Република Србије
ОПШТИНА МАЛИ ЗВОРНИК
ОПШТИНСКА УПРАВА
Комисија за доделу стипендија студентима
са територије општине Мали Зворник
Број: 06-1881/2021-3
Дана: 24.01.2022. године
МАЛИ ЗВОРНИК

На основу члана 9. Правилника о стипендирању студената („Службени лист општине Мали Зворник“, бр. 6/13, 14/17, 18/17 и 14/20 ) и Одлуке о броју и висини студентске стипендије за школску 2021/2022. годину, бр. 06-1607 од 17.11.2021. године, Комисија за доделу стипендија студентима са територије општине Мали Зворник, на седници одржаној дана 24.01.2022. године, донела је

О Д Л У К У

о додели стипендија студентима са територије општине Мали Зворник за школску 2021/2022. годину

 I 

Комисија за доделу стипендија студентима са територије општине Мали Зворник, расписала је други Конкурс за доделу укупно седам стипендија студентима са територије општине Мали Зворник за школску 2021/2022. годину и то за студенате који су уписали једну од година основних студија у трајању од најмање четири године, односно за које је законом предвиђено да имају збир од 240 ЕСПБ (Европски систем преноса бодова), од друге до последње или мастер академских студија.

Студенти који су уписали једну од година основних студија за које је законом предвиђено да имају збир од 180 ЕСПБ, могли су конкурисати и остварити право на стипендију, само у случају да у поступку избора студената Комисија за доделу стипендија утврди да се пријавио мањи број од 7 студената, односно да не испуњава услове за доделу стипендија 7 студената који су уписали једну од година основних студија  у трајању од најмање четири године, односно за које је законом предвиђено да имају збир од 240 ЕСПБ, или мастер академских студија. У том случају део недодељених средстава преноси се за студенте који су уписали једну од година основних студија за које је законом предвиђено да имају збир од 180 ЕСПБ.

У складу са напред наведеним, право на стипендију остварио је један студент (обим изражен у ЕСПБ износи 180) и то:

  1. Љубица Перић из Малог Зворника, Архитектонски факултет у Београду-66,82 бодова.

II

Месечни износ студентских стипендија за студенте са територије општине Мали Зворник за школску 2021/2022. годину утврдила је Скупштина општине Мали Зворник Одлуком о броју и висини студентске стипендије за школску 2021/2022. годину бр. 06- 1607 од 17.11.2021. године у висини од 10.000,00 динара.

III

Стипендија из тачке II ове Одлуке се додељује без обавезе враћања, изузев ако дође до раскида уговора. Студенту ће се исплаћивати стипендија у десет једнаких месечних рата, а исплата ће отпочети након коначности Одлуке и закључења Уговора о стипендирању.

Студент који је корисник стипендије дужан је да Општини Мали Зворник, у року од месец дана након исплате последње рате стипендије, достави доказ да је редовно похађао наставу у школској 2021/2022. години за коју је и остварио право на стипендију.

Исплата стипендије ће се вршити преко текућег рачуна Корисника стипендије. 

IV

Исплата стипендије студентима из тачке I ове Одлуке врши се на терет буџета општине Мали Зворник са позиције 22, функције 040, конта 472700, програма 0901-0006-социјална и дечија заштита.

За реализацију претходног става ове тачке надлажна је Служба буџета Одељења за финансије, општу управу и друштвене делатности Општинске управе општине Мали Зворник.

V

Након коначности Одлуке, студент-корисник стипендије закључује Уговор о стипендирању са Даваоцем стипендије којим се ближе регулишу међусобна права и обавезе.

Корисник стипендије се обавезује да приложи оверену Изјаву да није корисник студентске стипендије или кредита од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја и других разних фондова, организација и предузећа.

У супротном, Давалац стипендије ће извршити контролу одобрених студентских стипендија преко Министарства просвете,науке и технолошког развоја- Сектор за ученички и студентски стандард и инвестиције.

Уколико се утврди да је студент корисник такве врсте стипендије, губи право на Општинску стипендију.

Саставни део ове Одлуке је и Ранг листа кандидата за студентске стипендије за школску 2021/2022. годину.

VI

Студент који није задовољан Одлуком о додели стипендија може у року од 8 дана од дана пријема исте, поднети приговор Општинском већу општине Мали Зворник, чија је одлука коначна.           

VII

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће  објављена  у „Службеном листу општине Мали Зворник“, на интернет презентацији општине Мали Зворник и на огласној табли Општинске управе општине Мали Зворник.

