Обавештавају се грађани да је Општина Мали Зворник Одлуком о приступању изради Стратегије руралног развоја општине Мали Зворник (Сл. лист општина Мали Зворник број 8/21) ушла у поступак израде планског документа развоја за период од 2022. до 2026. године.

На основу члана 11. и 13. Закона о планском систему Републике Србије („Службени гласник РС“, бр. 30/2018), члана 20 и члана 44. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014 – други закон, 101/2016 – други закон и 47/2018) и члана 65. Статута општине Мали Зворинк  (”Службени  лист општине Мали Зворник”  бр. 21/18 и 4/21), а у складу са Закључком 3. из препорука Државне ревизорске институције наведених у Извештају о ревизији сврсисходности пословања “Подстицаји мерама руралног развоја“, председник општине Мали Зворник, доноси

Реализација активности из биће поверена, у складу са прописима који регулишу област јавних набавки,  правном лицу  са искуством у изради планских докумената, у складу са Законом о планском систему Републике Србије и пратећим подзаконским актима.  

Ради реализације активности из члана 1. Општинско веће Малог Зворника образоваће Радну групу за координацију процеса израде стратегије руралног развоја општине Мали Зворник од 2022. до 2026. године, уклучујући и Савет за развој општине, који је дефинисан као самостално радно тело општине задужено за учешће у дефинисању стратешких, развојних приоритета општине.

Стратегија руралног развоја општине Мали Зворник за период од 2022. до 2026. године треба да садржи: визију, преглед и анализу постојећег стања, опште и посебне циљеве, мере за постизање општих и посебних циљева, кључне показатеље учинака на нивоу општих и посебних циљева и мера, институционални оквир и план за праћење спровођења, вредновање учинака и извештавање о спроведеним мерама. 

 Одлука о приступању израде Стратегије руралног развоја општине Мали Зворник за период од 2022. до 2026. године.