У складу са чланом 9. Правилника о стипендирању студената ( „Службени лист општине Мали Зворник“, бр. 6/13, 14/17 и 18/17) и Одлуке о броју и висини студентске стипендије за школску 2018/19 годину, бр. 06-2219 од 07.11.2018. године, Комисија за доделу стипендија студентима са подручја општине Мали Зворник за школску 2018/19. годину, на седници одржаној дана 28.11.2018. године, донела је 

О Д Л У К У
о додели стипендија студентима са подручја општине Мали Зворник за школску 2018/2019. годину

Одлука >>>

 

Република Србије 
ОПШТИНА МАЛИ ЗВОРНИК
ОПШТИНСКА УПРАВА
Комисија за доделу стипендија студентима
са подручја општине Мали Зворник
Број: 06-2383
Дана: 04.12.2018. године
МАЛИ ЗВОРНИК 

            У складу са чланом 9. Правилника о стипендирању студената ( „Службени лист општине Мали Зворник“, бр. 6/13, 14/17 и 18/17) и Одлуке о броју и висини студентске стипендије за школску 2018/19 годину, бр. 06-2219 од 07.11.2018. године, Комисија за доделу стипендија студентима са подручја општине Мали Зворник за школску 2018/19. годину, на седници одржаној дана 28.11.2018. године, донела је 

О Д Л У К У

о додели стипендија студентима са подручја општине Мали Зворник за школску 2018/2019. годину

 

I

           На основу расписаног Конкурса за доделу укупно двадесет стипендија студентима са територије општине Мали Зворник за школску 2018/2019. годину, и то за петнаест студената који су уписали једну од година основних студија у трајању од најмање четири године, односно за које је законом предвиђено да имају збир од 240 ЕСПБ (Европски систем преноса бодова), од друге до последње или мастер академских студија, право на стипендију су остварили: 

 1. Дејана Гајић из Малог Зворника, Медицински факултет у Новом Саду-87,30 бодова
 2. Тамара Ристић из Малог Зворника, Медицински факултет у Новом Саду-84,66 бодова
 3.  Душко Јокић из Малог Зворника, Факултет ветеринарске медицине Универзитета у Београду – 84,36 бодова
 4. Дајана Бојић из Малог Зворника, Медицински факултет у Београду– 84,24 бодова
 5.  Вања Максић из Доње Борине, Медицински факултет у Новом Саду-80,62 бодова
 6. Велибор Несторовић из Радаља, Електротехнички факултат у Београду – 79,00 бодова
 7. Драгица Ђокић из Малог Зворника, Факултет организационих наука у Београду – 78,58 бодова
 8. Немања Ћирић из Радаља, Факултет техничких наука у Новом Саду – 77,74 бодова
 9. Дејан Ерић из Малог Зворника, Медицински факултет у Београду-мастер-76,00 бодова
 10. Александра Ристановић из Доње Борине, Факултет ветеринарске медицине Универзитета у Београду – 75,98 бодова
 11. Александра Ерић из Радаља, Машински факултет у Београду-75,38 бодова
 12. Сандра Ристановић из Брасине, Филозофски факултет у Новом Саду- 74,60 бодова
 13. Јована Јовановић из Радаља, Факултет техничких наука у Новом Саду-71,66
 14. Марија Игњатовић из Цулина, Криминалистичко-полицијска академија у Београду-67,80 бодова
 15. Марија Ристић из Малог Зворника, Пољопривредни факултет у Новом Саду-65,74 бода 

као и студентима који су уписали једну од година основних студија за које је законом предвиђено да имају збир од 180 ЕСПБ, од друге до последње године студија, и то: 

1. Јована Стошић из Малог Зворника, Висока здравствена школа струковних студија у Београду – 69,00 бодова

2. Митровић Тамара из Велике Реке, Висока здравствена школа струковних студија у Београду – 69,00 бодова 