VIII

Одлуку доставити: учесницима конкурса, служби буџета и архиви.

О б р а з л о ж е њ е

На основу члана 3. став. 3 Правилника о стипендирању студената („Службени лист општине Мали Зворник“, бр. 6/13, 14/17,18/17 и 14/20 ) и Одлуке о броју и висини студентске стипендије за школску 2021/2022. годину бр. 06-1607 од 17.11.2021. године, расписан је други Конкурс за доделу стипендија студентима са територије општине Мали Зворник за школску 2021/2022. годину.

Други Конкурс за доделу стипендија број 06-1881, објављен је дана 28.12.2021. године, на огласној табли Општинске управе општине Мали Зворник и на интернет презентацији општине Мали Зворник и био је отворен 15 дана од дана објављивања, односно до 12.01.2022. године.

Конкурсом је предвиђена додела седам студентских стипендија у висини од 10.000,00 динара месечно и то за студенате који су уписали једну од година основних студија у трајању од најмање четири године, односно за које је законом предвиђено да имају збир од 240 ЕСПБ (Европски систем преноса бодова), од друге до последње или мастер академских студија.

Студенти који су уписали једну од година основних студија за које је законом предвиђено да имају збир од 180 ЕСПБ, могли су конкурисати и остварити право на стипендију, само у случају да у поступку избора студената Комисија за доделу стипендија утврди да се пријавио мањи број од 7 студената, односно да не испуњава услове за доделу стипендија 7 студената који су уписали једну од година основних студија  у трајању од најмање четири године, односно за које је законом предвиђено да имају збир од 240 ЕСПБ, или мастер академских студија. У том случају део недодељених средстава преноси се за студенте који су уписали једну од година основних студија за које је законом предвиђено да имају збир од 180 ЕСПБ.

Комисија за доделу стипендија студентима са територије општине Мали Зворник именована Решењем Скупштине општине Мали Зворник бр. 06-1936 од 23.10.2020. године, разматрала је приспеле пријаве на Конкурс на седници одржаној 24.01.2022. године и том приликом утврдила следеће:

Благовремене пријаве на други конкурс поднела су  2 кандидата: Љубица Перић из Малог Зворника и Миљана Живановић из Сакара.

Кандидат из тачке I ове Одлуке је остварио право на студентску стипендију.

Поштујући критеријуме из тачке II и тачке IV Конкурса за доделу стипендија,   студент који није остварио право на стипендију, јер није испунио неки од услова конкурса је: Миљана Живановић из Сакара, студент Филозофског факултета у Новом Саду-просечна оцена именоване износи 7,71, а према конкурсу студент мора имати просечну оцену најмање 8,50.

Комисија за доделу стипендија је извршила рангирање кандидата на основу критеријума утврђених члановима 11., 12., 13 и 14. Правилника о стипендирању студената, којима је дефинисано следеће:

  • чланом 11. Правилника је дефинисано да се редослед студената за доделу стипендија утврђује на основу постигнутог успеха у студирању и уписане године студија;
  • чланом 12. Правилника је дефинисано да се под постигнутим успехом у студирању, подразумева висина просечне оцене током студија с тим да се критеријуми из претходног члана вреднују бодовима, тако што се висина просечне оцене студија помножи са индексом 6;
  • чланом 13. Правилника је дефинисано да се критеријуми за уписану годину вреднују по бодовима и то за:
  1. уписану другу годину студија – 10 бодова,
  2. уписану трећу годину студија – 15 бодова,
  3. уписану четврту годину студија – 20 бодова,
  4. уписану пету годину студија – 25 бодова,
  5. уписану шесту годину студија – 30 бодова,

      –     чланом 14. Правилника је дефинисано да се укупан број бодова добија сабирањем бодова утврђених по критеријумима из члана 11. овог Правилника, а према подацима из званичне документације.           

На основу броја бодова утврђује се ранг листа.           

Увидом у приспелу документацију и поштујући критеријуме Правилника, сачињена је Ранг листа која је саставни део ове Одлуке, те је донета Одлука као у диспозитиву.

Комисија за доделу стипендија студентима
са територије општине Мали Зворник
Председник комисије
Биљана Спасеновић, с.р.

 

РАНГ ЛИСТА СТУДЕНАТА КОЈИ СУ ОСТВАРИЛИ ПРАВО НА СТИПЕНДИЈУ

(Обим изражен у ЕСПБ износи 180)

 ед.бр. Име и презиме Назив факултета Година Укупно бодова
1. Љубица Перић Архитектонски факултет у Београду II 66,82