Мали Зворник, 22.06.2020. године

На основу члана 39. Став 1. тачка 5., а у вези члана 38. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама (“Сл. Гласник РС“, број 87/2018) и члана 65. став 1. тачка 18. Статута општине Мали Зворник ( Сл.лист општине Мали Зворник бр. 21/18 ),  на предлог Општинског штаба за ванредне ситуације број 06-1211/2020 од 22.06.2020. године, Председник општине Мали Зворник, дана 22.06.2020. године, доноси  

ОДЛУКУ
О ПРОГЛАШЕЊУ ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
НА  ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК

Република Србија
Општина Мали Зворник
Председник општине
Број: 06 – 1211/2020-01
Дана: 22.06.2020.године
Мали Зворник  

На основу члана 39. Став 1. тачка 5., а у вези члана 38. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама (“Сл. Гласник РС“, број 87/2018) и члана 65. став 1. тачка 18. Статута општине Мали Зворник ( Сл.лист општине Мали Зворник бр. 21/18 ),  на предлог Општинског штаба за ванредне ситуације број 06-1211/2020 од 22.06.2020. године, Председник општине Мали Зворник, дана 22.06.2020. године, доноси  

ОДЛУКУ
О ПРОГЛАШЕЊУ ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
НА  ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК 

1. На основу предлога Штаба за ванредне ситуације на територији општине Мали Зворник, као и упозорења и прогнозе Републичког Хидрометеоролошког завода Србије, упозорења Сектора за ванредне ситуације, као и наредбе Јавног водопривредног предузећа Србијаводе о увођењу ванредне одбране од поплава,  и процене да је територија општине угрожена настанком ванредне ситуације – поплаве, због обимних падавина које су почеле 22.06.2020. године, чиме су угрожени животи и здравље људи и животна средина, проузрокована штета на објектима за становање и привреду, пољопривредном земљишту, путној инфраструктури и сл., ПРОГЛАШАВА СЕ ванредна ситуација на  територије општине Мали Зворник. 

2.Задужује се Штаб за ванредне ситуације на територији општине Мали Зворник да буде у непрекидном заседању, да организује обављање послова сходно Закону о смањењу ризика од катастрофа и управљању у ванредним ситуацијама и да ангажује оспособљена правна лица и друге организације у систему заштите и спасавања. 

3.Правна лица, надлежне службе, јавна предузећа и др., дужни су да спроводе Одлуке које ће доносити Штаб за ванредне ситуације ради спровођења мера заштите и спасавања угроженог становништва, материјалних и културних добара, животиња, а у циљу ублажавања последица елементарне непогоде. 

3.Одлуку објавити на званичној интернет презентацији општине Мали Зворник, на огласној табли у приземљу зграде општине, у медијима и доставити је службама – субјектима на територији општине.

                                                                                          ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
                                                                                Зоран Јевтић, дипл.инж.рударства