радном искуству ( потврда, решење и други акти којима се доказује на којим пословима и са којом стручном спремом  и у ком периоду је стечено радно искуство; уверење о држављанству ( не старије од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених; диплома којом се потврђује стручна спрема;  доказ о положеном државном стручном испиту  (лица са положеним правосудним испитом уместо уверења о положеном државном стручном испиту достављају уверење о положеном правосудном испиту); уверење да кандидат није правноснажно осуђиван на безусловну казну затвора од најмање шест месеци ( извод из казнене евиденције надлежне Полицијске управе издат након објављивања конкурса), доказ да кандидату раније није престајао радни однос у државном органу, односно органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе због теже повреде дужности из радног односа, уверење о здравственој способности (доставља само изабрани кандидат накнадно).

Сви докази прилажу се у оригиналу  или у фотокопији која је оверена у општини, суду или код јавног бележника. 

XIII  Трајање радног односа: За наведенa раднa местa, радни однос се заснива на неодређено време. 

XIV  Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак:

Cа кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве и потпуне, уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за рад на оглашеном радном  месту обавиће се провера  стручних оспособљености, знања и вештина које се вреднују у изборном поступку о чему ће кандидати бити обавештени на контакте (бројеве телефона ) које наведу у својим пријавама. 

НАПОМЕНА:

Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу, органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе подлежу пробном раду од 6 месеци. Кандидати са положеним правосудним испитом уместо доказа о положеном државном стручном испиту подносе доказ о положеном правосудном испиту.

Одредбом члана 9. и члана 103. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/2016 и 95/18- аутент. тумачење) прописано је, између осталог, да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама. Наведене доказе кандидат може доставити уз пријаву и сам, а у циљу ефикаснијег и бржег
спровођења изборног поступка. Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се опредељује за једну од две могућности, да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандидат чинити сам. Наведену изјаву је могуће преузети на сајту општине Мали Зворник www.malizvornik.rs 

Попуњену изјаву је неопходно доставити уз напред наведене доказе како би орган могао даље да поступа. 

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или фотокопији овереној у општини или суду или од стране јавног бележника биће одбачене. 

Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.                                                                                                       

КОНКУРСНА КОМИСИЈА

Изјава – Образац 1>>>