3. Ана Гаврић из Доње Борине, Висока здравствена школа струковних студија у Београду – 66,90 бодова 

4. Марија Грујичић из Малог Зворника, Висока школа струковних студија за образовање васпитача у Новом Саду – 64,00 бодова 

5. Јелена Самарџић из Амајића, Висока  у школа струковних студија за образовање васпитача у Шапцу – 62,80 бодова 

II

            Месечни износ студентских стипендија за студенте са територије општине Мали Зворник за школску 2018/19 годину утврдило је Општинско веће општине Мали Зворник Одлуком о броју и висини студентске стипендије за школску 2018/2019. годину бр. 06-2219 од дана 07.11.2018. године у висини од 10.000,00 динара. 

III

            Стипендија из тачке II ове Одлуке се додељује без обавезе враћања, изузев ако дође до раскида уговора. Студенту се исплаћује стипендија у 10 једнаких месечних рата, а студенту завршне године студија са непарним бројем семестара у пет једнаких месечних рата, почев од октобра месеца 2018. године.

          Студент који је корисник стипендије дужан је да општини Мали Зворник, у року од месец дана након исплате последње рате стипендије, достави доказ да је редовно похађао наставу у школској 2018/19. години за коју је и остварио право на стипендију. 

            Исплата стипендије ће се вршити преко текућег рачуна Корисника стипендије. 

IV

            Исплата стипендије студентима из тачке I ове Одлуке врши се на терет буџета општине Мали Зворник са позиције 64, функције 040, економске класификације 472710 -Накнаде за социјалну заштиту Одлуке о буџету за 2018. годину.

            За реализацију претходног става ове тачке надлажна је Служба буџета Одељења за финансије, општу управу и друштвене делатности Општинске управе општине Мали Зворник. 

V

            По ступању на снагу ове Одлуке, студент – корисник стипендије закључује Уговор о стипендирању са Даваоцем стипендије којим се ближе регулишу међусобна права и обавезе.

            Корисник стипендије се обавезује да приложи оверену Изјаву да није корисник студентске стипендије или кредита од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја и других разних фондова, организација и предузећа.

           У супротном, Давалац стипендије ће извршити контролу одобрених студентских стипендија преко Министарства просвете, науке и технолошког развоја – Сектор за ученички и студентски стандард и инвестиције.

          Уколико се утврди да је студент корисник такве врсте стипендије, губи право на Општинску стипендију и аутоматски следећи кандидат са ранг листе стиче право да буде корисник стипендије.

            Саставни део ове Одлуке је и Ранг листа кандидата за студентске стипендије за школску 2018/2019. годину. 

VI

            Студент који није задовољан Одлуком о додели стипендија може у року од 8 дана од дана пријема исте, поднети приговор Општинском већу општине Мали Зворник, чија је одлука коначна. 

VI

            Одлуку доставити: учесницима конкурса, председнику општине, начелнику Општинске управе и архиви. 

VII

            Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се у „Службеном листу општине Мали Зворник“, на сајту општине Мали Зворник и на огласној табли Општинске управе општине Мали Зворник. 

О б р а з л о ж е њ е 

            У складу са чланом 3. став. 3. Правилника о стипендирању студената („Службени лист општине Мали Зворник“, бр. 6/13, 14/17 и 18/17 ) и Одлуке о броју и висини студентске стипендије за школску 2018/2019. годину бр. 06-2219 од 07.11.2018. године, расписан је Конкурс за доделу стипендија студентима са подручја општине Мали Зворник за школску 2018/2019. годину.

            Конкурс за доделу стипендија студентима са подручја општине Мали Зворник за школску 2018/2019. годину, бр: 06-2224 од 08.11.2018. године објављен дана 08.11.2018. године на огласној табли Општинске управе општине Мали Зворник и на сајту општине Мали Зворник и био је отворен 15 дана од дана објављивања.

