NACRT ODLUKE O BUDŽETU

Na osnovu člana 43. Zakona o budžetskom sistemu (“Službeni glasnik RS“, br.54/09, 73/10,  101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13,108/13, 142/14 i 103/15), člana 32. Zakona o loklanoj samoupravi (“Službeni glasnik  RS“, 129/07 i 83/14), i člana 37. Statuta Opštine Mali Zvornik (“Službeni list Opštine Mali Zvornik“, br.5/15-prečišćen tekst), Skupština opštine Mali Zvornik je na sednici održanoj dana, ___.12. 2016. godine,  donela 

  O D L U K U
O BUDŽETU OPŠTINE MALI ZVORNIK  ZA 2017. GODINU 

           I OPŠTI DEO 

Član 1. 

Ovom odlukom utvrđuju se prihodi i primanja, rashodi i izdaci budžeta opštine Mali Zvornik za 2017. godinu, njegovo izvršavanje, obim i korišćenje, prava i obaveze korisnika budžetskih sredstava.

Budžet opštine Mali Zvornik za 2017.godinu čini:

Nacrt Odluke o Budžetu

Finansijski planovi

Pregled broja zaposlenih i sredstava za plate

Pregled kapitalnih projekata

Pregled kapitalnih projekata Ministarstvo finansija

Komisije i ugovori

Rekapitulacija programa