На основу члана 41. став 4. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљања у ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“ број 87/2018) Штаб за ванредне ситуације општине Мали Зворник на седници одржаној 13.12.2021. године, донео је

НАРЕДБУ

I

којом се наређује Извођачима радова са којима су склопљени уговори о зимском одржавању локалних и некатегорисаних путева, да данас 13.12.2021. године до 1200 часова доставе име, презиме и контакт телефон лица која су задужена по месним заједницама за чишћење локалних путева од снега као и име, презиме и контакт телефон председника и заменика председника Савета месних заједница који ће координирати све активности око чишћења путева, а потом имена, презимена и бројеве телефона наведених лица објавити на званичној интернет сраници општине Мали Зворник како би гађани били упознати коме да се обрате за чишћење  локалних и некатегорисаних путева.

II

Ова Наредбу објавити на званичној интернет страници општине Мали Зворник.

    КОМАНДАНТ ШТАБА
Зоран Јевтић, с.р.