           Конкурсом је предвиђена додела двадесет студентских стипендија у висини од 10.000,00 динара месечно, и то за петнаест студената који су уписали једну од година основних студија у трајању од најмање четири године, односно за које је законом предвиђено да имају збир од 240 ЕСПБ (Европски систем преноса бодова), од друге до последње или мастер академских студија, као и пет студената који су уписали једну од година основних студија за које је законом предвиђено да имају збир од 180 ЕСПБ, од друге до последње године студија.

            Уколико у поступку избора студената Комисија за доделу стипендија утврди да се пријавио мањи број од 15 студената, односно да не испуњава услове за доделу стипендија 15 студената који су уписали једну од година основних студија  у трајању од најмање четири године, односно за које је законом предвиђено да имају збир од 240 ЕСПБ, или мастер академских студија, део недодељених средстава биће пренет за студенте који су уписали једну од година основних студија за које је законом предвиђено да имају збир од 180 ЕСПБ, и обратно.

            Комисија за доделу стипендија студентима са територије општине Мали Зворник, именована решењем Општинског већа општине Мали Зворник бр. 06-305 од 05.02.2018. године, разматрала је приспеле пријаве на Конкурс на седници одржаној дана 28.11.2018. године и том приликом утврдила следеће: 

            Благовремене пријаве на конкурс поднело је укупно 26 кандидата, и то:

Дејана Гајић из Малог Зворника, Тамара Ристић из Малог Зворника, Јокић Душко из Малог Зворника, Дајана Бојић из Малог Зворника, Максић Вања из Доње Борине, Несторовић Велибор из Радаља, Ђокић Драгица из Малог Зворника, Ћирић Немања из Радаља, Ерић Дејан из Малог Зворника, Александра Ристановић из Доње Борине, Александра Ерић из Радаља, Сандра Ристановић из Брасине, Јована Јовановић из Радаља, Марија Игњатовић из Цулина, Марија Ристић из Малог Зворника, Јована Стошић из Малог Зворника, Митровић Тамара из Велике Реке, Ана Гаврић из Доње Борине, Марија Грујичић из Малог Зворника, Јелена Самарџић из Амајића, Старчевић Срђан из Малог Зворника, Писић Емилија из Малог Зворника, Гошњић Наташа из Радаља, Јевтић Наташа из Брасине, Иван Самарџић из Малог Зворника и Огњен Ристић из Малог Зворника. 

            Кандидати из тачке I ове Одлуке су остварили право на студентску стипендију. 

            Кандидати: Иван Самарџић из Малог Зворника је студент Шумарског факултета у Београду и као и кандидат Огњен Ристић из Малог Зворника који је  студент Пољопривредног факултета у Новом Саду су кандидата који су први испод црте са једнаким бројем бодова од 64,00 међу студентима са 240 ЕСПБ који испуњавају услове конкурса. 

           Поштујући критеријуме из тачке IV Конкурса за доделу стипендија, кандидати који нису остварили право на стипендију јер нису испунили неки од услова конкурса су: Писић Емилија из Малог Зворника, Факултет ветеринарске медицине у Београду: именована има просечну оцену студирања испод просека од 8,50 па самим тим није могла ни да учествује на конкурсу а Уверење о држављанству је прибављено пре објављивања конкурса, Гошњић Емилија из Радаља, Економски факултет у Суботици: Уверење о држављанству је прибављено пре објављивања конкурса,  Наташа Јевтић из Брасине, Висока школа струковних студија за образовање васпитача у Новом Саду: именована има просечну оцену студирања испод просека од 8,50 па самим тим није могла ни да учествује на конкурсу и Старчевић Срђан из Малог Зворника, Висока техничка школа струковних студија у Новом Саду: Уверење о држављанству је прибављено пре објављивања конкурса.

