На основу члана 34. тачке 10, у вези са тачком 2а. Закона о венредним ситуацијама (Сл.гласник РС“ број 111/09, 92/11 и 93/12), Општински штаб за ванредне ситуације општине Мали Зворник, на седници дана 24.05.2014. године, донео је

Н А Р Е Д Б У

1. Обавезују се сви чланови савета месних заједница, на територији општине Мали Зворник, да на подручјима својих месних заједница под ХИТНО, у складу са законом, узму учешће у спровођењу задатака обнове, реконструкције и рехабилитације, узимајући у обзир потребе одрживог развоја и смањења угрожености и ризика од будућих ванредних ситуација, и то задатака:
а) Измуљења и чишћења путне и комуналне инфраструктуре,
б) Чишћења корита водотока за малу воду кроз насељена места,
в) Измуљења делова протицајних профила кроз насељена места,
г) Измуљења свих врста поплављених објеката, као и помоћ при вршењу асанације терена,
д) Уклањање комуналног отпада (грађевинског отпада, смећа, пластичне и металне амбалаже и другог) из корита вода другог реда на својој територији,
ђ) Прикупљања података, процену и утврђивање висине настале штете,
е) Организовања прикупљања и расподеле помоћи (укључујући и прављење спискова поплавама најугроженијих лица)
ж) Других задатака којима се ублажавају или отклањају непосредне поелседице поплава, као и
з) Организовања добровољаца на извршењу напред наведених задатака.

2. Обавезују се лица из тачке 1. Наредбе да, у реализацији наведених задатака успоставе директну сарадњу са Општинским штабом за ванредне ситуације општине Мали Зворник.

3. Реализацији наређења приступити одмах а савети месних заједница су дужни да кроз писмене дневне извештаје, преко председника савета, о извршењу задатака обавештавају Општински штаб за венредне ситуације.

4. Наредбу доставити саветима месних заједница.

Број: 06-725/31
Дана: 24.05.2014.године
Мали Зворник

Председник Општинског штаба
за ванредне ситуације општине Мали Зворник
Драган Богићевић