          Комисија за доделу стипендија је извршила рангирање кандидата на основу критеријума утврђених члановима 11., 12., 13 и 14. Правилника о стипендирању студената, којима је дефинисано следеће:

–          чланом 11. Правилника је дефинисано да се редослед студената за доделу стипендија утврђује на основу постигнутог успеха у студирању и уписане године студија;

–          чланом 12. Правилника је дефинисано да се под постигнутим успехом у студирању, подразумева висина просечне оцене током студија с тим да се критеријуми из претходног члана вреднују бодовима, тако што се висина просечне оцене студија помножи са индексом 6;

–          чланом 13. Правилника је дефинисано да се критеријуми за уписану годину вреднују по бодовима, и то за: 

1. уписану другу годину студија             – 10 бодова,

2. уписану трећу годину студија             – 15 бодова,

3. уписану четврту годину студија         – 20 бодова,

4. уписану пету годину студија              – 25 бодова,

5. уписану шесту годину студија            – 30 бодова,

      –     чланом 14. Правилника је дефинисано да се укупан број бодова добија сабирањем бодова утврђених по критеријумима из члана 11. овог Правилника, а према подацима из званичне документације. 

            На основу броја бодова утврђује се ранг листа. 

            Увидом у приспелу документацију и поштујући критеријуме Правилника, сачињена је Ранг листа која је саставни део ове Одлуке, те је донета Одлука као у као у диспозитиву. 

                                                                       Комисија за доделу стипендија студентима
                                                                            са подручја општине Мали Зворник
                                                                              Весна Илић, председник комисије

 

РАНГ ЛИСТА СТУДЕНАТА КОЈИ СТУДИРАЈУ НА СТУДИЈСКОМ ПРОГРАМУ ОД 240 ЕСПБ

Ред. бр.

Име и презиме

Назив факултета

Укупно бодова

1.

Дејана Гајић

Медицински факултет у Новом Саду

87,30

2.

Тамара Ристић

Медицински факултет у Новом Саду

84,66

3.

Душко Јокић

Факултет ветеринарске медицине Универзитета у Београду

84,36

4.

Дајана Бојић

Медицински факултет у Београду

84,24

5.

Вања Максић

Медицински факултет у Новом Саду

80,62

6.

Велибор Несторовић

Електротехнички факултет у Београду

79,00

7.

Драгица Ђокић

Факултет организационих наука у Београду

78,58

8.

Немања Ћирић

Факултет техничких наука у Новом Саду

77,74

9.

Дејан Ерић

Медицински факултет у Београду

76,00

10.

Александра Ристановић

Факултет ветеринарске медицине Универзитета у Београду

75,98

11.

Александра Ерић

Машински факултет у Београду

75,38

12.

Сандра Ристановић

Филозофски факултет у Новом Саду

74,60

13.

Јована Јовановић

Факултет техничких наука у Новом Саду

71,66

14.

Марија Игњатовић

Криминалистичко-полицијска академија у Београду

67,80

15.

Марија Ристић

Пољопривредни факултет у Новом Саду

65,74

 

 

 

 

16.

Огњен Ристић

Пољопривредни факултет – Нови Сад

64,00                                     

17.

Иван Самарџић

Шумарски факултет -Београд

64,00                                     

 

РАНГ ЛИСТА СТУДЕНАТА КОЈИ СТУДИРАЈУ НА СТУДИЈСКОМ

ПРОГРАМУ ОД 180 ЕСПБ

Ред. бр.

Име и презиме

Назив факултета

Укупно бодова

1.

Јована Стошић

Висока здравствена школа струковних студија у Београду

69

2.

Тамара Митровић

Висока здравствена школа струковних студија у Београду

69

3.

Ана Гаврић

Висока здравствена школа струковних студија у Београду

66,90

 

4.

Марија Грујичић

Висока школа струковних студија за образовање васпитача у Новом Саду

64

5.

Јелена Самарџић

Висока  школа струковних студија за образовање васпитача у Шапцу

62,80

 Одлука >>>